LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kolōlia ki he ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Talitali Lelei ki he Konifelenisí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEiki, Te u Muimui Atú Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻOku Mou Lava Ke Ongoʻi Pehē Nai he Taimí ni? Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou ʻIlo ia. ʻOku ou Moʻui ʻaki Ia. ʻOku ou ʻOfa Ai. Fai ʻe Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ha Meʻaʻofa Taʻe-mafakamatalaʻi mei he ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Haʻofangá   
“Koeʻuhí ʻOku ou Moʻui, ʻE Moʻui mo Kimoutolu Foki” Fai ʻe ʻEletā Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEke ki he Kau Faifekaú! Te Nau Lava ʻo Tokoniʻi Koe! Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Te u Muimui he Palani ʻa e ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻA e Ngaahi Fakaʻiseʻisá mo e Tukupaá Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O Glorious Zion ʻE hiva ʻe he Kuaea ʻa e Kau Talavou mo e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Penioni mo Teilasivilá   
Ko e Fānau Au ʻa e ʻOtuá. ʻE hiva ʻe he Kuaea ʻa e Kau Talavou mo e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Penioni mo Teilasivilá   
Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hoko ko e Mātuʻa Leleí Fai ʻe ʻEletā L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Mou Femo‘uekina ‘i he Ngāue Leleí Fai ‘e ‘Eletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Haʻu Kiate Au, ʻa Kimoutolu ʻo e Fale ʻo ʻIsilelí” Fai ʻe ʻEletā Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuku ke Tau Fai Mālohi Haʻofangá   
Ko e hā ʻe Foaki ʻe ha Tangata ke Fetongiʻaki Hono Laumālié? Fai ʻe ʻEletā Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuʻunga Moʻui ʻo e Temipalé Fai ʻe ʻEletā Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e ʻAhiʻahiʻi ‘o Hoʻomou Tuí Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maluʻi e Fānaú Fai ʻe ʻEletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

On This Day of Joy and Gladness ʻE hiva ʻe he Kuaea ʻa e Kau Talavou mo e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Penioni mo Teilasivilá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Ke Mou Feʻofaʻaki Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Ngaahi Tokoua, ʻOku ʻi ai ʻEtau Ngāue ke Fai Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Mou Vilitaki ʻi he Loto-toʻa, Mālohi, pea Longomoʻui Fai ʻe Pīsope Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai Telia ʻa Kimoutolu Fai ʻe ʻEletā Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Sihova Haofaki Haʻofangá   
Ko e Fiefia ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tokoni ke Fokotuʻu ha Taumuʻa Lelei Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ki he Niʻihi Kehé ʻi he Tuʻunga te Nau Hoko Ki Aí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Hao Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fai Totonu ʻo Faka-ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻOku ʻi Fē ʻa e Fale ʻOku Fufuú? Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fakaleleí Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Does the Journey Seem Long? Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Tomuʻa Sio, Pea Tokoni Fai ʻe Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he Ngāué Haʻofangá   
Ako ʻaki Hotau Lotó Fai ʻe ʻEletā Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fekau Lahi ʻUluakí Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ka ʻi heni ʻa e Fakamoʻuí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Fakakaukau ki he Ngaahi Tāpuakí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

The Day Dawn Is Breaking Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Fai Haʻo Lotu Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Hoko ko ha Kalisitiane ʻOku Anga Faka-Kalaisi Angé Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fiefia ʻi Hono Huhuʻi ʻo e Kau Pekiá Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sitepu ʻe Taha ke Ofi Ange ki he Fakamoʻuí Fai ‘e Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Haʻofangá   
ʻOku Fakahoko ʻa e Meʻa Kotoa pē ʻi he Tuí Fai ʻe ʻEletā Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hoko ko ha Ākonga Moʻoni Fai ʻe ʻEletā Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tāpuakiʻi ʻo e Sākalamēnití Fai ʻe ʻEletā Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ului ki he ʻEikí Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke ʻIate Kimoutolu ʻa e ʻOtuá Kae ʻOua Ke Tau Toe Fakataha Mai Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke ʻiate Kimoutolu ʻa e ʻOtuá Kae ʻOua ke Tau Toe Fakataha Mai Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Fineʻofá

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuku ke Tau Fai Mālohi Haʻofangá   
Kuo Tohi Koā ʻi Hotau Lotó ʻa e Tui ki he Fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí? Fai ʻe Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hiva Medley ʻa e Palaimelí Kuaea ʻa e Fineʻofá mei he ngaahi Siteiki Tāutaha ʻi Sōlekí   
ʻIloʻi Kakato Hotau Ngaahi Fatongiá Fai ʻe Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kuo Teʻeki Fakangaloʻi Koe ʻe he ʻEikí Fai ʻe Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I Stand All Amazed Haʻofangá   
Ko e Tokotaha Tauhí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou Fie Maʻu Koe Kuaea ʻa e Fineʻofá mei he ngaahi Siteiki Tāutaha ʻi Sōlekí