KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Gbogbo Ìpàdé

KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Sátidé

  
Glory to God on High Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
How Firm a Foundation Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Welcome to Conference Ààrẹ Thomas S. Monson   
Lord, I Would Follow Thee Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Can Ye Feel So Now? Alàgbà Quentin L. Cook   
I Know It. I Live It. I Love It. Ann M. Dibb   
An Unspeakable Gift from God Alàgbà Craig C. Christensen   
We Thank Thee, O God, for a Prophet Àpéjọpọ̀
“Because I Live, Ye Shall Live Also” Alàgbà Shayne M. Bowen   
Ask the Missionaries! They Can Help You! Alàgbà Russell M. Nelson   
I Will Follow God’s Plan Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Of Regrets and Resolutions Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf   
Now Let Us Rejoice Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Sátidé

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Arise, O Glorious Zion A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville
I Am a Child of God A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville
Ìmúdúró Náà ti Àwọn Olùdarí Ìjọ Ààrẹ Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Becoming Goodly Parents Alàgbà L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Be Anxiously Engaged Alàgbà M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

“Come unto Me, O Ye House of Israel” Alàgbà Larry Echo Hawk watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Let Us All Press On Àpéjọpọ̀
What Shall a Man Give in Exchange for His Soul? Alàgbà Robert C. Gay watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Temple Standard Alàgbà Scott D. Whiting watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Trial of Your Faith Alàgbà Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Protect the Children Alàgbà Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

On This Day of Joy and Gladness A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Oyè Àlùfáà

  
Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden
Brethren, We Have Work to Do Alàgbà D. Todd Christofferson   
Be Valiant in Courage, Strength, and Activity Bíṣọ́bù Gary E. Stevenson   
Beware Concerning Yourselves Alàgbà Anthony D. Perkins   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Àpéjọpọ̀
The Joy of the Priesthood Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf   
Help Them Aim High Ààrẹ Henry B. Eyring   
See Others as They May Become Ààrẹ Thomas S. Monson   
Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Ọjọ́ Ìsimi

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Oh Say, What Is Truth? Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
The Morning Breaks Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Where Is the Pavilion? Ààrẹ Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The Atonement Ààrẹ Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Does the Journey Seem Long? Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
First Observe, Then Serve Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Called to Serve Àpéjọpọ̀
Learning with Our Hearts Alàgbà Walter F. Gonzá lez watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The First Great Commandment Alàgbà Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

If the Savior Stood Beside Me Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Consider the Blessings Ààrẹ Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Ọjọ́ Ìsimi

  
The Day Dawn Is Breaking Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Did You Think to Pray? Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Being a More Christian Christian Alàgbà Robert D. Hales   
The Joy of Redeeming the Dead Alàgbà Richard G. Scott   
One Step Closer to the Savior Russell T. Osguthorpe   
Rejoice, the Lord Is King! Àpéjọpọ̀
By Faith All Things Are Fulfilled Alàgbà Marcus B. Nash   
Becoming a True Disciple Alàgbà Daniel L. Johnson   
Blessings of the Sacrament Alàgbà Don R. Clarke   
Converted unto the Lord Alàgbà David A. Bednar   
God Be with You Till We Meet Again Ààrẹ Thomas S. Monson   
God Be with You Till We Meet Again Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Ìpàdé Àpapọ̀ Gbogbogbòò ti Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Let Us All Press On Àpéjọpọ̀
Is Faith in the Atonement of Jesus Christ Written in Our Hearts? Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Àdàlùpọ̀ Orin Àkọ́bẹ̀rẹ̀ Akọrin Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ láti àwọn Èèkàn YSA ní Salt Lake
Wide Awake to Our Duties Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The Lord Has Not Forgotten You Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

I Stand All Amazed Àpéjọpọ̀
The Caregiver Ààrẹ Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

I Need Thee Every Hour Akọrin Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ láti àwọn Èèkàn YSA ní Salt Lake