BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Choir   
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Israel, Israel, God Is Calling Mormon Tabernacle Choir   
Kinatibuk-ang Komperensya: Paglig-on sa Pagtuo ug Pagpamatuod Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magmaaghup ug Magmapaubsanon sa Kasingkasing Ni Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nahibalo Ba Kita Unsay Anaa Kanato? Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

There Is Sunshine in My Soul Today Kongregasyon   
Tan-aw sa Unahan ug Salig Ni Elder Edward Dube watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Tamboanan sa Langit Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Keep the Commandments Mormon Tabernacle Choir   
Dali, Pakig-uban Kanamo Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Thankful People Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Family Choir gikan sa mga Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, ug West Haven   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Know That My Savior Loves Me Family Choir gikan sa mga Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, ug West Haven   
Ang Yawe sa Espirituhanong Panalipod Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Moral nga Impluwensya sa mga Babaye Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpadali sa Estratehiya sa Ginoo! Ni Elder S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Press Forward, Saints Kongregasyon   
Gagmay ug Yano nga mga Butang Ni Elder Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Buot Ka Bang Maayo? Ni Elder Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sama sa Usa ka Sudlanan nga Nabuak Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ibutang ang Inyong Pagsalig diha sa Ginoo Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Love at Home Family Choir gikan sa mga Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, ug West Haven   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Aaronic Priesthood Choir gikan sa mga Stake sa Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Aaronic Priesthood Choir gikan sa mga Stake sa Murray   
Ang mga Doktrina ug mga Baruganan nga Anaa sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kamo Karon Dili na mga Langyaw Ni Bishop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Siya ang Mitawag aron sa Pagpahayag sa Iyang Pulong Ni Elder Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Do What Is Right Kongregasyon   
Makahimo Kamo Niini Karon! Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Bugkusan ang Ilang mga Samad Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinuod nga mga Magbalantay sa Karnero Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Aaronic Priesthood Choir gikan sa mga Stake sa Murray   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir   
Master, the Tempest Is Raging Mormon Tabernacle Choir   
Ngadto sa Akong mga Apo Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dili Magbaton og Laing mga Dios Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpakabig Kamo Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Put Your Shoulder to the Wheel Kongregasyon   
Ang Kalig-on sa Paglahutay Ni Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Personal nga Kalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Divine Redeemer Mormon Tabernacle Choir   
“Ikaw Dili Ko Kawangon, Ni Biyaan Ko Ikaw” Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

They, the Builders of the Nation Mormon Tabernacle Choir   
When He Comes Again Mormon Tabernacle Choir   
Mga Lamentaciones ni Jeremias: Pagbantay sa Pagkaulipon Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gahum sa Priesthood Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtudlo uban sa Gahum ug Awtoridad sa Dios Ni David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Called to Serve Kongregasyon   
Sa Kanunay Naggunit Ni Elder Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hangad Ni Elder Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpaduol sa Dios Ni Elder Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Desisyon alang sa Kahangturan Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Abide With Me; 'Tis Eventide Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Redeemer of Israel Kongregasyon   
Ang Gahum, Kalipay, ug Gugma sa Pagtuman sa Pakigsaad Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Kita Adunay Dako nga Rason nga Maglipay Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kuhaa ang mga Panalangin sa Inyong mga Pakigsaad Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Kongregasyon   
Wala Kita Mag-inusara Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center