CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
Download
close

Descarcă

 

Text

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul Israelului Corul Tabernacolului Mormon   
Înălţaţi glasul în slavă Corul Tabernacolului Mormon   
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Voi, naţiuni, veniţi şi-ascultaţi! Corul Tabernacolului Mormon   
Aceste lucruri pe care le cunosc Preşedintele Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O temelie sigură Episcopul Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Congregaţia   
Salvatorul vrea să ierte Vârstnicul Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

„Aceasta este lucrarea Mea şi slava Mea” Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

credinţă Corul Tabernacolului Mormon   
„Veniţi la Mine” Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul trăieşte Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Isus, la Tine când gândesc Cor mixt al Universităţii Brigham Young   
Oare te-ai rugat? Cor mixt al Universităţii Brigham Young   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Raportul Departamentului de Audit al Bisericii – 2012 Prezentat de Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Raport statistic, 2012 Prezentat de Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pentru a avea pace în cămin Vârstnicul Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pacea personală – răsplata neprihănirii Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul este Rege! Congregaţia   
Calea Domnului Vârstnicul Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ducem Evanghelia în întreaga lume Vârstnicul John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Noi credem în păstrarea castităţii Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Prindeţi valul Vârstnicul Russel M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mai multă sfinţenie Cor mixt al Universităţii Brigham Young   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Apari, o, Dumnezeu Corul deţinătorilor preoţiei din ţăruşi pentru tineri adulţi necăsătoriţi din Salt Lake   
Lângă Tine, Doamne Corul deţinătorilor preoţiei din ţăruşi pentru tineri adulţi necăsătoriţi din Salt Lake   
Staţi fermi în locuri sfinte Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Puterea preoţiei exercitată de un tânăr băiat Vârstnicul Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Datoria voastră sacră de a sluji David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Speranţa lui Israel Congregaţia   
Patru titulaturi Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Noi suntem uniţi Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fii ai lui Dumnezeu, ce-aţi primit preoţia Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Vârstnici ai Israelului Corul deţinătorilor preoţiei din ţăruşi pentru tineri adulţi necăsătoriţi din Salt Lake   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mergi înainte cu credinţă Corul Tabernacolului Mormon   
Let Zion in Her Beauty Rise Corul Tabernacolului Mormon   
Speranţa luminii oferite de Dumnezeu Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Urmaţi-Mă Corul Tabernacolului Mormon   
Este un miracol! Vârstnicul Neil  L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cuvintele pe care le rostim Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Îndrumă-ne, mare Iehova Congregaţia   
Căsnicia – priveşte şi învaţă! Vârstnicul L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Supunerea faţă de lege înseamnă libertate Vârstnicul L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Where Love Is Corul Tabernacolului Mormon   
Supunerea aduce binecuvântări Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi voi sfinţi Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, voi copii ai Domnului Corul Tabernacolului Mormon   
Tell Me the Stories of Jesus Corul Tabernacolului Mormon   
„Cred, Doamne!” Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ucenici ai lui Hristos Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Tatăl şi Fiul Vârstnicul Christoffel Golden jr. watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ne bucurăm Congregaţia   
Căminul: şcoala vieţii Vârstnicul Enrique  R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să fim acceptaţi de Domnul Vârstnicul Erich  W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Dimineţi frumoase Vârstnicul Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

răscumpărare, mântuire Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Până ce ne vom revedea Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Doamne, binecuvântează-ne Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Congregaţia   
In That Holy Place Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din Highland   
Locurile voastre sfinte Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mai multă sfinţenie Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din Highland   
Atunci când salvaţi o fată, salvaţi generaţii Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Standing in Holy Places Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă    
Rămâneţi neclintite! Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O, Tu, Stâncă de salvare Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din Highland   
Minunata voastră călătorie spre casă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din Highland