LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

   
Lart në Majën e Malit Kori Mormon i Tabernakullit   
Praise the Lord with Heart and Voice Kori Mormon i Tabernakullit   
Ndërsa Mblidhemi Përsëri Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
You Can Make the Pathway Bright Kori Mormon i Tabernakullit   
Dhe do të Udhëhiqen nga një Fëmijë Nga Presidenti Bojd K. Paker,  print
Të Mësojmë Fëmijët Tanë të Kuptojnë Nga Sheril A. Esplin,  print
Të Kthyer në Besim tek Ungjilli i Tij përmes Kishës së Tij Nga Plaku Donald L. Hallstrom,  print
How Firm a Foundation Salla   
Ai me të Vërtetë na Do Nga Plaku Pol E. Kolliker,  print
Sakrifica Nga Plaku Dallin H. Ouks,  print
Love Is Spoken Here Kori Mormon i Tabernakullit   
Male për t’i Ngjitur Nga Presidenti Henri B. Ajring,  print
Shëlbues i Izraelit Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

   
Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,  print
Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2011 Paraqitur nga Robert W. Kentuell  print
Raporti Statistikor, 2011 Paraqitur nga Bruk P. Hejls,  print
Punëtorët në Vresht Nga Plaku Xhefri R. Holland,  print
Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Të Vijmë në Vete: Sakramenti, Tempulli dhe Sakrifica e Shërbimit Nga Plaku Robert D. Hejls,  print
Called to Serve [Thirrur na Kanë] Salla   
Besim, Qëndrueshmëri, Përmbushje: Një Mesazh Drejtuar Prindërve të Vetëm Nga Plaku Dejvid S. Bakster,  print
Qëndroni në Territorin e Zotit! Nga Plaku Ulises Soaresh,  print
Në Akordim me Muzikën e Besimit Nga Plaku Kuentin L. Kuk,  print
Si të Merrni Zbulesë dhe Frymëzim për Jetën Tuaj Personale Nga Plaku Riçard G. Skot,  print
Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

   
Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Fuqitë e Qiellit Nga Plaku Dejvid A. Bednar,  print
Rritja e Vërtetë përmes Riaktivizimit të Anëtarëve më pak Aktivë Nga Peshkopi Riçard C. Exhli  print
Priftëri Aarone: Ngrihu dhe Përdore Fuqinë e Perëndisë Nga Adrián Oçoa,  print
Ye Elders of Israel [Ju Pleq t’Izraelit] Salla   
Arsyet dhe Qëllimet e Shërbimit të Priftërisë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,  print
Familje që Kanë Bërë Besëlidhje Nga Presidenti Henri B. Ajring,  print
Të Gatshëm dhe të Denjë për të Shërbyer Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

   
Eni, F’mij’ të Zotit Kori Mormon i Tabernakullit   
Praise to the Lord, the Almighty Kori Mormon i Tabernakullit   
Teach Me to Walk in the Light Kori Mormon i Tabernakullit   
Të Mëshirshmit Gjejnë Mëshirë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,  print
Falë i Qoftë Perëndisë Nga Plaku Rasëll M. Nelson,  print
Mësime të Veçanta Nga Plaku Ronald A. Rasband,  print
Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla   
Vizioni i Profetëve lidhur me Shoqatën e Ndihmës: Besim, Familje, Ndihmë Nga Xhuli B. Bek,  print
Doktrina e Krishtit Nga Plaku D. Tod Kristoferson,  print
Let Us Oft Speak Kind Words Kori Mormon i Tabernakullit   
Vrapimi i Jetës Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
Come, Thou Fount of Every Blessing Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

   
On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi] Kori Mormon i Tabernakullit   
Come unto Jesus Kori Mormon i Tabernakullit   
Fuqia e Çlirimit Nga Plaku L. Tom Peri,  print
Që të Humburit të Mund të Gjenden Nga Plaku M. Rasëll Ballard,  print
Të Pasurit e Vizionit për të Vepruar Nga Plaku O. Vinsent Halek,  print
Hope of Israel [Shpresë e Izraelit] Salla   
“Vetëm mbi Parimet e Drejtësisë” Nga Plaku Leri Y. Uilson,  print
A ia Vlente? Nga Plaku Dejvid F. Evans,  print
Ta Mbajmë të Shenjtë Nga Plaku Pol B. Pajper,  print
Ç’Mendon Krishti për Mua? Nga Plaku Nil L. Andersen,  print
Ndërsa e Mbyllim Këtë Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
I Need Thee Every Hour Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Mbledhja e Përgjithshme e Të Rejave

   
Eni, F’mij’ të Zotit Young Women Choir from Stakes in American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in American Fork   
Ngrihuni e Shkëlqeni Nga En M. Dib,  print
Kërkoni të Mësoni: Ju Keni një Punë për të Bërë Nga Meri N. Kuk,  print
Arise to the Mountain Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme    
Tani Është Koha për t’u Ngritur e Shkëlqyer! Nga Elen S. Dalton,  print
Primary Song Medley Young Women Choir from Stakes in American Fork   
Besoni, Binduni, Duroni Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
Lart në Majën e Malit Salla