SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

High on the Mountain Top Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Praise the Lord with Heart and Voice Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Tunapokusanyika Mara Ingine Tena Rais Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

You Can Make the Pathway Bright Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Na Mtoto Mdogo Atawaongoza Na Rais Boyd K.  Packer watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwafundisha watoto wetu kuelewa Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuongolewa katika Injili kupitia Kanisa Lake Na Mzee Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

How Firm a Foundation Mkusanyiko   
Yeye Kweli Anatupenda Na Mzee Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

kujitolea Mzee Dallin H. Oaks watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Love Is Spoken Here Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Mlima ya kupanda Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Redeemer of Israel Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Kuidhinisha Maafisa wa Kanisa Rais Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Idara ya Kanisa ya Ukaguzi wa Mahesabu, 2011 Robert W. Cantwell watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Takwimu, 2011 Brook P. Hales watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wafanyikazi katika Shamba la Mzabibu Mzee Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Kuzingatia moyoni mwetu na Kuweza kujitegemea Kiroho: Sakramenti, Hekalu, na Kujitolea katika Huduma Na Mzee Robert  D. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Called to Serve Mkusanyiko   
Imani, Ushupavu, Ukamilisho: Ujumbe kwa Wazazi Wasio na Wenzi Na Mzee David  S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kaa katika Eneo la Bwana! Na Mzee Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Uwiano na Muziki wa Imani Na Mzee Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jinsi ya Kupata Ufunuo na Maongozi kwa Maisha Yako Binafsi Mzee Richard G. Scott watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Ukuhani

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Nguvu za Mbinguni Na Mzee David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ukombozi kwa Ukuaji Halisi Askofu Richard C. Edgley watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ukuhani wa Haruni: Inuka na Utumie Uwezo wa Mungu Adrián Ochoa watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ye Elders of Israel Mkusanyiko   
Sababu ya Huduma ya Ukuhani Rais Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Familia chini ya Agano Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tayari na Mstahiki Kuhudumu Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Ye Children of the Lord Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Praise to the Lord, the Almighty Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Teach Me to Walk in the Light Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Wenye Rehema Watapata Rehema Na Rais Dieter  F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Shukrani Ziwe kwa Mungu Na Mzee Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Masomo Maalum Mzee Ronald A. Rasband watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Mkusanyiko   
Ono la Manabii kuhusu Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama: Imani, Familia, Usaidizi Na Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mafundisho ya Kristo Mzee D. Todd Christofferson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Us Oft Speak Kind Words Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Kasi ya Maisha Rais Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Thou Fount of Every Blessing Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

On This Day of Joy and Gladness Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Come unto Jesus Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Uwezo wa Ukombozi Na Mzee L Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ili kwamba Waliopotea Waweze Kupatikana Mzee M. Russell Ballard watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa na Ono la Kutenda Mzee O. Vincent Haleck watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hope of Israel Mkusanyiko   
Isipokuwa tu Kwa Kanuni za Haki Mzee Y. Wilson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ilikuwa yenye Thamani? Na Mzee David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuweka Takatifu Na Mzee Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kristo Anafikiria Nini Juu Yangu Mzee Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tunapokamilisha Mkutano Huu Rais Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Need Thee Every Hour Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Mkutano Mkuu wa Wasichana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Ye Children of the Lord Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Pande za Marekani   
As Zion's Youth in Latter Days Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Pande za Marekani   
Inukeni na mn'gare Na Ann  M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tafuteni Masomo: Mnakazi ya Kufanya Mary N. Cook watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Inuka kwa Mlima Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho    
Sasa ndio Wakati wa Kuinuka na kung’ara Na Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mchanganyiko wa Wimbo wa Msingi Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Pande za Marekani   
Amini, Tii, Vumilia Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

High on the Mountain Top Mkusanyiko