BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Redeemer of Israel Mormon Tabernacle Choir   
In Hymns of Praise Mormon Tabernacle Choir   
Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! Mormon Tabernacle Choir   
Niini nga mga Butang Ako Nasayud Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinuod nga Tukuranan Ni Bishop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kami mga Anak nga Babaye sa Atong Langitnong Amahan Ni Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Us All Press On Kongregasyon   
Ang Manluluwas Gusto nga Mopasaylo Ni Elder Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Kini Ang Akong Buhat ug Himaya” Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Faith Mormon Tabernacle Choir   
“Umari Kanako” Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

My Redeemer Lives Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus, the Very Thought of Thee Hiniusang Choir gikan sa Brigham Young University.   
Did You Think to Pray? Hiniusang Choir gikan sa Brigham Young University.   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Report sa Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, 2012 Gipresentar ni Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Estatistikanhong Report, 2012 Gipresentar ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Alang sa Kalinaw sa Panimalay Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Personal nga Kalinaw: Ang Ganti sa Pagkamatarung Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Ang Pamaagi sa Ginoo Ni Elder Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Ebanghelyo ngadto sa Tibuok Kalibutan Ni Elder John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kita Nagtuo sa Pagkaputli Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pahimusli ang Panahon Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Hiniusang Choir gikan sa Brigham Young University.   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise, O God, and Shine Priesthood Choir gikan sa mga Stake sa YSA sa Salt Lake   
Nearer, My God, to Thee Priesthood Choir gikan sa mga Stake sa YSA sa Salt Lake   
Lig-ong Mobarug sa Balaan nga mga Dapit Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Gahum sa Priesthood sa Batan-ong Lalaki Ni Elder Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Sagrado Ninyong Katungdanan sa Pagpangalagad Ni David L. Beck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hope of Israel Kongregasyon   
Upat ka Tawag Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kita Usa Ra Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dali, Tanang Anak sa Dios Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ye Elders of Israel Priesthood Choir gikan sa mga Stake sa YSA sa Salt Lake   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Go Forth with Faith Mormon Tabernacle Choir   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
Ang Paglaum sa Kahayag sa Dios Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Follow Me Mormon Tabernacle Choir   
Usa kini ka Milagro  Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Pulong nga Atong Isulti Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregasyon   
Kaminyoon: Tan-awa ug Pagkat-on Ni Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kalingkawasan ang Pagsunod sa Balaod Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Where Love Is Mormon Tabernacle Choir   
Ang Pagkamasulundon Makahatag og Panalangin Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Come, Ye Saints Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir   
Tell Me the Stories of Jesus Mormon Tabernacle Choir   
“Nagatuo Ako” Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Sumusunod ni Kristo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Amahan ug ang Anak Ni Elder Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Kongregasyon   
Ang Panimalay: Ang Eskwelahan sa Kinabuhi Ni Elder Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Madawat sa Ginoo Ni Elder Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nindot nga Kabuntagon Ni Elder Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Katubsanan Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Young Women

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Kongregasyon   
In That Holy Place Young Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland   
Inyong Balaan nga mga Dapit Ni Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Young Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland   
Kon Moluwas Kamo og usa ka Batang Babaye, Miluwas Kamo og Henerasyon Ni Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Standing in Holy Places Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw    
Ayaw Pagbalhin! Ni Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Young Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland   
Ang Inyong Talagsaong Biyahe sa Pagpauli Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Young Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland