OKU  İzleDİNLEİNDİR

Tüm Konferans

OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Cumartesi Sabahı Oturumu

   
Yücelik Göklerdeki Tanrı’ya Mormon Tabernacle Korosu   
Ne Kadar Güçlü Bir Temel Mormon Tabernacle Korosu   
Konferansa Hoş Geldiniz Başkan Thomas S. Monson    
Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Korosu   
Can Ye Feel So Now? Yaşlı Quentin L. Cook    
I Know It. I Live It. I Love It. Ann M. Dibb    
An Unspeakable Gift from God Yaşlı Craig C. Christensen    
Tanrım Sana Gönderdiğin Peygamber İçin Teşekkür Ediyoruz Topluluk   
“Because I Live, Ye Shall Live Also” Yaşlı Shayne M. Bowen    
Ask the Missionaries! They Can Help You! Yaşlı Russell M. Nelson    
I Will Follow God’s Plan Mormon Tabernacle Korosu   
Pişmanlıklar ve Kararlar Başkan Dieter F. Uchtdorf  print
Şimdi Sevinelim Mormon Tabernacle Korosu   
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

  
Arise, O Glorious Zion Bennion ve Taylorsville desteklerinden Genç Beyler ve Genç Hanımlar Korosu  
Ben Tanrı’nın Bir Çocuğuyum Bennion ve Taylorsville desteklerinden Genç Beyler ve Genç Hanımlar Korosu  
Kilise Yetkililerinin Desteklenmesi Başkan Henry B. Eyring   
Becoming Goodly Parents Yaşlı L. Tom Perry   
Be Anxiously Engaged Yaşlı M. Russell Ballard   
“Come unto Me, O Ye House of Israel” Yaşlı Larry Echo Hawk   
Hep Birlikte İlerleyelim Topluluk  
What Shall a Man Give in Exchange for His Soul? Yaşlı Robert C. Gay   
Temple Standard Yaşlı Scott D. Whiting   
Trial of Your Faith Yaşlı Neil L. Andersen   
Protect the Children Yaşlı Dallin H. Oaks   
On This Day of Joy and Gladness Bennion ve Taylorsville desteklerinden Genç Beyler ve Genç Hanımlar Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Rahiplik Oturumu

watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Kardeşlerim, Yapmamız Gereken İşler Var Yaşlı D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Cesaret, Kuvvet ve Canlılıkta Yiğit Olun Gözetmen Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Kendinize Dikkat Edin Yaşlı Anthony D. Perkins watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Bize Rehberlik Et, Ey Büyük Yehova Topluluk  
Rahipliğin Sevinci Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Yüksekleri Hedeflemelerine Yardımcı Olun Başkan Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Başkalarını Olabilecekleri Kişi Olarak Görün Başkan Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

İsrail’in Umudu Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Pazar Sabahı Oturumu

watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Oh Say, What is Truth? Mormon Tabernacle Korosu   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Korosu   
Çardak Nerededir? Başkan Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Kefaret Başkan Boyd K. Packer watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Korosu   
Önce Gözlemde Bulunun, Sonra Hizmet Edin Linda K. Burton watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Hizmete Çağrıldık Topluluk   
Yüreklerimizle Öğrenmek Yaşlı Walter F. González watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Birinci Büyük Emir Yaşlı Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Korosu   
Nimetlerinizi Düşünün Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Korosu   
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

  
The Day Dawn Is Breaking Mormon Tabernacle Korosu  
Dua Etmeyi Düşündün mü? Mormon Tabernacle Korosu  
Being a More Christian Christian Yaşlı Robert D. Hales   
The Joy of Redeeming the Dead Yaşlı Richard G. Scott   
One Step Closer to the Savior Russell T. Osguthorpe   
Sevinin, Rab Kral’dır! Topluluk  
By Faith All Things Are Fulfilled Yaşlı Marcus B. Nash   
Becoming a True Disciple Yaşlı Daniel L. Johnson   
Blessings of the Sacrament Yaşlı Don R. Clarke   
Converted unto the Lord Yaşlı David A. Bednar   
God Be with You Till We Meet Again Başkan Thomas S. Monson   
God Be with You Till We Meet Again Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Genel Yardımlaşma Cemiyeti Toplantısı

  
Hep Birlikte İlerleyelim Topluluk  
Is Faith in the Atonement of Jesus Christ Written in Our Hearts? Linda K. Burton   
İlköğretim Şarkı Potpurisi Salt Lake YSA Destekleri Yardımlaşma Cemiyeti Korosu  
Wide Awake to Our Duties Carole M. Stephens   
The Lord Has Not Forgotten You Linda S. Reeves   
I Stand All Amazed Topluluk  
The Caregiver Başkan Henry B. Eyring   
Her An Sana İhtiyacım Var Salt Lake YSA Destekleri Yardımlaşma Cemiyeti Korosu