WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

`

    
N na Uota Otan te Euangkerio Nakon Mweengau. Iroun Jean B. Bingham   print
Mataniwiia Taan Kamarurung Iroun Carole M. Stephens   print
Butimwaea te Mwioko inanon te Korakora, Aine inanon Tion Iroun Bonnie L. Oscarson   print
Te Kabanea ni Mataroa, n te Kaaua ni Burooa Iroun Beretitenti F. Uchtdorf   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong

    
O Ai Korakorara ana Baire Atuara! Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
“Nakomai, Iriirai” ni Mwakuri inanon te Tangira ni Kiritian ao te Ibuobuoki Iroun Unimwaane Robert D. Hales   print
Kainanon te Tamnei ni Koaua Iroun Carol F. McConkie   print
“N Na Kateirakea te Tia Mamata Ae Rine” Iroun Unimwaane Craig C. Christensen   print
Te Uea Iesu Kristo e Reireiniira bwa Ti na Tataro Iroun Unimwaane Juan A. Uceda   print
I Tau (nakon te abanuea are Tiretio) N na Kona n Roko n Tiretio? Iroun Unimwaane J. Devn Cornish   print
Ana Tia Kakoaua te Atua Iroun Unimwaane Neil L. Andersen   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

    
Kamatoakiia Aobitia n te Ekaretia E Warekaki iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
Ninikoria ni Kakoaua iroun Iesu Iroun Unimwaane Quentin L. Cook   print
Taataraa te Boki, Taataraa te Uea Iroun Unimwaane Gary E. Stevenson   print
“Kam Maeka n Tangirau” Iroun Unimwaane D. Todd Christofferson   print
Ibukin Rikirakera n Tamnei ao te Kamatebwai (Tamnei) Iroun Unimwaane W. Mark Bassett   print
Korakora Ibukin Kristo Iroun Unimwaane Kazuhiko Yamashita   print
Tibwaan te Euangkerio ae Kaokaki Iroun Unimwaane Dallin H. Oaks   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere n te Nakoanibonga

    
Taan Tei nakon te Ekaretia Iroun Unimwaane Elder Jeffrey R. Holland   print
Iai te Mwaaka inanon ana Boki Moomon Iroun Unimwaane LeGrand R. Curtis Jr.   print
Reirei mairoun Aramwa ao Amureki Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
Bwa E Na Kakorakoraaki Naba Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
Reirei ao Berita Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Taabati

    
Te Kawai ae Kororaoi nakon te Kukurei Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
Te Kimwareirei ao Kamaiuan te Tamnei Iroun Beretitenti Russell M. Nelson   print
E Kona te Toa Ni Buokiira n Riki ni Mimitong Iroun Unimwaane Peter F. Meurs   print
Te Baire ae Korakora ni Kaboomwi Iroun Linda S. Reeves   print
Ti na Nako n Antai? Iroun Unimwaane M. Russell Ballard   print
Te Kakabwaia are E Roko Iroura Ngkana Ti Taromauriia Tamara are i Karawa Iroun Bitiobi Dean M. Davies   print
Te Tia Motikitaeka ae Raoiroi Iroun Unimwane Lynn G. Robbins   print
Te Kakaitau n te Bong ae te Tabati Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Taabati

    
“Ngke tao Kam a Tia N Ataai” Iroun Unimwaane David A. Bednar   print
Ana Reirei Kristo Iroun Brian K. Ashton   print
Beku Iroun Unimwaane Carl B. Cook   print
Ba Ko Kawa Ni Manuoki Iroun Unimwaane Ronald A. Rasband   print
E na Kaoi Rannimata te Uea ae Iehova man Maata ni Bane Iroun Unimwaane Evan A. Schmutz   print
Akea Riki te Kukurei n Ataia bwa Natim A Ata te Tia Kamaiu Iroun Unimwaane K. Brett Nattress   print
Te Rairannano: Te Rinerine ae Kakukurei Iroun Unimwaane G. Renlund   print