SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Redeemer of Israel Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Katika Nyimbo za Sifa Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Karibuni kwenye Mkutano Mkuu Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hark, All Ye Nations! Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Mambo Haya Ninajua Na Rais Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Msingi Thabiti Na Askofu Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sisi ni mabinti wa Baba yetu wa Mbinguni Na Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Us All Press On Mkusanyiko   
Mwokozi Anataka Kusamehe Na Mzee Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Hii ni Kazi Yangu na Utukufu Wangu” Na Mzee M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

imani Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
“Njooni Kwangu” Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

My Redeemer Lives Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jesus, the Very Thought of Thee Kwaya ya Muungano kutoka Chuo cha Brigham Young   
Did You Think to Pray? Kwaya ya Muungano kutoka Chuo cha Brigham Young   
Kuidhinisha Maafisa wa Kanisa Inawasilishwa na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Idara ya Kanisa ya Ukaguzi wa Hesabu, 2012 Imesomwa na Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Takwimu, 2012 Ikisomwa na Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kwa Ajili ya Amani Nyumbani Na Mzee Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Amani ya Kibinafsi: Zawadi ya Wema Na Mzee Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Mkusanyiko   
Njia ya Bwana Na Mzee Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Injili Duniani Kote Na Mzee John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tunaamini katika Kuwa Wasafi Na Mzee David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kamata Wimbi Mzee Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

More Holiness Give Me Kwaya ya Muungano kutoka Chuo cha Brigham Young   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Ukuhani

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Arise, O God, and Shine Kwaya ya Ukuhani kutoka Vigingi vya Vijana Watu Wazima katika Salt Lake   
Nearer, My God, to Thee Kwaya ya Ukuhani kutoka Vigingi vya Vijana Watu Wazima katika Salt Lake   
Simama Imara katika Pahali Patakatifu Mzee Robert D. Hales watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Uwezo wa Ukuhani katika Mvulana Mzee Tad R. Callister watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wajibu Wako Tukufu wa Kuhudumu David L. Beck watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hope of Israel Mkusanyiko   
Vyeo Vinne Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sisi Ni Kitu Kimoja Na Rais Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Njooni, Wana Wote wa Mungu Rais Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ye Elders of Israel Kwaya ya Ukuhani kutoka Vigingi vya Vijana Watu Wazima katika Salt Lake   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Go Forth with Faith Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Let Zion in Her Beauty Rise Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Tumaini la Nuru ya Mungu Rais Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Follow Me Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Ni Miujiza Mzee Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Maneno Tunayosema Rosemary M. Wixom watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mkusanyiko   
Ndoa: Angalia na Ujifunze Mzee L. Whitney Clayton watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Utiifu kwa Sheria Ni Uhuru Mzee L. Tom Perry watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Where Love Is Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Utiifu Huleta Baraka Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Come, Ye Saints Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Ye Children of the Lord Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Tell Me the Stories of Jesus Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
"Bwana, Mimi Naamini" Na Mzee Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wafuasi wa Kristo Na Mzee Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Baba na Mwana By Mzee Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Now Let Us Rejoice Mkusanyiko   
Nyumbani: Shule ya Maisha Mzee Enrique R. Falabella watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kukubaliwa na Bwana Na Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Asubuhi Maridadi Mzee Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ukombozi Na Mzee D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mpaka Tutakapokutana Tena Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Mkutano Mkuu wa Wasichana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

High on the Mountain Top Mkusanyiko   
In That Holy Place Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Highland   
Mahali Patakatifu Pako Na Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

More Holiness Give Me Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Highland   
Unapookoa Msichana, Unaokoa Vizazi Na Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Standing in Holy Places Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho    
Msioondoshwe! Na Elaine S Dalton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

O Thou Rock of Our Salvation Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Highland   
Safari Yako ya Ajabu ya Kurudi Nyumbani Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Zion in Her Beauty Rise Kwaya ya Wasichana kutoka Vigingi vya Highland