WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoKarekea

Maungatabu ae Bwanin

WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong

   
How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Choir   
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
Kam Butimwaeaki nakon te Maungatabu Iroun Beretitenti Thomas S. Monson  print
Israel, Israel, God Is Calling Mormon Tabernacle Choir   
Maungatabu ni Kabuta: Kakorakoraan te Onimaki ao te Kakoaua Iroun Umimwaane Robert D. Hales  print
Nimamannei ao Nanorinano Iroun Unimwaane Ulisses Soares  print
Ti Ataia Bwa Tera ae Iai Iroura? Iroun Carole M. Stephens  print
There Is Sunshine in My Soul Today Congregation   
Taraa Mooa ao Kakoauaa Iroun Unimwaane Edward Dube  print
Mataroan nako Karawa Iroun Unimwaane David A. Bednar  print
Keep the Commandments Mormon Tabernacle Choir   
Nakomai, Raoniira Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf  print
Come, Ye Thankful People Mormon Tabernacle Choir   
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

   
On This Day of Joy and Gladness Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
Kamatoakiia Aobitia n te Ekaretia Karaoaki iroun Beretitenti Henry  B. Eyring  print
I Know That My Savior Loves Me Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
Te King nakon Kamanoan te Tamnei Iroun Beretitenti Boyd K Packer  print
Korakoraia Aine Ae Tamaroa Iroun Unimwaane D. Todd Christofferson  print
Kawaekoan Ana Mwakuri ni Babaire te Uea! Iroun Unimwaane S. Gifford Nielsen  print
Press Forward, Saints Congregation   
Bwaai aika Uarereke man Aki Kanganga Iroun Unimwaane Arnulfo Valenzuela  print
Ko Kan Kamaiuaki? Iroun Unimwaane Timothy J. Dyches  print
Ai Aron te Mangko ae Maibi Iroun Unimwaane Jeffrey R. Holland  print
Katuka Am Onimaki iroun te Uea Iroun Unimwaane M. Russell Ballard  print
Love at Home Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere n te Nakoanibonga

   
Sing Praise to Him Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
Tuua ao Reirei Inanon Taekan te Onimaki Iroun Unimwaane L. Tom Perry  print
Tiaki Aomata Ianena Ngkami Ngkai Iroun Bitiobi Gérald Caussé  print
Weteaki Irouna bwa N na Taekina ana Taeka Iroun Unimwaane Randy D. Funk  print
Do What Is Right Congregation   
Ko Kona ni Karaoia Ngkai! Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf  print
Ao E Kabae Ikoakiia Iroun Beretitenti Henry B. Eyring  print
Taan Kawakin Tiibu aika Koaua Iroun Beretitenti Thomas S. Monson  print
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Taabati

   
Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir   
Master, the Tempest Is Raging Mormon Tabernacle Choir   
Nakoiia Tibuu Ataei Iroun Beretitenti Henry B. Eyring  print
Tai Atuana te Atua temanna i rarikiu Iroun Unimwaane Dallin H. Oaks  print
Kam na Rairaki Iroun Bonnie L. Oscarson  print
Put Your Shoulder to the Wheel Congregation   
Te Korakora n Teimatoa Iroun Unimwane Richard  J. Maynes  print
Korakoran te Aomata rinanon ana Mwakuri ni Kamaiu Iesu Kristo Iroun Unimwane Richard G. Scott  print
O Divine Redeemer Mormon Tabernacle Choir   
"N na aki bwaka ma Iroum Ke ni Kitaniko" Iroun Beretitenti Thomas  S. Monson.  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Mormon Tabernacle Choir   
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Taabati

   
They, the Builders of the Nation Mormon Tabernacle Choir   
When He Comes Again Mormon Tabernacle Choir   
Ana Bwaebwaeti Ieremia: Taratarai Ngkami n te Tautoronaki Iroun Unimwane Quentin L. Cook  print
Te Mwaaka n te Nakoanibonga Iroun Unimwane Neil  L. Andersen  print
Reirei ma te Mwaaka ao ana Kariaia te Atua Iroun David M McConkie  print
Called to Serve Congregation   
N Reitinako n Taua ni Kamatoa Iroun Unimwaane Kevin S.Hamilton  print
Tararake Iroun Unimwaane Adrián Ochoa  print
Kaniko Riki nakon te Atua Iroun Unimwaane Terence M. Vinson  print
Babaire ibukin te maiu ae aki Totoki Iroun Unimwane Russell M. Nelson  print
Ni Karokoa ae Tia Manga Kaitiboaki Iroun Beretitenti Thomas  S. Monson  print
Abide with Me; 'Tis Eventide Mormon Tabernacle Choir   
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

General Relief Society Meeting

   
Redeemer of Israel Congregation   
Te Mwaaka, Kimwareirei, ao te Tangira are e roko man Kawakinan Berita aika a Tabu Iroun Linda K. Burton  print
Hymn Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Iai Bukin Kimwareireira ae Korakora Iroun Carole M. Stephens  print
Karekei Kakabwaia man Am Berita aika Tabu Iroun Linda S. Reeves  print
I'll Go Where You Want Me to Go Congregation   
Ti Aki Kona n Tiku n Tii Ngaira ni Maeka n te Aonaba Aei. Iroun Beretitenti Thomas S. Monson  print
More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center