KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Gbogbo Ìpàdé

KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Sátidé

  
Redeemer of Israel Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
In Hymns of Praise Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Welcome to Conference Ààrẹ Thomas S. Monson   
Hark, All Ye Nations! Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
These Things I Know Ààrẹ Boyd K. Packer   
A Sure Foundation Bishop Dean M. Davies   
We Are Daughters of Our Heavenly Father Elaine S. Dalton   
Let Us All Press On Àpéjọpọ̀
The Savior Wants to Forgive Elder Craig A. Cardon   
"This Is My Work and Glory" Alàgbà M. Russell Ballard   
Faith Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
"Come unto Me" Ààrẹ Henry B. Eyring   
My Redeemer Lives Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Sátidé

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Jesus, the Very Thought of Thee Combined Choir from Brigham Young University
Did You Think to Pray? Combined Choir from Brigham Young University
Ìmúdúró Náà ti Àwọn Olùdarí Ìjọ Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Church Auditing Department Report, 2012 Robert W. Cantwell watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Statistical Report, 2012 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

For Peace at Home Alàgbà Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Personal Peace: The Reward of Righteousness Alàgbà Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Rejoice, the Lord Is King! Àpéjọpọ̀
The Lord's Way Elder Stanley G. Ellis watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The Gospel to All the World Elder John B. Dickson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

We Believe in Being Chaste Alàgbà David A. Bednar watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Catch the Wave Alàgbà Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

More Holiness Give Me Combined Choir from Brigham Young University
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Oyè Àlùfáà

  
Arise, O God, and Shine Priesthood Choir from YSA Stakes in Salt Lake
Nearer, My God, to Thee Priesthood Choir from YSA Stakes in Salt Lake
Stand Strong in Holy Places Alàgbà Robert D. Hales   
The Power of the Priesthood in the Boy Elder Tad R. Callister   
Your Sacred Duty to Minister David L. Beck   
Hope of Israel Àpéjọpọ̀
Four Titles Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf   
We Are One Ààrẹ Henry B. Eyring   
Come, All Ye Sons of God Ààrẹ Thomas S. Monson   
Ye Elders of Israel Priesthood Choir from YSA Stakes in Salt Lake
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Ọjọ́ Ìsimi

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Go Forth with Faith Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Let Zion in Her Beauty Rise Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
The Hope of God's Light Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Come, Follow Me Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
It's a Miracle Alàgbà Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

The Words We Speak Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Guide Us, O Thou Great Jehovah Àpéjọpọ̀
Marriage: Watch and Learn Elder L. Whitney Clayton watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Obedience to Law Is Liberty Alàgbà L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Where Love Is Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Obedience Brings Blessings Ààrẹ Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Come, Come, Ye Saints Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Ọjọ́ Ìsimi

  
Come, Ye Children of the Lord Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Tell Me the Stories of Jesus Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
“Lord, I Believe” Alàgbà Jeffrey R. Holland   
Followers of Christ Alàgbà Dallin H. Oaks   
The Father and the Son Elder Christoffel Golden Jr.   
Now Let Us Rejoice Àpéjọpọ̀
The Home: The School of Life Elder Enrique R. Falabella   
Being Accepted of the Lord Elder Erich W. Kopischke   
Beautiful Mornings Elder Bruce D. Porter   
Redemption Alàgbà D. Todd Christofferson   
Until We Meet Again Ààrẹ Thomas S. Monson   
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

General Young Women Meeting

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

High on the Mountain Top Àpéjọpọ̀
In That Holy Place Young Women Choir from Stakes in Highland
Your Holy Places Ann M. Dibb watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

More Holiness Give Me Young Women Choir from Stakes in Highland
When You Save a Girl, You Save Generations Mary N. Cook watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Standing in Holy Places Ìjọ Jésù Krístì ti Àwọn Ènìyàn Mímọ́ ti Ọjọ́ Ìkẹhìn   
Be Not Moved! Elaine S. Dalton watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

O Thou Rock of Our Salvation Young Women Choir from Stakes in Highland
Your Wonderful Journey Home Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Let Zion in Her Beauty Rise Young Women Choir from Stakes in Highland