SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Glory to God on High Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
How Firm a Foundation Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Karibuni Kwenye Mkutano Mkuu Rais Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Lord, I Would Follow Thee Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Munaweza Kuhisi Hivyo Sasa Hivi? Mzee Quentin L. Cook watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ninajua Ninaiishi Ninaipenda Ann M. Dibb watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kipawa kisichosemekaKutoka Kwa Mungu Mzee Craig C. Christensen watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mkusanyiko   
“Kwa sababu Ninaishi, Nanyi Mtaishi Pia” Mzee Shayne M. Bowen watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Waulize Wamisionari! Wanaweza Kukusaidia! Mzee Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Will Follow God's Plan Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Kuhusu Majuto na Nadhiri Na Rais Dieter  F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Now Let Us Rejoice Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Arise, O Glorious Zion Kwaya ya Muungano ya Wavulana na Wasichana kutoka Vigingi katika Bennion na Taylorsville.  
I Am a Child of God Kwaya ya Muungano ya Wavulana na Wasichana kutoka Vigingi katika Bennion na Taylorsville.  
Kuidhinisha Maafisa wa Kanisa Na Rais Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Wazazi Wema Mzee L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Shughulika Kwa Shauku Mzee M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Njooni Kwangu, Enyi Nyumba ya Israeli” Mzee Larry Echo Hawk watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Us All Press On Mkusanyiko  
Mtu Atatoa Nini Badala ya Nafsi Yake? Mzee Robert C. Gay watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kiwango Cha Hekalu Mzee Scott D. Whiting watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jaribio la Imani Yako Mzee Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Linda Watoto Mzee Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

On This Day of Joy and Gladness Kwaya ya Muungano ya Wavulana na Wasichana kutoka Vigingi katika Bennion na Taylorsville.  
SOMA  TazamaSikilizaPakua

Kikao cha Ukuhani

watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Ndugu, Tuna Kazi ya Kufanya Mzee D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Mashujaa kwa Uhodari, Nguvu na Vitendo Askofu Garry E. Steveson watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Waangalifu Juu Yenu Wenyewe Mzee Anthony D. Perkins watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mkusanyiko  
Shangwe Ya Ukuhani Rais Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wasaidie Kulenga Kiwango Cha Juu Na Rais Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Waone Wengine Kama Walivyo Rais Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Oh Say, What Is Truth? Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
The Morning Breaks Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Hema Liko Wapi? Na Rais Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Upatanisho Rais Boyd K. Packer watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Does the Journey Seem Long? Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Kwanza Angalia, Kisha Hudumu Linda K. Burton watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Called to Serve Mkusanyiko   
Kujifunza Na Mioyo Yetu. Mzee Walter F. González watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Amri Kuu ya Kwanza Mzee Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

If the Savior Stood Beside Me Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Fikiria Baraka Na Rais Thomas  S Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

The Day Dawn Is Breaking Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo  
Did You Think to Pray? Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo  
Kuwa Mkristo Zaidi ya Kikristo Mzee Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Furaha ya Kuokoa Walioaga Mzee Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hatua Moja Karibu na Mwokozi Russell T. Osguthorpe watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Mkusanyiko  
Kwa Imani Mambo Yote Yanatekelezwa Elder Marcus B. Nash watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Mfuasi wa Kweli Elder Daniel L. Johnson watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Baraka za Sakramenti Elder Don R. Clarke watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ongoka kwa Bwana Mzee David A. Bednar watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mungu Awe Nanyi Hadi Tukutane Tena Rais Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mungu Awe Nanyi Hadi Tukutane Tena Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo  
SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mkuu wa Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama

watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Us All Press On Mkusanyiko  
Je, Imani Katika Upatanisho wa Yesu Kristo Imeandikwa Mioyoni Mwetu? Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mchanganyiko wa Wimbo wa Msingi Kwaya ya Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama kutoka Vigingi vya VWM katika Salt Lake  
Utambuzi wa Thamani Kwa Majukumu Yetu Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Bwana Hajakusahau Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Stand All Amazed Mkusanyiko  
Mlinzi Na Rais Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Need Thee Every Hour Kwaya ya Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama kutoka Vigingi vya VWM katika Salt Lake