LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

   
Glory to God on High Kori Mormon i Tabernakullit   
How Firm a Foundation Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
Lord, I Would Follow Thee Kori Mormon i Tabernakullit   
A Ndiheni Kështu Tani? Nga Plaku Kuentin L. Kuk,  print
Unë e Di Këtë. Unë e Jetoj Këtë. Unë e Dua Këtë. Nga En M. Dib,  print
Dhuratë e Papërshkrueshme nga Perëndia Nga Plaku Krejg C. Kristensen,  print
Të Falemi, Zot, për Profetin Salla   
“Sepse Unë Jetoj, Edhe Ju do të Jetoni” Nga Plaku Shein M. Bouen,  print
Pyetni Misionarët! Ata Mund t’Ju Ndihmojnë! Nga Plaku Rasëll M. Nelson,  print
I Will Follow God's Plan Kori Mormon i Tabernakullit   
Lidhur me Keqardhjet dhe Vendimet Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,  print
Tani Le të Gëzojmë Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

   
Arise, O Glorious Zion A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
I Am a Child of God A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Nga Presidenti Henri B. Ajring,  print
Të Bëhemi Prindër të Mirë Nga Plaku L. Tom Peri,  print
Përfshihuni me Zell Nga Plaku M. Rasëll Ballard,  print
“Eja tek Unë, O ti Shtëpi e Izraelit” Nga Plaku Leri Eko Houk,  print
Punës Le t’i Vihemi Salla   
Çfarë do të Japë Njeriu si Shkëmbim të Shpirtit të Vet? Nga Plaku Robert C. Gei,  print
Standardi i Tempullit Nga Plaku Skot D. Uaiting,  print
Prova e Besimit Tuaj Nga Plaku Nil L. Andersen,  print
Mbroni Fëmijët Nga Plaku Dallin H. Ouks,  print
On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi] A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

   
Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Vëllezër, Ne Kemi Punë për të Bërë Nga Plaku D. Tod Kristoferson,  print
Ji Trim me Guxim, Fuqi dhe Energji Peshkopi Geri E. Stivenson,  print
Hapini Sytë për Veten Tuaj Nga Plaku Entoni D. Perkins,  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah [Na Drejto, O Jehova i Madh] Salla   
Gëzimi i Priftërisë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,  print
Ndihmojini të Vënë Qëllime të Larta Nga Presidenti Henri B. Ajring,  print
Shihini të Tjerët ashtu siç Mund të Bëhen Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
Hope of Israel [Shpresë e Izraelit] Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

   
Oh Say, What Is Truth? Kori Mormon i Tabernakullit   
The Morning Breaks Kori Mormon i Tabernakullit   
Ku Është Tenda? Nga Presidenti Henri B. Ajring,  print
Shlyerja Nga Presidenti Bojd K. Paker,  print
Does the Journey Seem Long? Kori Mormon i Tabernakullit   
Së Pari Vëzhgoni, Pastaj Shërbeni Nga Linda K. Barton,  print
Called to Serve [Thirrur na Kanë] Salla   
Të Mësuarit me Zemër Nga Plaku Uolter F. Gonzáles,  print
Urdhërimi i Parë i Madh Nga Plaku Xhefri R. Holland,  print
If the Savior Stood Beside Me Kori Mormon i Tabernakullit   
Merrni Parasysh Bekimet Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
If the Way Be Full of Trial, Weary Not Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

   
The Day Dawn Is Breaking Kori Mormon i Tabernakullit   
Lutjen a e The? Kori Mormon i Tabernakullit   
Të Qenit më Shumë i Krishterë si Krishti Nga Plaku Robert D. Hejls,  print
Gëzimi i Shëlbimit të të Vdekurve Nga Plaku Riçard G. Skot,  print
Një Hap më Pranë Shpëtimtarit Nga Rasëll T. Osguthorp,  print
Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla   
Me Anë të Besimit të Gjitha Gjërat Plotësohen Nga Plaku Markus B. Nash,  print
Duke u Bërë Dishepull i Vërtetë Nga Plaku Daniel L. Xhonson,  print
Bekimet e Sakramentit Nga Plaku Don R. Klark,  print
Të Kthyer në Besim te Zoti Nga Plaku Dejvid A. Bednar,  print
Perëndia me Ju Qoftë kur Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
God Be with You Till We Meet Again Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Relief Society Meeting

   
Punës Le t’i Vihemi Salla   
A Është Besimi në Shlyerjen e Jezu Krishtit i Shkruar në Zemrat Tona? Nga Linda K. Barton,  print
Primary Song Medley Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake   
Plotësisht të Vetëdijshme për Detyrat Tona Nga Karol M. Stivens,  print
Zoti nuk Ju ka Harruar Juve Nga Linda S. Rivs,  print
I Stand All Amazed Salla   
Kujdestarja Nga Presidenti Henri B. Ajring,  print
I Need Thee Every Hour Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake