வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Welcome to Conference By President Thomas S. Monson  print
Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Choir   
Can Ye Feel So Now? By Elder Quentin L. Cook  print
I Know It. I Live It. I Love It. By Ann M. Dibb  print
An Unspeakable Gift from God By Elder Craig C. Christensen  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
“Because I Live, Ye Shall Live Also” By Elder Shayne M. Bowen  print
Ask the Missionaries! They Can Help You! By Elder Russell M. Nelson  print
I Will Follow God's Plan Mormon Tabernacle Choir   
Of Regrets and Resolutions By President Dieter F. Uchtdorf  print
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
Arise, O Glorious Zion ØÃ[M[ \u®D ئFéìüs¼é ¸çðBºï¹oòÍm Îò ÖáD gõï^ \u®D ÖáD ØÃõï^ ÃV¦uz¿   
I Am a Child of God ØÃ[M[ \u®D ئFéìüs¼é ¸çðBºï¹oòÍm Îò ÖáD gõï^ \u®D ÖáD ØÃõï^ ÃV¦uz¿   
The Sustaining of Church Officers Presented by President Henry B. Eyring  print
Becoming Goodly Parents By Elder L. Tom Perry  print
Be Anxiously Engaged By Elder M. Russell Ballard  print
“Come unto Me, O Ye House of Israel” By Elder Larry Echo Hawk  print
Let Us All Press On Congregation   
What Shall a Man Give in Exchange for His Soul? By Elder Robert C. Gay  print
Temple Standard By Elder Scott D. Whiting  print
Trial of Your Faith By Elder Neil L. Andersen  print
Protect the Children By Elder Dallin H. Oaks  print
On This Day of Joy and Gladness ØÃ[M[ \u®D ئFéìüs¼é ¸çðBºï¹oòÍm Îò ÖáD gõï^ \u®D ÖáD ØÃõï^ ÃV¦uz¿   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Brethren, We Have Work to Do By Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Be Valiant in Courage, Strength, and Activity By Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Beware Concerning Yourselves By Elder Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation   
The Joy of the Priesthood By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Help Them Aim High By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

See Others as They May Become By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Oh Say, What Is Truth? Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
Where Is the Pavilion? By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Atonement By President Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Choir   
First Observe, Then Serve By Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Called to Serve Congregation   
Learning with Our Hearts By Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The First Great Commandment By Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Choir   
Consider the Blessings By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

The Day Dawn Is Breaking Mormon Tabernacle Choir   
Did You Think to Pray? Mormon Tabernacle Choir   
Being a More Christian Christian By Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Joy of Redeeming the Dead By Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

One Step Closer to the Savior By Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
By Faith All Things Are Fulfilled By Elder Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Becoming a True Disciple By Elder Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Blessings of the Sacrament By Elder Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Converted unto the Lord By Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

God Be with You Till We Meet Again By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

God Be with You Till We Meet Again Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Relief Society Meeting

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Let Us All Press On Congregation   
Is Faith in the Atonement of Jesus Christ Written in Our Hearts? By Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Primary Song Medley Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake   
Wide Awake to Our Duties By Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Lord Has Not Forgotten You By Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Stand All Amazed Congregation   
The Caregiver By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Need Thee Every Hour Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake