TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
In Hymns of Praise Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Manava i te amuiraa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mau Nunaa ! Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Teie mau mea ta’u i ite Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hoê niu papû Na te Episekopo Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E mau tamarii tamahine matou na to tatou Metua i te Ao ra Na Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ara Mai Tatou Amuiraa   
Ua hinaaro te Faaora ia faaore i te hara Na Elder Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

«O teie ho‘i ta’u ohipa e to’u hanahana» Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faith Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
«E haere mai outou Ia’u nei» Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Ora Nei To‘u Faaora Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Iesu, Ia Feruri Au Pŭpŭ himene amui no te Fare Haapiira Teitei no Brigham Young   
Ua Pure anei Oe ? Pŭpŭ himene amui no te Fare Haapiira Teitei no Brigham Young   
Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia Vauvauhia e te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau faaite a te Tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te Ekalesia, matahiti 2012 Vauvauhia mai e Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau faataaraa, matahiti 2012 Vauvauhia e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

No te hau i te fare Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te hau i roto ia tatou: Te utu‘a no te parau-ti‘a Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Te haerea o te Fatu Na Elder Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te evanelia i to te ao atoa nei Na Elder John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te ti‘aturi nei matou e, e mea ti‘a i te taata ia ora ma te viivii-ore Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haru i te vave‘a Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu Here Pŭpŭ himene amui no te Fare Haapiira Teitei no Brigham Young   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O God, and Shine Pŭpŭ himene autahu‘araa a te feia apî paari no te mau tĭtĭ no Roto Miti   
Ei Pihai iho Vau i to’u Fatu Pŭpŭ himene autahu‘araa a te feia apî paari no te mau tĭtĭ no Roto Miti   
Ti‘a mau papû i te mau vahi mo‘a ra Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mana o te autahu‘araa i roto i te hoê tamaiti Na Elder Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ta outou hopoi‘a mo‘a ia tavini Na David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tiaturiraa no Ziona Amuiraa   
E maha ti‘araa Na Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua hoê tatou Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A haere mai outou, e te mau tamaroa Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Tavini o te Atua Pŭpŭ himene autahu‘araa a te feia apî paari no te mau tĭtĭ no Roto Miti   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Faaite i te Parau Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Let Zion in Her Beauty Rise Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te ti‘aturiraa i te maramarama o te Atua Na te Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mai pee mai Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E semeio mau te reira. Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau parau ta tatou e parau Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aratai mai e Iehova Amuiraa   
Faaipoiporaa: a hi‘o e a haapii mai Na Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te haapa‘oraa i te ture o te ti‘amâraa ïa Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

C’est l’amour Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E horo‘a mai te haapa‘o i te mau haamaitairaa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai, e te Feia Mo‘a Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai e Himene Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Tell Me the Stories of Jesus Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
«E te Fatu, ua faaroo vau» Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te feia pee i te Mesia Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Metua e te Tamaiti Na Elder Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Amuiraa   
Te utuafare: Te fare haapiiraa o te oraraa Na Elder Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia fariihia mai e te Fatu Na Elder Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau po‘ipo‘i nehenehe Na Elder Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faaoraraa Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tae atu ai i te farerei-faahou-raa Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu, Hou Matou e Ho‘i ai te Fare Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Feia Apî Tamahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Amuiraa   
In That Holy Place Pŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland   
To outou mau vahi mo‘a Na Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu Here Pŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland   
Ia faaora ana‘e outou i te hoê tamahine, te faaora ra ïa outou i te mau u‘i Na Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Standing in Holy Places Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei    
Eiaha ia faanuu-ê-hia’tu! Na Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Iesu, Mato no te Ora Pŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland   
To outou tere ho‘iraa nehenehe i te fare Na te Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Let Zion in Her Beauty Rise Pŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland