FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mamalu i le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
Le Faavae Malosi Aufaipese a le Tapeneko   
Susū Mai Ia ma Maliu Mai i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola, ia Ou Alofa Aufaipese a le Tapeneko   
E Mafai Ea Ona Outou Lagonaina Nei? Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Ou Iloa. Ua Ou Ola Ai. Ua Ou Alofa I Ai. Saunia e Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Meaalofa Le Mafaamatalaina mai le Atua Saunia e Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga   
“Ou Te Ola A’u, O Le Mea Lea E Ola Ai Outou” Saunia e Elder Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fesili i Faifeautalai! E Mafai ona Latou Fesoasoani Atu ia te Oe! Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le a Ou Mulimuli i le Fuafuaga a le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
E Uiga i Faanoanoaga ma Filifiliga Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O Glorious Zion O Se Aufaipese a Alii Talavou ma Tamaitai Talavou mai Siteki a Bennion ma Taylorsville   
O Au o se Atalii o le Atua. O Se Aufaipese a Alii Talavou ma Tamaitai Talavou mai Siteki a Bennion ma Taylorsville   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Avea ma ni Matua Lelei Saunia e Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Auai ma le Naunautai Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“O Mai ia te Au, Le Aiga e o Isaraelu” Saunia e Elder Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamalosi ia i le Galuega Nei Faapotopotoga   
Se a Foi Se Mea e Avatu e le Tagata e Togiola A’i Lona Ola? Saunia e Elder Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tulaga Faatonuina o le Malumalu Saunia e Elder Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofotofoina O Lo Outou Faatuatua Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Puipui le Fanau Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

On This Day of Joy and Gladness O Se Aufaipese a Alii Talavou ma Tamaitai Talavou mai Siteki a Bennion ma Taylorsville   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Ia Fealofani Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Uso e, O Loo I Ai Se Tatou Galuega e Fai Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Totoa i le Lototetele, ma Malolosi foi ma Toaaga Saunia e Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaeteete mo Outou Lava Saunia e Elder Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Faapotopotoga   
O Le Olioli i le Perisitua Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fesoasoani ia i Latou e Faatutu ni Sini Maualuluga Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Vaai Atu i Isi i Tagata e Mafai ona Avea ai i Latou Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamoemoe o Isaraelu Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Upu Moni o A? Aufaipese a le Tapeneko   
Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko   
O Fea le Faapaologa? Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Togiola Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Does the Journey Seem Long? Aufaipese a le Tapeneko   
Muamua Matau, Ona Auauna Atu ai Lea Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna Atu Faapotopotoga   
Aoao Faatasi ma o Tatou Loto Saunia e Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Poloaiga Muamua ma le Sili Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pe ana Tu le Faaola i Ou Autafa Aufaipese a le Tapeneko   
Savali i le Taeao o le Aso Sa Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

The Day Dawn Is Breaking Aufaipese a le Tapeneko   
Pe Na Faia Sau Tatalo? Aufaipese a le Tapeneko   
Avea o se Kerisiano Moni e Faapei o Keriso Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Olioli i le Faaolaina o E Ua Maliliu Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tasi le Laa e Faalatalata Atili atu ai i le Faaola Saunia e Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O Le Faatuatua e Faataunuu ai Mea Uma Saunia e Elder Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Avea ma Soo Moni Saunia e Elder Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamanuiaga o le Faamanatuga Saunia e Elder Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaliliuina i le Alii Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Mafuta le Atua ma Outou Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tu Ieova i lo Tatou Va Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamalosi ia i le Galuega Nei Faapotopotoga   
Pe Ua Tusia ea i o Tatou Loto le Faatuatua i le Togiola a Iesu Keriso? Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pese Suifefiloi a le Peraimeri Aufaipese a le Aualofa mai Siteki a YSA i Sate Leki   
Ala Ma Ia i o Tatou Tiute Saunia e Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Le Faagaloina Lava Oe e le Alii Saunia e Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Stand All Amazed Faapotopotoga   
O Lē Tuuina Atu le Tausiga Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Naunau ia te Oe Aufaipese a le Aualofa mai Siteki a YSA i Sate Leki