WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

`

    
N na Uota Otan te Euangkerio Nakon Mweengau. Iroun Jean B. Bingham   print
Mataniwiia Taan Kamarurung Iroun Carole M. Stephens   print
Te Kabanea ni Mataroa, n te Kaaua ni Burooa Iroun Beretitenti F. Uchtdorf   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong

    
“Nakomai, Iriirai” ni Mwakuri inanon te Tangira ni Kiritian ao te Ibuobuoki Iroun Unimwaane Robert D. Hales   print
“N Na Kateirakea te Tia Mamata Ae Rine” Iroun Unimwaane Craig C. Christensen   print
Te Uea Iesu Kristo e Reireiniira bwa Ti na Tataro Iroun Unimwaane Juan A. Uceda   print
I Tau (nakon te abanuea are Tiretio) N na Kona n Roko n Tiretio? Iroun Unimwaane J. Devn Cornish   print
Ana Tia Kakoaua te Atua Iroun Unimwaane Neil L. Andersen   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

    
Ninikoria ni Kakoaua iroun Iesu Iroun Unimwaane Quentin L. Cook   print
Taataraa te Boki, Taataraa te Uea Iroun Unimwaane Gary E. Stevenson   print
“Kam Maeka n Tangirau” Iroun Unimwaane D. Todd Christofferson   print
Ibukin Rikirakera n Tamnei ao te Kamatebwai (Tamnei) Iroun Unimwaane W. Mark Bassett   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere n te Nakoanibonga

    
Iai te Mwaaka inanon ana Boki Moomon Iroun Unimwaane LeGrand R. Curtis Jr.   print
Bwa E Na Kakorakoraaki Naba Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
Reirei ao Berita Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Taabati

    
E Kona te Toa Ni Buokiira n Riki ni Mimitong Iroun Unimwaane Peter F. Meurs   print
Te Baire ae Korakora ni Kaboomwi Iroun Linda S. Reeves   print
Te Kakabwaia are E Roko Iroura Ngkana Ti Taromauriia Tamara are i Karawa Iroun Bitiobi Dean M. Davies   print
Te Kakaitau n te Bong ae te Tabati Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Taabati

    
“Ngke tao Kam a Tia N Ataai” Iroun Unimwaane David A. Bednar   print
Ana Reirei Kristo Iroun Brian K. Ashton   print
Beku Iroun Unimwaane Carl B. Cook   print
E na Kaoi Rannimata te Uea ae Iehova man Maata ni Bane Iroun Unimwaane Evan A. Schmutz   print