УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
Download
close

Татах

 

Бичвэр

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Glory to God on High Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Бат бөх суурь Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Чуулганд тавтай морилно уу Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lord, I Would Follow Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Та нар одоо тийн мэдэрч чадаж байна уу? Ахлагч Квинтин Л.Кук watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би үүнийг мэднэ. Би үүний дагуу амьдардаг. Би үүнд хайртай. Анн М.Дибб watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурханы өгүүлшгүй бэлэг Ахлагч Крэйг С.Крисченсен watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Цугларагсад   
“Би амьд учраас, Та нар ч мөн амьд” Ахлагч Шэйн М.Боуэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Номлогч нараас асуу! Тэд танд тусалж чадна! Ахлагч Рассел М.Нелсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Бурханы төлөвлөгөөг дагна (I Will Follow God's Plan) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Харуусал ба шийдвэрүүдийн талаар Ерөнхийлөгч Диетер  Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Босоцгоо, Агуу Сионыхон (Arise, O Glorious Zion) Бэннион болон Тейлорсвилээс ирсэн Залуу эрэгтэйчүүд ба Залуу эмэгтэйчүүдийн хамтарсан найрал дуу   
Би Бурханы хүүхэд Бэннион болон Тейлорсвилээс ирсэн Залуу эрэгтэйчүүд ба Залуу эмэгтэйчүүдийн хамтарсан найрал дуу   
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг танилцуулав watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сайн эцэг эх болох нь Ахлагч Л. Том Перри watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Санаа сэтгэлээ бүрэн зориулсан байх нь Ахлагч М. Рассел Баллард watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Надад ирэгтүн, Ай Израилын угсаа Та нар! Ахлагч Ларри Эко  Хок watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us All Press On Цугларагсад   
Амиа сольж авахын тулд хүн юугаа өгөх юм бэ? Ахлагч Роберт С.Гей watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ариун сүмийн стандарт Скотт  Д.Вайтинг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэлийн тань сорилт Ахлагч Нийл Л.Андерсен watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдүүдээ хамгаал Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

On This Day of Joy and Gladness Бэннион болон Тейлорсвилээс ирсэн Залуу эрэгтэйчүүд ба Залуу эмэгтэйчүүдийн хамтарсан найрал дуу   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүчит Их Эзэнийг магтъя Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Бие биенээ хайрла Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Ах нар аа, бидэнд хийх ажил байна Ахлагч Д. Тод Кристофферсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Зориг, хүч чадал хийгээд эрч хүчээрээ үлэмж баатарлаг бай Бишоп Гари  И. Стивенсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өөрсдийн талаар болгоомжтой бай Ахлагч Антони Д.Перкинс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah Цугларагсад   
Санваартан хүний баяр баясгалан Ерөнхийлөгч Диетер Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өндөр зорилго тавихад нь хүүхдүүддээ тусал Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бусдыг ирээдүйд ямар хүмүүс болсон байхаар нь харж сур Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өө, Үнэн гэж юу болохыг хэлээч (Oh Say, What Is Truth?) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Өглөө боллоо Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Асар хаана байна вэ? Ерөнхийлөгч Хенри  Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Цагаатгал Ерөнхийлөгч Бойд К.Пакер watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Аялал удаан санагддаг гэж үү?(Does the Journey Seem Long?) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Эхлээд ажигла, тэгээд үйлчил Линда К.Бөртэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчлэхээр дуудагдлаа Цугларагсад   
Зүрх сэтгэлээрээ сурах нь Ахлагч Волтер Ф.Гонзалез watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эхний агуу зарлиг Ахлагч Жеффри Р.Холланд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хэрэв Аврагч дэргэд минь байсан бол Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Адислалуудын тухай тунгаан бод Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Зам чинь сорилт бэрхшээлээр дүүрэн байсан ч бүү шантар (If the Way Be Full of Trial, Weary Not) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үүр цайлаа (The Day Dawn Is Breaking) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Залбиръя гэж бодов уу? Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Илүү Христтэй адил Христийн шашинтан байх нь Ахлагч Роберт Д.Хейлс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Нас барагсдын авралаас ирдэг баяр баясгалан Ахлагч Ричард Г.Скотт watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Аврагчид нэг алхмаар ойртох Рассел Т.Осгуторп watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад   
Итгэлээр бүх зүйл гүйцэлддэг Ахлагч Маркус Б.Нэш watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Жинхэнэ шавь болох нь Ахлагч Даниел Л.Жонсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ариун ёслолын адислалууд Ахлагч Дон Р.Кларк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Их Эзэнд хөрвүүлэгдэв Ахлагч Дэвид  А.Беднар watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Биднийг дахин уулзтал Бурхан та нартай хамт байх болтугай Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Биднийг дахин уулзтал Бурхан та нартай хамт байх болтугай Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us All Press On Цугларагсад   
Есүс Христийн цагаатгалд итгэх итгэл бидний зүрхэнд бичигдсэн үү? Линда  К.Бөртэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдийн хэсгийн дуулал Солт Лейк хотын Ганц бие залуу насанд хүрэгчдийн гадасны Нийгмийн Халамжийн бүлгийн найрал дуучид   
Үүрэг хариуцлагадаа үлэмж сэргэг байх нь Кароль М.Стефенс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Их Эзэн та нарыг мартаагүй Линда  С.Рийвис watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Stand All Amazed Цугларагсад   
Халамжлагч Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Need Thee Every Hour Солт Лейк хотын Ганц бие залуу насанд хүрэгчдийн гадасны Нийгмийн Халамжийн бүлгийн найрал дуучид