BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Bug-os nga Konperensya

watch
BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Sabado sang Aga nga Sesyon

watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Redeemer of Israel Mormon Tabernacle Choir
In Hymns of Praise Mormon Tabernacle Choir
Ginaabi-abi kamo sa Komperensya Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Hark, All Ye Nations! Mormon Tabernacle Choir
Ining mga Butang Akon Nahibaloan Pangulong Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Isa ka Sigurado nga Pundasyon Bishop Dean M. Davies watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Kami mga Anak nga Babayi sang Aton Amay nga Langitnon Elaine S. Dalton watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Let Us All Press On Kongregasyon
Ang Manluluwas Gusto Magpatawad Elder Craig A. Cardon watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

“Ini ang Akon Buluhaton kag Himaya” Elder M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Faith Mormon Tabernacle Choir
“Kari sa Akon” Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

My Redeemer Lives Mormon Tabernacle Choir
BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Sabado sang Hapon nga Sesyon

watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Jesus, the Very Thought of Thee Gintingob nga Choir gikan sa Brigham Young University
Did You Think to Pray? Gintingob nga Choir gikan sa Brigham Young University
Ang Pagtib-ong sang mga Opisyal sang Simbahan Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Report sang Auditing Department sang Simbahan, 2012 Robert W. Cantwell watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Statistical Report, 2012 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Para sa Paghidaet sa Puluy-an Elder Richard G. Scott watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Paghidaet sa Kaugalingon: Ang Padya sang Pagkamatarong Elder Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon
Ang Paagi sang Ginuo Elder Stanley G. Ellis watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Ang Ebanghelyo sa Bilog nga Kalibutan Elder John B. Dickson watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Nagapati Kita sa Pagkaputli Elder David A. Bednar watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Upod sa Pagsulong (sang Kamatuoran kag Pagkamatarong) Elder Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

More Holiness Give Me Gintingob nga Choir gikan sa Brigham Young University
BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Priesthood nga Sesyon

watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Arise, O God, and Shine Priesthood Choir gikan sa YSA nga mga Stakes sa Salt Lake
Nearer, My God, to Thee Priesthood Choir gikan sa YSA nga mga Stakes sa Salt Lake
Magtindog sing Malig-on sa Balaan nga mga Duog Elder Robert D. Hales watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Ang Gahum sang Priesthood sa Bata nga Lalaki Elder Tad R. Callister watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Ang Imo Sagrado nga Katungdanan sa Pag-alagad David L. Beck watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Hope of Israel Kongregasyon
Apat ka Tig-ulo Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Nagaisa Kita Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Kari, Tanan Kamo nga mga Anak nga Lalaki sang Dios Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

Bideyo

Audio

Ye Elders of Israel Priesthood Choir gikan sa YSA nga mga Stakes sa Salt Lake
BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Domingo sang Aga nga Sesyon

  
Go Forth with Faith Mormon Tabernacle Choir
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir
Ang Paglaum nga Ginahatag sang Kapawa sang Dios Pangulong Dieter F. Uchtdorf   
Come, Follow Me Mormon Tabernacle Choir
Isa Ini ka Milagro Elder Neil L. Andersen   
Ang mga Pulong nga Aton Ginahambal Rosemary M. Wixom   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregasyon
Pag-asawahay: Talupangdon kag Tun-an Elder L. Whitney Clayton   
Kahilwayan ang Pagtuman sang Laye Elder L. Tom Perry   
Where Love Is Mormon Tabernacle Choir
Ang Pagkamatinumanon Nagadala sang mga Bugay Pangulong Thomas S. Monson   
Come, Come, Ye Saints Mormon Tabernacle Choir
BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Domingo sang Hapon nga Sesyon

  
Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir
Tell Me the Stories of Jesus Mormon Tabernacle Choir
“Ginuo, Nagatuo Ako” Elder Jeffrey R. Holland   
Mga Sumulunod ni Cristo Elder Dallin H. Oaks   
Ang Amay kag ang Anak Elder Christoffel Golden Jr.   
Now Let Us Rejoice Kongregasyon
Ang Puluy-an: Ang Eskwelahan sang Kabuhi Elder Enrique R. Falabella   
Ginabaton sang Ginuo Elder Erich W. Kopischke   
Matahum nga mga Kaagahon Elder Bruce D. Porter   
Pagtubos Elder D. Todd Christofferson   
Tubtob nga Magkit-anay Kita Liwat Pangulong Thomas S. Monson   
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Mormon Tabernacle Choir
BASAHON  Tan-awonPamatianI-download

Pangkabilugan nga Miting sang Young Women

  
High on the Mountain Top Kongregasyon
In That Holy Place Ang Young Women Choir gikan sa mga Stakes sa Highland
Your Holy Places Ann M. Dibb   
More Holiness Give Me Ang Young Women Choir gikan sa mga Stakes sa Highland
When You Save a Girl, You Save Generations Mary N. Cook   
Standing in Holy Places Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw   
Be Not Moved! Elaine S. Dalton   
O Thou Rock of Our Salvation Ang Young Women Choir gikan sa mga Stakes sa Highland
Your Wonderful Journey Home Pangulong Dieter F. Uchtdorf   
Let Zion in Her Beauty Rise Ang Young Women Choir gikan sa mga Stakes sa Highland