អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
In Hymns of Praise ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សន្និសីទ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hark, All Ye Nations! ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ខ្ញុំដឹងនូវការណ៍ទាំងនេះ ដោយប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះដ៏មាំមួន ដោយ​ ប៊ីស្សព ឌីន អិម ដេវីស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​ជា​បុត្រី​នៃ​ព្រះវរបិតាសួគ៌​របស់​យើង ដោយ អេលែន អេស ដាល់ថុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុមជំនុំ   
ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​ចង់​អត់ទោសឲ្យ ដោយ​អែលឌើរ ក្រេក អេ ខាតុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

«នេះ​ហើយ​ជា​កិច្ចការ​ ​និង​ សិរី​ល្អ​របស់​យើង» ដោយ អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សេចក្ដី​ជំនឿ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
«ចូរ​មក​តាមខ្ញុំ» ដោយ ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

My Redeemer Lives ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រាមួយព្រះយេស៊ូវកំសត់ ក្រុមចម្រៀងរួមគ្នាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young   
តើបានអធិស្ឋានឬ ? ក្រុមចម្រៀងរួមគ្នាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young   
ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ បង្ហាញដោយ ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របាយការណ៍​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​សាសនាចក្រឆ្នាំ 2012 បង្ហាញ​ដោយ រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ ខានវែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របាយការណ៍​ស្ថិតិ ឆ្នាំ 2012 បង្ហាញ​ដោយ ប្រ៊ូក ភី ហេលស៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ដើម្បី​មាន​ភាព​សុខសាន្ដ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន ដោយ​អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ក្ដី​សុខសាន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន៖ ជា​រង្វាន់​នៃ​សេចក្ដី​សុចរិត ដោយ​អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ   
មាគ៌ារបស់ព្រះអម្ចាស់ ដោយអ៊ែលឌើរ ស្ទែនលី ជី អេលីស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នាំ​ដំណឹងល្អ​ទៅ​​កាន់​ពិភពលោក​ទាំង​មូល ដោយ​ អែលឌើរ ចន ប៊ី. ឌិកសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​ជឿ​លើ​ការ​ប្រព្រឹត្ត...​បរិសុទ្ធ ដោយ​អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចាប់​យក​ឱកាស ដោយ អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

More Holiness Give Me ក្រុមចម្រៀងរួមគ្នាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arise, O God, and Shine ក្រុមចម្រៀងបព្វជិតភាពមកពីស្តេកមជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេងនៅលីវមួយចំនួននៅក្នុង Salt Lake   
Nearer, My God, to Thee ក្រុមចម្រៀងបព្វជិតភាពមកពីស្តេកមជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេងនៅលីវមួយចំនួននៅក្នុង Salt Lake   
ឈរ​នៅ​ក្នុង​ទី​បរិសុទ្ធ ដោយ អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អំណាច​បព្វជិតភាព​ក្នុង​ក្មេង​ប្រុស ដោយ ​អែលឌើរ ថាត អរ ខាលីស្ទើរ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កាតព្វកិច្ចពិសិដ្ឋរបស់អ្នកដើម្បីបម្រើ ដោយ ដេវីឌ អិល បែក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hope of Israel ក្រុមជំនុំ   
ងារ​ទាំងបួន ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​រួបរួមគ្នា​តែ​មួយ ដោយ ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មក​កូន​ចៅ​ទាំងអស់​នៃ​ព្រះ​ ដោយ​ប្រធាន​ ថូម៉ាស់ អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Ye Elders of Israel ក្រុមចម្រៀងបព្វជិតភាពមកពីស្តេកមជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេងនៅលីវមួយចំនួននៅក្នុង Salt Lake   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Go Forth with Faith ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Let Zion in Her Beauty Rise ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សេចក្ដីសង្ឃឹមចំពោះពន្លឺរបស់ព្រះ ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Follow Me ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
វា​ជា​អព្ភូតហេតុ​មួយ ដោយ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពាក្យ​ដែល​យើង​និយាយ ដោយ រ៉ូស្មែរី អិម វិសុម watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមជំនុំ   
អាពាហ៍ពិពាហ៍៖ មើល​ ហើយ​រៀន ដោយ​អែលឌើរ អិល វិតនី ក្លេតុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​គោរព​ដល់​ក្រឹត្យ​វិន័យ​ជា​សេរីភាព ដោយ ​អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Where Love Is ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ការ​គោរព​ប្រតិបត្តិ​នាំ​មក​នូវ​ពរជ័យ ដោយ ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មកមកពួកបរិសុទ្ធ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Tell Me the Stories of Jesus ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
«ខ្ញុំ​ជឿ​ហើយ លោកម្ចាស់​អើយ» ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពួកអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះវរបិតា និងព្រះរាជបុត្រា ដោយ អ៊ែលឌើរ គ្រីស្ទូហ្វែល ហ្គូលឌិន ជុញ្ញ័រ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមជំនុំ   
គេហដ្ឋាន ៖ ជាសាលារៀននៃជីវិត អែលឌើរ អ៊ីនរីហ្គ អរ. ហ្វែឡាបែលឡា watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​ទទួល​យក​ដោយ​ព្រះអម្ចាស់ ដោយ ​អែលឌើរ អ៊ីរីច  ដបុលយូ កូពីសឆ្កេរ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រឹក​ដ៏​ស្រស់​បំព្រង ដោយ​ អែលឌើរ ប្រ៊ូស ឌី ផតធើរ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​ប្រោសលោះ ដោយ ​អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

លុះត្រាជួប​ទៀត ដោយ ​ប្រធាន​ ថូម៉ាស់ អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

ការប្រជុំយុវនារីទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុមជំនុំ   
In That Holy Place ក្រុមចម្រៀងយុវនារីមកពីស្តេកមួយចំនួននៅ Highland   
ទីបរិសុទ្ធ​របស់អ្នក ដោយ​ អាន អិម ឌិប watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

More Holiness Give Me ក្រុមចម្រៀងយុវនារីមកពីស្តេកមួយចំនួននៅ Highland   
ពេល​អ្នក​សង្គ្រោះ​ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់ អ្នក​សង្គ្រោះ​ដល់​ជំនាន់​ជាច្រើន ដោយ ម៉ារី អិន ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Standing in Holy Places សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ    
ចូរ​កុំ​រើ​ឡើយ! ដោយ អេលែន អេស ដាល់ថុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O Thou Rock of Our Salvation ក្រុមចម្រៀងយុវនារីមកពីស្តេកមួយចំនួននៅ Highland   
Your Wonderful Journey Home ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Let Zion in Her Beauty Rise ក្រុមចម្រៀងយុវនារីមកពីស្តេកមួយចំនួននៅ Highland