READ  WatchListenDownload

Entire Conference

watch
Download
close

Download

 

Text

READ  WatchListenDownload

ວັນເສົາ​ພາກເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

High on the Mountain Top ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Praise the Lord with Heart and Voice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ເມືອເຮົາມາພົບກັນອີກ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

You Can Make the Pathway Bright ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ແລະ ເດັກນ້ອຍກໍຈະດູແລສັດເຫລົານນ ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ການສອນລູກໆຂອງເຮົາໃຫ້ເຂາໃຈ Cheryl Esplin watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ປຽນໃຈເຫລອມໃສພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງຜ່ານສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ ແອວເດີ ດາໂນ ແອວ ຮອນສະຕອມ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

How Firm a Foundation ຜູ້ມາຮ່ວມ
ພຣະອົງຮັກເຮົາແທ້ໆ ແອວເດີ ພໍ ອີ ໂຄໄລເກີ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ການເສຍສະລະ ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Love Is Spoken Here ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ພູເພືອໃຫ້ປີນ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Redeemer of Israel ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
READ  WatchListenDownload

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ການລາຍງານຂອງພະແນກກວດສອບບັນຊີຂອງສາດສະໜາຈັກ, ປີ 2011 ຣໍເບີດ ດັບເບິນຢູ ແຄນແວວ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ການລາຍງານສະຖິຕິ, ປີ 2011 ບະຣຸກ ພີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຄົນເຮັດວຽກໃນສວນອະງ່ນ ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
ມາຮູ້ຈັກເຮົາເອງ: ສິນລະລຶກ, ພຣະວິຫານ, ແລະ ການເສຍສະລະໂດຍການຮັບໃຊ້ ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Called to Serve ຜູ້ມາຮ່ວມ
ສັດທາ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເພິງພໍໃຈ: ຂ່າວສານຕພແມ່ຜູ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ ແອວເດີ ເດວິດ ແອັສ ແບ໊ກສເຕີ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຈົງຢູໃນເຂດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ! ແອວເດີ ຢູລິດຊິສ ໂຊອາເຣສ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຖືກສຽງກັບດົນຕີແຫ່ງສັດທາ ແອວເດີ ຄະເວັນຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ວິທີທີຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ ແລະ ການດົນໃຈສຳລັບຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
READ  WatchListenDownload

ພາກ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
ອຳນາດຂອງສະຫວັນ ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ການກູ້ສຳລັບການເຕີບໂຕແທ້ໆ ອະທິການ ຣິເຈີດ ຊີ ເອດລີ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ: ຈົງຢືນຂນ ແລະ ໃຊ້ອຳນາດຂອງພຣະເຈາ ເອດະຣຽນ ໂອໂຈອາ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ye Elders of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
ເປັນຫຍັງຈຶງຮັບໃຊ້ໃນຖານະປະໂລຫິດ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຄອບຄົວພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຄວາມເຕັມໃຈທີຈະຮັບໃຊ້ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
READ  WatchListenDownload

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Praise to the Lord, the Almighty ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Teach Me to Walk in the Light ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ຜູ້ມີໃຈກະລຸນາຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຕອບແທນ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຂໍຖະຫວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈາ ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ບົດຮຽນພິເສດ ແອວເດີ ຣອນໂນ ເອ ແຣັດສະແບນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Rejoice, the Lord Is King! ຜູ້ມາຮ່ວມ
ມະໂນພາບຂອງສາດສະດາກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ: ສັດທາ, ຄອບຄົວ, ສົງເຄາະ ຈູລີ ບີ ແບັກ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Let Us Oft Speak Kind Words ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ການແຂ່ງຂັນຂອງຊີວິດ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Come, Thou Fount of Every Blessing ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
READ  WatchListenDownload

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Come unto Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອຳນາດແຫ່ງການປົດປອຍ ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ເພືອວ່າຄົນທີຫລົງໄປຈະຖືກພົບເຫັນ ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ມີຄວາມເຂາໃຈທີຈະລົງມືເຮັດ ແອວເດີ ໂອ ວິນເຊິນ ຮາເລັກ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hope of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
ພຽງແຕ່ຢູເທິງຫລັກທຳແຫ່ງຄວາມຊອບທຳເທົານນ ແອວເດີ ແລຣີ ວາຍ ວິວສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ມັນກຸ້ມຄ່າບໍ? ແອວເດີ ເດວິດ ແອັຟ ອີແວນສ໌ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ເພືອຮັກສາໃຫ້ສັກສິດ ແອວເດີ ພໍ ບີ ໄພເປີ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ພຣະຄຣິດຄິດຢາງໃດກ່ຽວກັບເຮົາ? ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ເມືອເຮົາປິດກອງປະຊມນ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I Need Thee Every Hour ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
READ  WatchListenDownload

ກອງປະຊຸມຂອງອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord ກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງອາເມລິກັນ ຝອກ
As Zion's Youth in Latter Days ກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງອາເມລິກັນ ຝອກ
ຈົງລຸກຂນ ແລະ ສ່ອງແສງອອກໄປ ແອນ ເອັມ ດິບ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

ສະແຫວງຫາການຮຽນຮູ້: ທ່ານມີວຽກງານທີຈະເຮັດ ແມຣີ ເອັນ ຄຸກ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

ຈົງລຸກຂນໄປສູ່ພູ ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ   
ບັດນເປັນເວລາທີຈະລຸກຂນ ແລະ ສ່ອງແສງອອກໄປ! ອີເລນ ແອັສ ດໍຕັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

ເພງປະສົມຂອງຊນປະຖົມໄວ ກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງອາເມລິກັນ ຝອກ
ເຊືອ, ເຊືອຟັງ, ແລະ ອົດທົນ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

High on the Mountain Top ຜູ້ມາຮ່ວມ