BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Luwalhati sa Ating Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Saligang Kaytibay Mormon Tabernacle Choir   
Pagbati sa Kumperensya Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Mormon Tabernacle Choir   
Nadarama Ba Ninyo ang Gayon Ngayon? Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Alam ko Ito. Ipinamumuhay ko Ito. Mahal ko Ito. Ni Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hindi Masambit na Kaloob Mula sa Diyos Ni Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon   
“Sapagka’t Ako’y Nabubuhay, ay Mangabubuhay Rin Naman Kayo” Ni Elder Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tanungin ang mga Missionary! Matutulungan Nila Kayo! Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Susundin Ko ang Plano ng Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Mga Panghihinayang at Pagpapasiya Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise, O Glorious Zion Isang Koro ng Young Men at Young Women mula sa mga Stake ng Bennion at Taylorsville   
Ako ay Anak ng Diyos Isang Koro ng Young Men at Young Women mula sa mga Stake ng Bennion at Taylorsville   
Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagiging Butihing mga Magulang Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Sabik sa Paggawa Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Magsilapit Kayo sa Akin, O Kayong Sambahayan ni Israel” Ni Elder Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpatuloy Tayo Kongregasyon   
Anong Ibibigay ng Tao na Katumbas sa Kaniyang Buhay? Ni Elder Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pamantayan ng Templo Ni Elder Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagsubok sa Inyong Pananampalataya Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Protektahan ang mga Bata Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Isang Koro ng Young Men at Young Women mula sa mga Stake ng Bennion at Taylorsville   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Mahalin ang Isa’t isa Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Mga Kapatid, May Gawain Tayong Isasagawa Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Matapang sa Kagitingan, Lakas at Gawain Ni Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mag-ingat Hinggil sa Inyong Sarili Ni Elder Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Kongregasyon   
Ang Kagalakan sa Pagkakaroon ng Priesthood Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tulungan Silang Magmithi nang Mataas Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tingnan ang Kapwa sa Maaaring Kahinatnan Nila Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pag-asa ng Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sabihin, Ano ang Katotohanan? Mormon Tabernacle Choir   
Umaga Na Mormon Tabernacle Choir   
Nasaan ang Pabilyon? Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagbabayad-sala Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Choir   
Magmasid Muna at Pagkatapos ay Maglingkod Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag na Maglingkod Kongregasyon   
Matuto Gamit ang Ating Puso Ni Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Unang Dakilang Utos Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kung ang Katabi’y si Cristo Mormon Tabernacle Choir   
Isipin ang mga Pagpapala Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Araw ay Sumisikat Mormon Tabernacle Choir   
Naisip Bang Manalangin? Mormon Tabernacle Choir   
Pagiging Mas Kristiyanong Kristiyano Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kagalakan ng Pagtubos sa mga Patay Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Hakbang Palapit sa Tagapagligtas Ni Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon   
Sa Pamamagitan ng Pananampalataya ang Lahat ng Bagay ay Naisasakatuparan Ni Elder Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagiging Tunay na Disipulo Ni Elder Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Pagpapala ng Sakramento Ni Elder Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nagbalik-loob sa Panginoon Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Patnubayan Nawa Kayo ng Diyos Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Patnubayan Nawa Kayo ng Diyos Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpatuloy Tayo Kongregasyon   
Nakasulat Ba sa Ating Puso ang Pananampalataya sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo? Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley ng mga Awit sa Primary Relief Society Choir mula sa mga YSA Stake sa Salt Lake   
Magsigising sa Ating mga Tungkulin Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hindi Kayo Nalilimutan ng Panginoon Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Stand All Amazed Kongregasyon   
Ang Tagapag-alaga Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kailangan Ko Kayo Relief Society Choir mula sa mga YSA Stake sa Salt Lake