LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Hele conferentie

watch
Download
close

Downloaden

 

Tekst

LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmorgenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Glorie zij God de Heer Mormoons Tabernakelkoor   
O, vast als een rotssteen Mormoons Tabernakelkoor   
Welkom op de conferentie President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

U wil ik volgen, Heer Mormoons Tabernakelkoor   
Kunt gij nu zo gestemd zijn? Ouderling Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ik weet het. Ik leef het na. Ik vind het geweldig. Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een onuitsprekelijke gave van God Ouderling Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

We Thank Thee, O God, for a Prophet [Wij danken U, Heer, voor profeten, lofzang 17] Aanwezigen   
‘Want Ik leef en gij zult leven’ Ouderling Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Vraag dat maar aan de zendelingen! Zij kunnen u helpen! Ouderling Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ik werk mee aan Gods plan voor mij Mormoons Tabernakelkoor   
Over spijt en voornemens President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Now Let Us Rejoice [O volheid van zegen, lofzang 3] Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Verrijs, gij lusthof Zions Een JMJV-koor uit ringen in Bennion en Taylorsville   
Ik ben een kind van God Een JMJV-koor uit ringen in Bennion en Taylorsville   
Steunverlening aan kerkfunctionarissen President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Goede ouders worden Ouderling L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Gedreven werkzaam zijn Ouderling M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

‘Kom tot Mij, o gij huis Israëls’ Ouderling Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Let Us All Press On Aanwezigen   
Wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Ouderling Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De tempelnorm Ouderling Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De beproeving van uw geloof Ouderling Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Bescherm de kinderen Ouderling Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

On This Day of Joy and Gladness Een JMJV-koor uit ringen in Bennion en Taylorsville   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Priesterschapsbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Alles wat adem heeft Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Houd van elkander Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Broeders, er is werk aan de winkel Ouderling D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wees heldhaftig wat je moed, kracht en inzet betreft Bisschop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Waak over uzelf Ouderling Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Guide Us, O Thou Great Jehovah Aanwezigen   
De vreugde van het priesterschap President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Leer ze tot grote hoogte te reiken President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Anderen zien zoals zij kunnen worden President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmorgenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

O zeg, wat is waarheid? Mormoons Tabernakelkoor   
De morgen daagt Mormoons Tabernakelkoor   
Waar is de tent? President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De verzoening President Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Does the Journey Seem Long? [Schijnt de reis lang te zijn?] Mormoons Tabernakelkoor   
Eerst kijken, dan dienen Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Uitgekozen Hem altijd te dienen Aanwezigen   
Met ons hart leren Ouderling Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Het eerste grote gebod Ouderling Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

If the Savior Stood Beside Me [Als de Heiland naast mij stond] Mormoons Tabernakelkoor   
Denken aan de zegeningen President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Mocht u ’t lot beproeving geven, houdt gij moed! Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

The Day Dawn Is Breaking [De dageraad breekt aan] Mormoons Tabernakelkoor   
Did You Think to Pray? Mormoons Tabernakelkoor   
Een christelijker christen worden Ouderling Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De vreugdevolle verlossing van de doden Ouderling Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een stap dichter bij de Heiland Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Rejoice, the Lord Is King! [Verblijd u in de Heer!, lofzang 42] Aanwezigen   
Alle dingen worden door geloof vervuld Ouderling Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een ware discipel worden Ouderling Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De zegeningen van het avondmaal Ouderling Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tot de Heer bekeerd Ouderling David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

God zij met u tot w’u wederzien President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

God zij met u tot w’u wederzien Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Algemene ZHV-bijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Let Us All Press On Aanwezigen   
Is geloof in de verzoening van Jezus Christus in ons hart geschreven? Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Medley van jeugdwerkliedjes ZHV-koor uit jongvolwassenenringen in Salt Lake City   
Onze plichten klaarwakker vervullen Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De Heer is u niet vergeten Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I Stand All Amazed Aanwezigen   
Mantelzorgsters President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Gij zijt mijn hoogste Goed ZHV-koor uit jongvolwassenenringen in Salt Lake City