ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao trên Đỉnh Núi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Praise the Lord with Heart and Voice Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Trong Khi Chúng Ta Quy Tụ Lại Một Lần Nữa Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

You Can Make the Pathway Bright Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Một Đứa Con Trẻ Sẽ Dắt Chúng Nó Đi Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Dạy cho Con Cái Chúng Ta Hiểu Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cải Đạo theo Phúc Âm của Ngài qua Giáo Hội của Ngài Anh Cả Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Giáo Đoàn   
Ngài Thật Sự Yêu Thương Chúng Ta Anh Cả Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hy Sinh Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Love Is Spoken Here Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Ngọn Núi để Trèo Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf trình bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2011 Do Robert W. Cantwell trình bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2011 Do Brook P. Hales trình bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Người Làm Công trong Vườn Nho Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Tỉnh Ngộ: Lễ Tiệc Thánh, Đền Thờ và Hy Sinh qua Sự Phục Vụ Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Called to Serve Giáo Đoàn   
Đức Tin, Lòng Dũng Cảm Chịu Đựng, Thành Tựu: Một Sứ Điệp dành cho Các Cha Mẹ Độc Thân Anh Cả David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Ở Lại trong Lãnh Thổ của Chúa! Anh Cả Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hòa Điệu với Âm Nhạc của Đức Tin Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Làm Thế Nào để Nhận được Sự Mặc Khải và Soi Dẫn cho Cuộc Sống Cá Nhân của Mình Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ca Khen Người Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Các Quyền Năng trên Trời Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đi Giải Cứu để Thật Sự Phát Triển Giám Trợ Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chức Tư Tế A Rôn: Hãy Đứng Dậy và Sử Dụng Quyền Năng của Thượng Đế Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ye Elders of Israel Giáo Đoàn   
Tại Sao Chức Tư Tế Cần Phải Phục Vụ Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gia Đình trong Giao Ước Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sẵn Sàng và Xứng Đáng để Phục Vụ Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Praise to the Lord, the Almighty Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Dạy Con Bước Đi vào Lẽ Thật Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Những Kẻ Có Lòng Thương Xót Sẽ Được Thương Xót Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Xin Dâng Lời Cảm Tạ lên Thượng Đế Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Bài Học Đặc Biệt Anh Cả Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn   
Sự Hiểu Biết và Tầm Nhìn Xa của Các Vị Tiên Tri về Hội Phụ Nữ: Đức Tin, Gia Đình, Sự Trợ Giúp Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giáo Lý của Đấng Ky Tô Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Nói với nhau Dịu Dàng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Cuộc Đua trong Đời Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phước Nguyện Từ Trời Xin Chảy vào Lòng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Come unto Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Quyền Năng Giải Thoát Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Để Có Thể Tìm Ra Người Thất Lạc Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hiểu Biết để Hành Động Anh Cả O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hope of Israel Giáo Đoàn   
“Chỉ Bởi Các Nguyên Tắc Ngay Chính ” Anh Cả Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Có Đáng Bõ Công Không? Anh Cả David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giữ Cho Được Thiêng Liêng Anh Cả Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Ky Tô Nghĩ Như Thế Nào về Tôi? Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Trong Khi Chúng Ta Bế Mạc Đại Hội Này Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Thiếu Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở American Fork   
Đứng Dậy và Chiếu Sáng Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Tìm Kiếm Sự Hiểu Biết: Các Em có Một Công Việc để Làm Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Đi Lên Núi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô    
Bây Giờ Là Lúc để Đứng Dậy và Chiếu Sáng! Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Các Bài Ca Thiếu Nhi Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở American Fork   
Tin Tưởng, Vâng Lời, và Kiên Trì Chịu Đựng Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn