LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbues i Izraelit Kori Mormon i Tabernakullit   
In Hymns of Praise [Me Himne Lëvdimi] Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Kori Mormon i Tabernakullit   
Këto Gjëra i Di Nga Presidenti Bojd K. Paker, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Një Themel i Sigurt Nga Peshkopi Din M. Dejvis, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ne Jemi Bija të Atit Tonë Qiellor Nga Elen S. Dalton, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Punës Le t’i Vihemi Salla   
Shpëtimtari Dëshiron të Falë Nga Plaku Krejg A. Kardon, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

“Kjo Është Vepra Ime dhe Lavdia Ime” Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

besimi Kori Mormon i Tabernakullit   
“Ejani tek Unë” Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

My Redeemer Lives [Shëlbuesi Im Jeton] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jesus, the Very Thought of Thee [Jezus, Vetë Mendimi për Ty] Kori i Përzier nga Universiteti “Brigam Jang”   
Lutjen a e The? Kori i Përzier nga Universiteti “Brigam Jang”   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2012 Paraqitur nga Robert W. Kentuell, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Raporti Statistikor, 2012 Paraqitur nga Bruk P. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Për Paqe në Shtëpi Nga Plaku Riçard G. Skot, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Paqja Vetjake: Shpërblimi i Drejtësisë Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla   
Mënyra e Zotit Nga Plaku Stenli G. Elis, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Çuarja e Ungjillit në Gjithë Botën Nga Plaku Xhon B. Dikson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ne Besojmë në Qenien të Dëlirë Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kapeni Valën Nga Plaku Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

More Holiness Give Me [“Më Shumë Shenjtëri Më Jep”] Kori i Përzier nga Universiteti “Brigam Jang”   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Arise, O God, and Shine [Ngrihu, O Per’ndi, e Shkëlqe] Kori i Priftërisë nga Kunjet e Të Rinjve në Moshë Madhore Beqarë në Solt-Lejk   
Nearer, my God, to Thee [Më Pranë Teje, Per’ndia Im] Kori i Priftërisë nga Kunjet e Të Rinjve në Moshë Madhore Beqarë në Solt-Lejk   
Qëndroni të Paepur në Vende të Shenjta Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fuqia e Priftërisë te një Djalë Nga Plaku Ted R. Kelister, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Detyra Juaj e Shenjtë për të Shërbyer Nga Dejvid L. Bek, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hope of Israel [Shpresë e Izraelit] Salla   
Katër Tituj Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jemi të Bashkuar Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ejani, Bij t’Per’ndis’ Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ye Elders of Israel [Ju Pleq t’Izraelit] Kori i Priftërisë nga Kunjet e Të Rinjve në Moshë Madhore Beqarë në Solt-Lejk   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Go Forth with Faith [Shko Përpara me Besim] Kori Mormon i Tabernakullit   
Let Zion in Her Beauty Rise [Le t’Ngrihet Sioni n’Bukuri] Kori Mormon i Tabernakullit   
Shpresa e Dritës së Perëndisë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, Follow Me [Ejani, Më Ndiqni] Kori Mormon i Tabernakullit   
Është një Mrekulli Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fjalët që Themi Nga Rozmari M. Uiksom, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Na Drejto, O Jehova i Madh] Salla   
Martesa: Shikoni dhe Mësoni Nga Plaku L. Uitni Klejton, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Bindja ndaj Ligjit Është Liri Nga Plaku L. Tom Peri, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Where Love Is [Ku ësht’ Dashuria] Kori Mormon i Tabernakullit   
Bindja Sjell Bekime Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni Shenjtorë Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni, F’mij’ të Zotit Kori Mormon i Tabernakullit   
Tell Me the Stories of Jesus [Historitë e Jezusit m’Trego] Kori Mormon i Tabernakullit   
“Unë Besoj, o Zot” Nga Plaku Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Pasues të Krishtit Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ati dhe Biri Nga Plaku Kristofel Golden i Riu, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Tani Le të Gëzojmë Salla   
Shtëpia: Shkolla e Jetës Nga Plaku Enrike R. Falabela, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Pranohesh nga Zoti Nga Plaku Erik W. Kopishke, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mëngjese të Bukura Nga Plaku Brus D. Porter, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbimi Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Derisa Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing [Zot, na Liro me Bekimin Tënd] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Mbledhja e Përgjithshme e Të Rejave

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lart në Majën e Malit Salla   
In That Holy Place [Në At’ Vend t’Shenjt’] Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend   
Vendet Tuaja të Shenjta Nga En M. Dib, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

More Holiness Give Me [“Më Shumë Shenjtëri Më Jep”] Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend   
Kur Shpëtoni një Vajzë, Ju Shpëtoni Breza Nga Meri N. Kuk,  listenprint
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Standing in Holy Places Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme    
Mos lëvizni! Nga Elen S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

O Thou Rock of Our Salvation [O Ti Shkëmb i Shpëtimit Tonë] Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend   
Udhëtimi Juaj i Mrekullueshëm për në Shtëpi Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Let Zion in Her Beauty Rise [Le t’Ngrihet Sioni n’Bukuri] Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend