KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Gbogbo Ìpàdé

KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Sátidé

  
High on the Mountain Top Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Praise the Lord with Heart and Voice Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
As We Gather Once Again Ààrẹ Thomas S. Monson   
You Can Make the Pathway Bright Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
And a Little Child Shall Lead Them Ààrẹ Boyd K. Packer   
Teaching Our Children to Understand Cheryl Esplin   
Converted to His Gospel through His Church Elder Donald L. Hallstrom   
How Firm a Foundation Àpéjọpọ̀
He Truly Loves Us Elder Paul E. Koelliker   
Sacrifice Alàgbà Dallin H. Oaks   
Love Is Spoken Here Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Mountains to Climb Ààrẹ Henry B. Eyring   
Redeemer of Israel Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Sátidé

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Ìmúdúró Náà ti Àwọn Olùdarí Ìjọ Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Church Auditing Department Report, 2011 Robert W. Cantwell watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Statistical Report, 2011 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The Laborers in the Vineyard Alàgbà Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Service Alàgbà Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Called to Serve Àpéjọpọ̀
Faith, Fortitude, Fulfillment: A Message to Single Parents Elder David S. Baxter watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Abide in the Lord's Territory! Elder Ulisses Soares watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

In Tune with the Music of Faith Alàgbà Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life Alàgbà Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Oyè Àlùfáà

  
Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
The Powers of Heaven Alàgbà David A. Bednar   
The Rescue for Real Growth Bishop Richard C. Edgley   
Aaronic Priesthood: Arise and Use the Power of God Adrián Ochoa   
Ye Elders of Israel Àpéjọpọ̀
The Why of Priesthood Service Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf   
Families under Covenant Ààrẹ Henry B. Eyring   
Willing and Worthy to Serve Ààrẹ Thomas S. Monson   
Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Ọjọ́ Ìsimi

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Come, Ye Children of the Lord Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Praise to the Lord, the Almighty Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Teach Me to Walk in the Light Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
The Merciful Obtain Mercy Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Thanks Be to God Alàgbà Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Special Lessons Elder Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Rejoice, the Lord Is King! Àpéjọpọ̀
The Vision of Prophets regarding Relief Society: Faith, Family, Relief Julie B. Beck watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The Doctrine of Christ Alàgbà D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Let Us Oft Speak Kind Words Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
The Race of Life Ààrẹ Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Come, Thou Fount of Every Blessing Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Ọjọ́ Ìsimi

  
On This Day of Joy and Gladness Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Come unto Jesus Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
The Power of Deliverance Alàgbà L. Tom Perry   
That the Lost May Be Found Alàgbà M. Russell Ballard   
Having the Vision to Do Elder O. Vincent Haleck   
Hope of Israel Àpéjọpọ̀
Only upon the Principles of Righteousness Elder Larry Y. Wilson   
Was It Worth It? Elder David F. Evans   
To Hold Sacred Elder Paul B. Pieper   
What Thinks Christ of Me? Alàgbà Neil L. Andersen   
As We Close This Conference Ààrẹ Thomas S. Monson   
I Need Thee Every Hour Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

General Young Women Meeting

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Come, Ye Children of the Lord Young Women Choir from Stakes in American Fork
As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in American Fork
Arise and Shine Forth Ann M. Dibb watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Seek Learning: You Have a Work to Do Mary N. Cook watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Arise to the Mountain Ìjọ Jésù Krístì ti Àwọn Ènìyàn Mímọ́ ti Ọjọ́ Ìkẹhìn   
Now Is the Time to Arise and Shine! Elaine S. Dalton watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Àdàlùpọ̀ Orin Àkọ́bẹ̀rẹ̀ Young Women Choir from Stakes in American Fork
Believe, Obey, Endure Ààrẹ Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

High on the Mountain Top Àpéjọpọ̀