HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fihaonambe Iray Manontolo

watch
Download
close

Hisintona

 

Lahatsoratra

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Sabotsy Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Gloire au Dieu tout-puissant Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Fototra Mafy Orina Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Tongasoa eto amin’ ny Fihaonambe Nataon’ ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Seigneur, je te suivrai Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Tsapanareo Ve Izany Ankehitriny? Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fantatro sy Iainako ary Tiako Izany. Nataon’i Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fanomezana Iray Tsy hay Lazaina avy amin’ Andriamanitra Nataon’ ny Loholona Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Misaotra Anao noho ny Mpaminany Ny daholobe   
“Satria Velona Aho, dia ho Velona Koa Ianareo” Nataon’ny Loholona Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Anontanio ireo Misiônera! Afaka Manampy Anao Izy Ireo! Nataon’ ny Loholona Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Je veux suivre le plan de Dieu Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Mikasika ny Nenina sy ny Fanapahan-kevitra Nataon’ ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Mifalia Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Sabotsy Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Arise, O Glorious Zion Amboarampeo iray iraisan’ny Zatovolahy sy ny Zatovovavy avy any Bennion sy Taylorsville   
Zanaky ny Ray Aho Amboarampeo iray iraisan’ny Zatovolahy sy ny Zatovovavy avy any Bennion sy Taylorsville   
Ny Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ ny Fiangonana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Lasa Ray Aman-dreny Tsongoin’olom-bolo Nataon’ny Loholona L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Mazoto Mirotsaka Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

“Tongava Aty Amiko Ianareo Ry Mpianakavin’i Isiraely” Nataon’ny Loholona Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ndao Handroso Hatrany Ny daholobe   
Fa inona no homen’ ny olona ho takalon’ ny ainy? Nataon’ ny Loholona Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fenitry ny Tempoly Nataon’ ny Loholona Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fitsapana ny Finoanao Nataon’ ny Loholona Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Arovy ny Ankizy Nataon’ny Loholona Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

On This Day of Joy and Gladness Amboarampeo iray iraisan’ny Zatovolahy sy ny Zatovovavy avy any Bennion sy Taylorsville   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Fisoronana

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Louange à Dieu Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Aimez vos frères Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Ry rahalahy, manana asa atao isika Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ho Sahy amin’ ny Herim-po, sy ny Tanjaka ary ny Asa Nataon’ ny Eveka Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Mitandrema ny Momba Tenanareo Nataon’ ny Loholona Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Vers Sion, Cité Promise Ny daholobe   
Ny Fifaliana avy amin’ ny Fisoronana Nataon’ ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ampio Izy Ireo Hametraka Tanjona Tsara Nataon’ ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Mijery ny Hafa Araka Izay Mety ho Ahatongavany Nataon’ ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ô Vaillants Guerriers d’Israël Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

O toi, vérité Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Le jour paraît, chassant la nuit Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Aiza no Misy ny Lay? Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ny Sorompanavotana Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Does the journey seem long? Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Mijere aloha, ary avy eo dia manompoa Nataon’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Appelés à servir Ny daholobe   
Mianatra amin’ny Fontsika Nataon’ny Loholona Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ny Didy Lehibe Voalohany Nataon’ny Loholona Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Raha toa teo ny Mpamonjy Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Eritrereto Ireo Fitahiana Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

If the way be full of trial, weary not Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Du grand millénium Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Moa Nivavaka Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ho Kristianina izay Mitovy Kokoa amin’i Kristy Nataon’ny Loholona Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ny Fifaliana avy amin’ny Fanavotana ny Maty Nataon’ny Loholona Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Dingana Iray Akaikikaiky Kokoa ny Mpamonjy Nataon’ i Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Hosanna Au Grand Roi! Ny daholobe   
Tanterahina amin’ny Finoana ny Zava-drehetra Nataon’ny Loholona Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Lasa Mpianatra Marina Nataon’ny Loholona Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ireo Fitahiana avy amin’ny Fanasan’ny Tompo Nataon’ny Loholona Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Miova Fo ho an’ny Tompo Nataon’ny Loholona David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Homba Anao Hatrany Anie ny Ray Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Homba Anao Hatrany Anie ny Ray Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ndao Handroso Hatrany Ny daholobe   
Moa ve Voasoratra ao Am-pontsika ny Finoana ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy? Nataon’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Tamba-kiran’ ny Kilonga Amboarampeon’ny Fikambanana Ifanampiana avy ao amin’ireo Tsatòkan’ny Tanora Tokan-tena ao Salt Lake   
Fantaro Tsara ny Andraikitrareo Nataon’i Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Tsy Manadino Anao ny Tompo Nataon’i Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

I Stand All Amazed Ny daholobe   
Ilay Mpikarakara Nataon’ ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Mila Anao aho Amboarampeon’ny Fikambanana Ifanampiana avy ao amin’ireo Tsatòkan’ny Tanora Tokan-tena ao Salt Lake