წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

სრული კონფერენცია

Download
close

გადმოტვირთე

 

ტექსტი

წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

Saturday Morning Session

   
Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Welcome to Conference President Thomas S. Monson    
Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Choir   
Can Ye Feel So Now? Elder Quentin L. Cook    
I Know It. I Live It. I Love It. Ann M. Dibb    
An Unspeakable Gift from God Elder Craig C. Christensen    
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
“Because I Live, Ye Shall Live Also” Elder Shayne M. Bowen    
Ask the Missionaries! They Can Help You! Elder Russell M. Nelson    
I Will Follow God's Plan Mormon Tabernacle Choir   
სინანულისა და გადაწყვეტილებების შესახებ პრეზიდენტი დიტერ ფ. უხტდორფი  print
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

Saturday Afternoon Session

  
Arise, O Glorious Zion A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville  
I Am a Child of God A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville  
The Sustaining of Church Officers President Henry B. Eyring   
Becoming Goodly Parents Elder L. Tom Perry   
Be Anxiously Engaged Elder M. Russell Ballard   
“Come unto Me, O Ye House of Israel” Elder Larry Echo Hawk   
Let Us All Press On Congregation  
What Shall a Man Give in Exchange for His Soul? Elder Robert C. Gay   
Temple Standard Elder Scott D. Whiting   
Trial of Your Faith Elder Neil L. Andersen   
Protect the Children Elder Dallin H. Oaks   
On This Day of Joy and Gladness A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville  
წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

Priesthood Session

  
Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Brethren, We Have Work to Do Elder D. Todd Christofferson   
Be Valiant in Courage, Strength, and Activity Bishop Gary E. Stevenson   
Beware Concerning Yourselves Elder Anthony D. Perkins   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation  
The Joy of the Priesthood President Dieter F. Uchtdorf   
Help Them Aim High President Henry B. Eyring   
See Others as They May Become President Thomas S. Monson   
Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

Sunday Morning Session

   
Oh Say, What Is Truth? Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
სად არის საბურველი? პრეზიდენტი ჰენრი ბ. აირინგის მიერ  print
გამოსყიდვა პრეზიდენტი ბოიდ კ. პაკერი  print
Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Choir   
ჯერ დააკვირდი, შემდეგ ემსახურე ლინდა კ. ბერტონი  print
Called to Serve Congregation   
გულით შეცნობა უხუცესი უოლტერ ფ. გონსალესი  print
პირველი დიდი მცნება უხუცესი ჯეფრი რ. ჰოლანდის მიერ  print
If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Choir   
შენიშნეთ დალოცვები თქვენს ცხოვებაში პრეზიდენტ თომას ს.მონსონის მიერ  print
If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

Sunday Afternoon Session

   
The Day Dawn Is Breaking Mormon Tabernacle Choir   
Did You Think to Pray? Mormon Tabernacle Choir   
იყო ქრისტიანზე უფრო ქრისტიანი უხუცესი რობერტ დ. ჰეილსი  print
გარდაცვლილთა გამოსყიდვის სიხარული უხუცესი რიჩარდ ჯ. სკოტი  print
მაცხოვართან ერთი ნაბიჯით უფრო ახლოს მისვლა რასელ ტ. ოსგუტორფე  print
Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
რწმენით ყველაფერი აღსრულდება უხუცესი მარკუს ბ. ნეში  print
ჭეშმარიტი მოწაფეობის გზაზე შედგომა უხუცესი დენიელ ლ. ჯონსონი  print
ზიარების დალოცვა უხუცესი დონ რ. კლარკი  print
უფლისკენ მოქცეულნი უხუცესი დევიდ ა. ბედნარი  print
ღმერთი იყოს თქვენთან, სანამ კვლავ შევხვდებით პრეზიდენტ თომას ს. მონსონის მიერ  print
God Be with You Till We Meet Again Mormon Tabernacle Choir   
წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

General Relief Society Meeting

  
Let Us All Press On Congregation  
Is Faith in the Atonement of Jesus Christ Written in Our Hearts? Linda K. Burton   
Primary Song Medley Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake  
Wide Awake to Our Duties Carole M. Stephens   
The Lord Has Not Forgotten You Linda S. Reeves   
I Stand All Amazed Congregation  
The Caregiver President Henry B. Eyring   
I Need Thee Every Hour Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake