WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

General Women's Session

    
Mwaakan Berita aika Kawakinaki Iroun Linda S. Reeves   print
Ti Mwakuri Ikai ma Aomata ni Kakoroi bukin Kouru aika Raoiroi Iroun Carol F. McConkie   print
Te Tiamwa ma Ai te tina Rose ae Tamaroa Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong

    
E Nakoraoi Mwakurina! Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
Te Atua E a Kaira Ana Ekaretia Iroun Unimwane M. Russell Ballard   print
Te Kimwareirei ni Maiuakina te Maiu ae Boboto iaon Kristo Iroun Unimwaane Richard J. Maynes   print
Anga Nanora Nakon te Atua Iroun Neill F. Marriott   print
Tera ae I Kabwaka Iai? Iroun Unimwane Larry R. Lawrence   print
Ana Taeka te Atua aika a Tamaroa Iroun Unimnwaane Francisco J. Viñas   print
Itiaki ao ni Barongaaki Raoi: Bwaina te Kororaoi nakon te Tembora—n Taai aika Tamaroa ao Taai aika Buakaka Iroun Unimwaane Quentin L. Cook   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

    
Butimwaai ao Tokanikai iaon Kakaewenako n te Aonaaba ni Bong Aikai Iroun Unimwane Robert D. Hales   print
Nora Tinam Iroun Unimwaane Jeffrey R. Holland   print
E Aki Rang Moantaai ao E Aki Rang Oimwi Iroun Unimwaane Bradley D. Foster   print
Yalb’il rix ut aalenb’il—a’ut tenq’anb’il Xb’aan li Elder Hugo Montoya   print
Rairaki Nakoina ao A na Roko Taian Kaeka Iroun Unimwaane James B. Martino   print
Kakorakoraaki man Ana Mwakuri ni Kamaiu Iesu Kristo Iroun Unimwaane Dallin H. Oaks   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere n te Nakoanibonga

    
Te Onimaki Tiaki te Kamanennanti, ma te Rinerine. Iroun te Unimwaane Neil L. Andersen   print
Tai Maku, Tii Kakoaua Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
Ko aki Maroaa n te Mwakuri Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
Kawakin Tua Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
Mwanekam Are Imwiina Iroun Unimwaane Randall K. Bennett   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Taabati

    
Riiki bwa te Katooto ao te Ota Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
I Mimi n Ana Tangira Iroun Unimwaane Ronald A. Rasband   print
Koaua aika Bebete ao ni Kakawaki Iroun Unimwaane Gary E. Stevenson   print
Rinanon Koauan te Atua Iroun Unimwaane Dale G. Renlund   print
Te Bubuti ae Kataweaki nakoia Ainen te Ekaretia ni Kabuta Iroun Beretitenti Russell M. Nelson   print
Kanakoa Itiakin Bwanaan te Biikura Iroun Unimwaane Gregory A. Schwitzer   print
Bwa A Aki Toki n Ururingnga Iroun Unimwaane Claudio R. M. Costa   print
Te Tamnei ae Raoiroi bwa Raom Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Taabati

    
Bukin Tera e Kainnanoaki te Ekaretia Iroun Unimwaane D. Todd Christofferson   print
E Teimatoa Nanou n Iangoi ma Te Karaurau Iroun Devin G. Durrant   print
A Kabwaia ao ni Kukurei Ake A Kawakin Ana Tua te Atua. Iroun Unimwaane Von G. Keetch   print
“Ngkana Ko Tangirai, Kawakin Au Tua” Iroun Carole M. Stephens   print
Uringa Are Kam a Tia n Onimakinna Iroun Unimwane Allen D. Haynie   print
Maata n Noraaba ao Taninga n Ongo Iroun Unimwaane Kim B. Clark   print
“Rineaki ni Kaota te Koaua n Arau” Iroun Unimwaane David A. Bednar   print