អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Glory to God on High ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សន្និសីទ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស. ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
តើ​អ្នករាល់គ្នា​អាច​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​នេះ ឥឡូវ​នេះ​ទេ? ដោយ​អែលឌើរ ឃ្វីនថិន  អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ខ្ញុំ​ស្គាល់​វា។ ​រស់នៅ​តាម​វា។ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​វា។ ដោយ អាន  អិម. ឌិប watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

អំណោយទាន​ជា​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ដែល​ពុំ​អាច​ប្រាប់​បាន ដោយអែលឌើរ ក្រេហ្គ ស៊ី គ្រីស្ទីនសិន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ   
«​ដោយ​ព្រោះ​យើង​រស់ នោះ​អ្នករាល់​គ្នា​នឹង​រស់​ដែរ» ដោយ​អែលឌើរ សាយអាន  អែម បូវែន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

សូម​សួរ​​អ្នក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទៅ!ពួកគេ​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន! ដោយ អែលឌើរ រ័សុល  អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Will Follow God's Plan ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ទាក់ទង​នឹង​ការសោកស្ដាយ និង ការតាំងចិត្ត ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arise, O Glorious Zion ក្រុម​ចម្រៀង យុវជន និង យុវនារី មក​ពី​ស្ដេក​នៅ ប៊ែនញាណ និង ថៃឡឺស្វិល   
ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ ក្រុម​ចម្រៀង យុវជន និង យុវនារី មក​ពី​ស្ដេក​នៅ ប៊ែនញាណ និង ថៃឡឺស្វិល   
ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ បង្ហាញដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ការប្រែក្លាយជា​ឪពុកម្ដាយ​ល្អ ដោយអែលឌើរ អិល  ថម ភែរី watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ការ​ចូលរួមដោយឧស្សាហ៍ ដោយអែលឌើរ  អិម  រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

«ចូរមក​រក​យើង ឱ​អ្នក​រាល់គ្នា​ជា​វង្ស​អ៊ីស្រាអែល​អើយ» ដោយ អែលឌើរ ឡារី អ៊ីកូ  ហក watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុមជំនុំ   
តើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញ? ដោយអែលឌើរ រ៉ូប៊ើត  ស៊ី ហ្គេ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

បទដ្ឋាន​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ដោយ​អែលឌើរ ស្កត់  ឌី វីតធីង watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ការសាក​ល​សេចក្ដី​ជំនឿ​នៃ​អ្នករាល់គ្នា ដោយ​អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ការពារកុមារតូចៗ ដោយ​អែលឌើរ ដាល្លិន  អេក អូក watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness ក្រុម​ចម្រៀង យុវជន និង យុវនារី មក​ពី​ស្ដេក​នៅ ប៊ែនញាណ និង ថៃឡឺស្វិល   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
បងប្អូនប្រុស យើង​មាន​កិច្ចការ​ត្រូវធ្វើ ដោយ​អែលឌើរ ឌី  ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ចូរមានចិត្ត​ក្លាហានអង់អាច, កម្លាំង និង សកម្មភាព​ ដោយ ប៊ីស្សព ហ្គែរី  អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

​ប្រយ័ត្ន​ប្រយែង​ខ្លួន ដោយ​អែលឌើរ អាន់ថូនី  ឌី ភើគីន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមជំនុំ   
សេចក្តីអំណរ​នៃ​បព្វជិតភាព ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ជួយ​ពួកគេ​ឲ្យ​ដាក់គោលដៅខ្ពស់​ ដោយ​ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

មើល​អ្នក​ដទៃ ដូចដែល​ពួកគេ​អាច​ប្រែក្លាយ​ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Oh Say, What Is Truth? ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
The Morning Breaks ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
តើ​ព្រះពន្លា​នៅ​ទីណា? ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ដង្វាយធួន ដោយប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ដំបូង​ធ្វើការ​សង្កេត បន្ទាប់មក​បម្រើ ដោយ លីនដា  ខេ ប៊ើតុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Called to Serve ក្រុមជំនុំ   
ការរៀន​ដោយ​ដួងចិត្ត​របស់​យើង ដោយ​អែលឌើរ វ៉លធើរ  អែហ្វ ហ្គុងស្សាឡែស្ស watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

បញ្ញត្តិ​យ៉ាង​សំខាន់​ទីមួយ ដោយ​អែលឌើរ ជែហ្វ្រី  អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

បើ​ព្រះសង្គ្រោះ​គង់​នៅ​ជិត​ខ្ញុំ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
នឹក​គិត​អំពី​ពរជ័យ​ទាំងឡាយ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Day Dawn Is Breaking ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
តើបានអធិស្ឋានឬ ? ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ចូរ​ប្រែក្លាយ​ខ្លួន​ឲ្យ​​​​កាន់​តែជា​ពួកគ្រីស្ទាន ដោយ អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

សេចក្ដី​អំណរ​នៃ​ការប្រោសលោះ​មរណជន ដោយ​អែលឌើរ រីឆាដ  ជី ស្កត watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

មួយ​ជំហាន​ខិត​ទៅ​ជិត​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ ដោយ រ៉ូសែល ធី អូសហ្គូស្សធ័ប watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ   
ដោយសារ​សេចក្ដី​ជំនឿ នោះ​ការណ៍​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បំពេញ ដោយ​អែលឌើរ ម៉ាសើស  ប៊ី ណាស watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ក្លាយជា​សិស្ស​ដ៏​ពិត​ម្នាក់ ដោយអែលឌើរ ដានីយ៉ែល អិល ចនសុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ការ​ប្រសិទ្ធពរ​សាក្រាម៉ង់ ដោយ​អែលឌើរ ដុន  អរ ក្លាក watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

បានប្រែចិត្ត​ជឿ​ដល់​ព្រះអម្ចាស់ ដោយ អែលឌើរ ដេវីឌ  អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

សូម​ព្រះ​អង្គគង់ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ផង ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

សូម​ព្រះអង្គ​គង់​ជាមួយ​នឹងអ្នក​ផង ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុមជំនុំ   
តើមាន​សេច​ក្ដី​ជំនឿទៅ​លើ​ដង្វាយធួន​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ បានចារឹកទុក​ក្នុង​ចិត្ត​យើង​ឬ​ទេ? ដោយ លីនដា  ខេ ប៊ើតុន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ចម្រៀង​កុមារ​ទំនុក​ចម្រុះ ក្រុម​ចម្រៀង​សមាគម​សង្គ្រោះ​របស់​មជ្ឈិមវ័យ​វ័យ​ក្មេង​នៅលីវ​មក​ពី​ស្តេក​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ទីក្រុង សលត៍ ឡេក   
ចូរដឹងពី​កាតព្វកិច្ច​របស់​យើងឲ្យ​ពេញលេញ ដោយ ខារ៉ូល អិម ស្ទីហ្វិន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ព្រះអម្ចាស់​ពុំ​បំភ្លេច​អ្នក​ឡើយ ដោយ លីនដា  អេស រីវស៍​ន watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Stand All Amazed ក្រុមជំនុំ   
អ្នក​មើល​ថែ ដោយ​ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ទ្រង់​ជានិច្ច ក្រុម​ចម្រៀង​សមាគម​សង្គ្រោះ​របស់​មជ្ឈិមវ័យ​វ័យ​ក្មេង​នៅលីវ​មក​ពី​ស្តេក​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ទីក្រុង សលត៍ ឡេក