TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Arue te Fatu ma te Aau Himene Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
A haaputuputu faahou ai tatou Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Anaana te E‘a Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E na te hoê tamaiti iti e arata‘i ia ratou Na te Peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te haapiiraa i ta tatou mau tamarii ia ite papû roa Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faafariuhia i Ta’na evanelia na roto i Ta’na Ekalesia Na Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Amuiraa   
Ua here mau Oia ia tatou Na Elder Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tusia Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ces mots d’amour Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau mou‘a e ta‘uma Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Arue Tatou Nei Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia Vauvauhia mai e te Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau faaite a te Tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te Ekalesia, matahiti 2011 Vauvauhia e Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau faataaraa, matahiti 2011 Vauvauhia na Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te feia rave ohipa i roto i te ô vine Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aratai Mai, E Tena Tiarama Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Te haamana‘oraa e o vai mau ra tatou e te haapa‘oraa ia tatou iho i te pae varua: Te oro‘a, te hiero e te faatusiaraa na roto i te taviniraa. Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Maitihia e te Atua ra Amuiraa   
Te faaroo, te faaoroma‘i, te rave-faahope-raa: Hoê poro‘i i te mau metua otahi Na Elder David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A faaea noa i te pae o te Fatu! Na Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haru i te ta‘iraa reo o te faaroo Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Nahea e noaa ai te heheuraa e te faaûruraa no to outou iho oraraa Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Taata i Parau ia Iehova Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Te mau puai o te ra‘i ra Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te faaoraraa no te tupuraa mau Na te episekopo Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Autahu‘araa a Aarona : A ti‘a e a faaohipa i te mana o te Atua Na Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Tavini o te Atua Amuiraa   
Te no te aha o te taviniraa autahu‘araa Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau utuafare i raro a‘e i te fafauraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ineine e ti‘amâ no te tavini Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Aroha Rahi o te Tiai Mamoe Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai e Himene Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Arue Ia’na te Arii Mana Hope ra Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Haapii Ia’u ia Ite i te Maitai Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E noaa te aroha i tei aroha ia vetahi ê ra Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mauruuru i te Atua Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haapiiraa taa ê Na Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Te hi‘oraa a te mau peropheta no ni‘a i te Sotaiete Tauturu: Faaroo, utuafare, tauturu Na Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te haapiiraa tumu a te Mesia Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia Parau Haamaitai Noa Tatou Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te hororaa o te oraraa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, Thou Fount of Every Blessing Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Haere mai ia Iesu Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mana no te faaoraraa Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia itehia tei mo‘e ra Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia roaa te hi‘oraa atea no te rave Na Elder O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tiaturiraa no Ziona Amuiraa   
«Ia au noa i te mau parau tumu no te parau-ti‘a» Na Elder Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua hoona anei? Na Elder David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faariro ei mea mo‘a Na Elder Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Eaha te mana‘o o te Mesia ia’u? Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A opani ai tatou i teie amuiraa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hinaaro Vau ia Oe Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Feia Apî Tamahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai e Himene Pŭpŭ himene a te Feia Apî Tamahine no te mau tuhaa fenua no American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Pŭpŭ himene a te Feia Apî Tamahine no te mau tuhaa fenua no American Fork   
A ti‘a mai na i ni‘a e a anaana mai na Na Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Imi i te ite: E ohipa na outou ia rave Na Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A faateitei ia oe mai te mou‘a Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei    
Teie te taime no te ti‘a i ni‘a e ia anaana! Na Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faanahoraa himene na te Paraimere Pŭpŭ himene a te Feia Apî Tamahine no te mau tuhaa fenua no American Fork   
Ti‘aturi, Haapa‘o, e Tamau  Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Amuiraa