LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe Kāingá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Praise the Lord with Heart and Voice Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻI Heʻetau Toe Fakataha Maí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Te Ke Lava Fakahā Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Pea ʻe Tataki ʻa Kinautolu ʻe ha Tamasiʻi Siʻi Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Akoʻi ke Mahino ki Heʻetau Fānaú Fai ʻe Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ului ki Heʻene Ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi Hono Siasí Fai ʻe Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Haʻofangá   
ʻOkú Ne ʻOfa Moʻoni ʻIate Kitautolu Fai ʻe ʻEletā Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Feilaulaú Fai ‘e ‘Eletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Leaʻaki heni e ʻOfá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ngaahi Faingataʻa ke Ikunaʻí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kolōlia ki he ʻOtuá Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lipooti ‘a e Potungāue ʻAotita ʻo e Siasí, 2011 Fai ʻe Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lipooti Fakasitetisitika ʻo e 2011 Fai ʻe Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Kau Ngāue ʻi he Ngoue Vainé Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kosipelí ko e Maama Leleí Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
ʻIloʻi Kitautolu: Ko e Sākalamēnití, Temipalé mo e Feilaulau ʻi he Tokoní Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he Ngāué Haʻofangá   
Tuí, Vilitakí, Fiefiá: Ko ha Pōpoaki ki he Mātuʻa Tāutahá Fai ʻe ʻEletā David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Nofo ʻi he Tafaʻaki ʻa e ʻEikí! Fai ʻe ʻEletā Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fenāpasi mo e Tuí Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Founga Hono Maʻu ʻo e Fakahā mo e Tataki Fakalaumālie ki Hoʻo Moʻui Fakatāutahá Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Mau Fakamālō Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Fai Atu ʻa e Ngāué Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Ko e Ngaahi Mālohi ʻo e Langí Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fakahaofí ʻi he Tupulaki Moʻoní Fai ʻe Pīsope Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné: Tuʻu Hake ʻo Fakaʻaongaʻi e Mālohi ʻo e ʻOtuá Fai ʻe Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻA Kimoutolu ʻa e Kau Faifekaú Haʻofangá   
Ko e ʻUhinga ʻo e Tokoni ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Fāmili Kuo Fakafuakavaʻí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Loto Vēkeveke pea Taau ke Ngāue Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻOfa ʻa e Tauhí Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Praise to the Lord, the Almighty Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Akoʻi Au ke u ʻEva he Māmá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
‘Oku Maʻu ʻa e ʻAloʻofá ʻe he Kau Manavaʻofá Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakafetaʻi ki he ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Lēsoni Makehe Fai ʻe ʻEletā Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Haʻofangá   
Ko e Vīsone ʻa e Kau Palōfitá ki he Fineʻofá: Tuí, Fāmilí, Tokoní Fai ʻe Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tokāteline ʻo Kalaisí Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kapau te Tau Feʻofoʻofani Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Pue ʻo e Moʻuí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Come, Thou Fount of Every Blessing Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

On This Day of Joy and Gladness Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Haʻu Kia Sīsū Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Mālohi ʻo e Fakahaofí Fai ‘e ‘Eletā L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Maʻu ʻa ia Naʻe Molé Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maʻu ʻa e Vīsone ke Ngāué Fai ‘e ‘Eletā O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Hao Haʻofangá   
“‘I he ngaahi Tefitoʻi Moʻoni Pē ʻo e Anga-māʻoniʻoní” Fai ʻe ʻEletā Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Naʻe ʻAonga Nai? Fai ʻe ʻEletā David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Tauhi ke Toputapu Fai ‘e ‘Eletā Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Hā e Fakakaukau ʻa Kalaisi Kiate Aú? Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Heʻetau Fakaʻosi e Konifelenisí ni Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou Fie Maʻu Koe Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Kuaea ʻa e Kau Finemuí mei he ngaahi Siteiki ʻi ʻAmelika Fōká   
As Zion's Youth in Latter Days Kuaea ʻa e Kau Finemuí mei he ngaahi Siteiki ʻi ʻAmelika Fōká   
Tuʻu Hake pea Ulo Atu Fai ‘e Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fekumi ki he ‘Iló: ‘Oku ‘i ai Ha Ngāue ke ke Fai Fai ‘e Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise to the Mountain Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní    
Ko e Taimí ‘Eni ke Tuʻu Hake pea Ulo! Fai ‘e Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hiva Medley ʻa e Palaimelí Kuaea ʻa e Kau Finemuí mei he ngaahi Siteiki ʻi ʻAmelika Fōká   
Tui, Talangofua, Kātaki Fai ‘e Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe Kāingá Haʻofangá