УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын Цагаатгагч Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
In Hymns of Praise Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Чуулганд тавтай морилно уу Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations! Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Миний мэддэг зүйлс Ерөнхийлөгч Боид К.Паикр watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Бишоп Дийн М.Дэйвийс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн охид Илэин С.Далтон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us All Press On Цугларагсад   
Аврагч өршөөхийг хүсдэг Ахлагч Крэг А.Кардон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Энэ нь Миний ажил болон Алдар Суу бөлгөө” Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

итгэл Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
“Над руу ир” Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Jesus, the Very Thought of Thee Бригам Янгийн Их Сургуулийн хамтарсан найрал дуу   
Залбиръя гэж бодов уу? Бригам Янгийн Их Сургуулийн хамтарсан найрал дуу   
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Танилцуулсан Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

2012 оны сүмийн аудитын албаны тайлан, Робэрт В.Кантвэлл watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

2012 оны статистикийн тайлан Тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичиг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэр орон дахь амар амгалангийн төлөө Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хувь хүний амар амгалан бол зөв шударга байдлын шагнал мөн. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад   
Их Эзэний зам Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сайн мэдээ дэлхий дахинд Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид ариун явдалд итгэдэг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Давалгаанд нэгдэгтүн Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give Me Бригам Янгийн Их Сургуулийн хамтарсан найрал дуу   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Arise, O God, and Shine Солт Лэйк хотын ганц бие залуучуудын санваартны найрал дуу   
Nearer, My God, to Thee Солт Лэйк хотын ганц бие залуучуудын санваартны найрал дуу   
Ариун газруудад бат зогсоцгооё Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Залуу эрэгтэйд өгөгдсөн санваарын хүч Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Та нарын үйлчлэх ариун үүрэг Залуу Эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hope of Israel Цугларагсад   
Дөрвөн нэр Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид нэгдмэл билээ Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ирцгээ Бурханы хөвгүүд та нар Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ye Elders of Israel Солт Лэйк хотын ганц бие залуучуудын санваартны найрал дуу   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Go Forth with Faith Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Let Zion in Her Beauty Rise Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Бурханы гэрлийн найдвар Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Ирээд, Намайг дага” Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Энэ бол гайхамшиг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бидний хэлдэг үгс Хүүхдийн Хэсгийн Ерөнхий ерөнхийлөгч watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah Цугларагсад   
Гэрлэлт: Ажиглаад суралц Далын Ерөнхийлөгчийн зөвлөл watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хуулинд дуулгавартай байх нь эрх чөлөө мөн Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Where Love Is Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Дуулгавартай байдал адислалуудыг авчирдаг Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ирцгээ Ирцгээ гэгээнтнүүд ээ Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Tell Me the Stories of Jesus Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
"Эзэн минь, би итгэж байна" Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Христийн дагалдагчид Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эцэг мөн Хүү Ахлагч Бага Кристоффэл Голдэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад   
Гэр бол амьдралын сургууль Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Их Эзэнээр хүлээн зөвшөөрөгдөх нь Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гайхалтай өглөө Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэтэлгэл Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Биднийг дахин уулзтал Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий чуулган

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Цугларагсад   
In That Holy Place Хайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид   
Таны ариун газрууд Анн М.Дибб watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give Me Хайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид   
Та нэг охиныг аварснаар үе удмыг нь бас авардаг. Мэри Н.Күүк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Standing in Holy Places Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм    
Гуйвшгүй бай! Илэин С. Далтон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Thou Rock of Our Salvation Хайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид   
Та нарын гэртээ харих гайхамшигт аялал Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Zion in Her Beauty Rise Хайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид