வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
Redeemer of Israel Mormon Tabernacle Choir   
In Hymns of Praise Mormon Tabernacle Choir   
Welcome to Conference By President Thomas S. Monson  print
Hark, All Ye Nations! Mormon Tabernacle Choir   
These Things I Know By President Boyd K. Packer  print
A Sure Foundation By Bishop Dean M. Davies  print
We Are Daughters of Our Heavenly Father By Elaine S. Dalton  print
Let Us All Press On Congregation   
The Savior Wants to Forgive By Elder Craig A. Cardon  print
“This Is My Work and Glory” By Elder M. Russell Ballard  print
Faith Mormon Tabernacle Choir   
“Come unto Me” By President Henry B. Eyring  print
My Redeemer Lives Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
Jesus, the Very Thought of Thee Combined Choir from Brigham Young University   
Did You Think to Pray? Combined Choir from Brigham Young University   
The Sustaining of Church Officers Presented by President Dieter F. Uchtdorf  print
Church Auditing Department Report, 2012 Presented by Robert W. Cantwell  print
Statistical Report, 2012 Presented by Brook P. Hales  print
For Peace at Home By Elder Richard G. Scott  print
Personal Peace: The Reward of Righteousness By Elder Quentin L. Cook  print
Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
The Lord’s Way By Elder Stanley G. Ellis  print
The Gospel to All the World By Elder John B. Dickson  print
We Believe in Being Chaste By Elder David A. Bednar  print
Catch the Wave By Elder Russell M. Nelson  print
More Holiness Give Me Combined Choir from Brigham Young University   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Arise, O God, and Shine Priesthood Choir from YSA Stakes in Salt Lake   
Nearer, My God, to Thee Priesthood Choir from YSA Stakes in Salt Lake   
Stand Strong in Holy Places By Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Power of the Priesthood in the Boy By Elder Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Your Sacred Duty to Minister By David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hope of Israel Congregation   
Four Titles By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

We Are One By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, All Ye Sons of God By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ye Elders of Israel Priesthood Choir from YSA Stakes in Salt Lake   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Go Forth with Faith Mormon Tabernacle Choir   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
The Hope of God’s Light By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Follow Me Mormon Tabernacle Choir   
It’s a Miracle By Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Words We Speak By Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation   
Marriage: Watch and Learn By Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Obedience to Law Is Liberty By Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Where Love Is Mormon Tabernacle Choir   
Obedience Brings Blessings By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Come, Ye Saints Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir   
Tell Me the Stories of Jesus Mormon Tabernacle Choir   
“Lord, I Believe” By Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Followers of Christ By Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Father and the Son By Elder Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Congregation   
The Home: The School of Life By Elder Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Being Accepted of the Lord By Elder Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Beautiful Mornings By Elder Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Redemption By Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Until We Meet Again By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Young Women Meeting

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

High on the Mountain Top Congregation   
In That Holy Place Young Women Choir from Stakes in Highland   
Your Holy Places By Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

More Holiness Give Me Young Women Choir from Stakes in Highland   
When You Save a Girl, You Save Generations By Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Standing in Holy Places The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints    
Be Not Moved! By Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Young Women Choir from Stakes in Highland   
Your Wonderful Journey Home By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Young Women Choir from Stakes in Highland