BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Mormon Tabernacle Choir   
Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir   
Sa Pagtitipon Nating Muli Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kaya Mong Paningningin Mormon Tabernacle Choir   
Papatnubayan Sila ng Munting Bata Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Turuan ang Ating mga Anak na Umunawa Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nagbalik-loob sa Kanyang Ebanghelyo sa Pamamagitan ng Kanyang Simbahan Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Kongregasyon   
Talagang Mahal Niya Tayo Ni Elder Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sakripisyo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dito ay May Pag-ibig Mormon Tabernacle Choir   
Mga Bundok na Aakyatin Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Luwalhati sa Ating Diyos Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ulat ng Church Auditing Department, 2011 Inilahad ni Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ulat sa Estadistika, 2011 Inilahad ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Manggagawa sa Ubasan Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Liwanag sa Gitna Nitong Dilim Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Pagkilala sa Ating Sarili: Ang Sakramento, ang Templo, at Sakripisyo sa Paglilingkod Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag na Maglingkod Kongregasyon   
Pananampalataya, Katatagan, Kapanatagan: Isang Mensahe para sa mga Magulang na Walang Asawa Ni Elder David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manatili sa Teritoryo ng Panginoon! Ni Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Makinig sa Himig ng Pananampalataya Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Paano Makatatanggap ng Paghahayag at Inspirasyon sa Inyong Personal na Buhay Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Purihin ang Propeta Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Jesus, Maging Gabay Ko Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Adhikain Ninyo’y Ituloy Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Ang mga Kapangyarihan ng Langit Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagsagip para sa Totoong Pag-unlad Ni Bishop Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Aaronic Priesthood: Bumangon at Gamitin ang Kapangyarihan ng Diyos Ni Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Elder ng Israel Kongregasyon   
Ang Layunin ng Paglilingkod sa Priesthood Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Pamilyang Nakipagtipan Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Handa at Karapat-dapat na Maglingkod Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nasa Puso ng Pastol Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Choir   
Turuang Lumakad sa Liwanag Mormon Tabernacle Choir   
Ang Mahabagin ay Kahahabagan Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat sa Diyos Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Natatanging mga Aral Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon   
Ang Pananaw ng mga Propeta tungkol sa Relief Society: Pananampalataya, Pamilya, Kaginhawahan Ni Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Doctrine of Christ Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo nang Mag-usap Nang Marahan Mormon Tabernacle Choir   
Ang Takbo ng Buhay Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Magsipaglapit kay Jesucristo Mormon Tabernacle Choir   
Ang Kapangyarihang Magligtas Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Upang Mahanap ang Naliligaw Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magkaroon ng Mithiing Kumilos Ni Elder O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pag-asa ng Israel Kongregasyon   
“Tanging Alinsunod Lamang sa mga Alituntunin ng Kabutihan” Ni Elder Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sulit Ba Ito? Ni Elder David F. Evans watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panatilihing Sagrado Ni Elder Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ano ang Iniisip ni Cristo Tungkol sa Akin? Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Pagtatapos Nitong Kumperensya Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kailangan Ko Kayo Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Young Women

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Koro ng Young Women mula sa mga Stake ng American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Koro ng Young Women mula sa mga Stake ng American Fork   
Bumangon at Magliwanag Ni Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maghangad na Matuto: May Gawain Kayong Gagawin Ni Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise to the Mountain Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw    
Panahon na para Bumangon at Magliwanag! Ni Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley ng mga Awit sa Primary Koro ng Young Women mula sa mga Stake ng American Fork   
Maniwala, Sumunod, at Magtiis Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Kongregasyon