ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lord, I Would Follow Thee Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Các Người Có Cảm Thấy Như Vậy Ngay Giờ Phút Này Không? Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Biết Phúc Âm. Tôi Sống theo Phúc Âm. Tôi Yêu Thích Phúc Âm. Bài của Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Ân Tứ Đức Thánh Linh Không Xiết Kể từ Thượng Đế Bài của Anh Cả Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn   
“Vì Ta Sống thì Các Ngươi Cũng Sẽ Sống” Bài của Anh Cả Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Hỏi Những Người Truyền Giáo! Họ Có Thể Giúp Đỡ Các Anh Chị Em và Các Bạn Đấy! Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Will Follow God's Plan Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Về Những Điều Hối Tiếc và Quyết Tâm Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Arise, O Glorious Zion Một Ca Đoàn Các Thiếu Niên và Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Bennion và Taylorsville   
Tôi Là Con Đức Chúa Cha. Một Ca Đoàn Các Thiếu Niên và Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Bennion và Taylorsville   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Henry B. Eyring trình bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Trở Thành Các Bậc Cha Mẹ Hiền Bài của Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phải Thiết Tha Nhiệt Thành Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Hãy Đến cùng Ta, Hỡi Gia Tộc Y Sơ Ra Ên” Bài của Anh Cả Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Giáo Đoàn   
Có Người Nào Lấy Chi mà Đổi Linh Hồn Mình Ư? Bài của Anh Cả Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tiêu Chuẩn của Đền Thờ Bài của Anh Cả Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Thử Thách Đức Tin của Các Anh Chị Em Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bảo Vệ Trẻ Em Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Một Ca Đoàn Các Thiếu Niên và Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Bennion và Taylorsville   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Thưa Các Anh Em, Chúng Ta Có Công Việc Phải Làm Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Dũng Cảm về Lòng Can Đảm, Sức Mạnh và Hoạt Động Tích Cực Bài của Giám Trợ Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Coi Chừng về Bản Thân Mình Bài của Anh Cả Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Giáo Đoàn   
Niềm Vui của Chức Tư Tế Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Giúp Họ Đặt Mục Tiêu Cao Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nhìn Thấy Những Người Khác như là Con Người Họ Có Thể Trở Thành Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Oh Say, What Is Truth? Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
The Morning Breaks Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Đâu Là Lều? Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Chuộc Tội Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Does the Journey Seem Long? Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Hãy Quan Sát Trước, Rồi Sau Đó Phục Vụ Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Called to Serve Giáo Đoàn   
Học Hỏi bằng Tấm Lòng Bài của Anh Cả Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giáo Lệnh Đầu Tiên và Lớn Nhất Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If the Savior Stood Beside Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Hãy Suy Nghĩ về Các Phước Lành Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Day Dawn Is Breaking Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Ta Có Nhớ Nguyện Cầu? Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Là Một Ky Tô Hữu Giống Như Đấng Ky Tô Hơn Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Niềm Vui Cứu Chuộc Người Chết Bài của Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Bước Gần Hơn với Đấng Cứu Rỗi Bài của Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn   
Nhờ Đức Tin Mọi Việc Sẽ Được Thực Hiện Bài của Anh Cả Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Trở Thành một Môn Đồ Chân Chính Bài của Anh Cả Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Phước Lành của Tiệc Thánh Bài của Anh Cả Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Được Cải Đạo theo Chúa Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Xin Thượng Đế Ở Cùng với Các Anh Chị Em Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Giáo Đoàn   
Đức Tin nơi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô Có Được Chép vào Lòng Chúng Ta không? Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Các Bài Ca Thiếu Nhi Ca Đoàn Hội Phụ Nữ từ Các Giáo Khu của Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân ở Salt Lake   
Hãy Có Ý Thức Rõ Ràng về Các Bổn Phận của Chúng Ta Bài của Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu Bài của Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Stand All Amazed Giáo Đoàn   
Người Chăm Sóc Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn Ca Đoàn Hội Phụ Nữ từ Các Giáo Khu của Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân ở Salt Lake