УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

How Wondrous and Great Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Чуулганд тавтай морилно уу Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Israel, Israel, God Is Calling Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ерөнхий чуулган: Итгэл ба гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлэх нь Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Хүлцэнгүй даруу мөн зүрх сэтгэлдээ номхон байгтун Ахлагч Үлиссэс Соарэс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бид өөрсдөдөө байгаа зүйлээ мэддэг үү? Кэрол М.Стэфэнс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

There is Sunshine in My Soul Today Цугларагсад   
Урагш хар мөн итгэ Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Тэнгэрийн цонхнууд Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Keep the Commandments Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ирж, бидэнтэй нэгд Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Ye Thankful People Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

On This Day of Joy and Gladness Рой, Кансвилл, Хүпр, мөн Баруун Хэйвэн зэрэг гадасны гишүүдээс бүрдсэн гэр бүлийн найрал дуучид   
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг танилцуулна. watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Know That My Savior Loves Me Рой, Кансвилл, Хүпр, мөн Баруун Хэйвэн зэрэг гадасны гишүүдээс бүрдсэн гэр бүлийн найрал дуучид   
Сүнсний хамгаалалтын түлхүүр Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны хүч Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Их Эзэний тоглоомын дүрмийг яаравчлан дага! Ахлагч С.Гиффорд Нийлсэн watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Press Forward, Saints Цугларагсад   
Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс Арнүлфо Валэнзүэла watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Чи эрүүл болохыг хүсэж байна уу? Ахлагч Тимоти Ж.Дайкэс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бие биедээ энэрэнгүй хандацгаая Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Их Эзэнд итгэл найдвараа тавь Ахлагч М.Рассэлл Баллард watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Love at Home Рой, Кансвилл, Хүпр, мөн Баруун Хэйвэн зэрэг гадасны гишүүдээс бүрдсэн гэр бүлийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэр хүнийг магтъя Мөөри гадасны залуу эрэгтэйчүүдээс бүрдсэн Аароны санваарын найрал дуучид   
Like Ten Thousand Legions Marching Мөөри гадасны залуу эрэгтэйчүүдээс бүрдсэн Аароны санваарын найрал дуучид   
Итгэлийн тунхаг дахь сургаал, зарчмууд Ахлагч Л.Том Пэрри watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Та нар цаашид гаднын хүмүүс биш Бишоп Жэралд Коссэй watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Түүний үгийг тунхаглахаар дуудагдсан юм Ахлагч Рэнди Д.Фанк watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Зөвийг хийгтүн Цугларагсад   
Та одоо босч чадна аа! Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Тэдний шархыг боо Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Жинхэнэ хоньчид Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Мөөри гадасны залуу эрэгтэйчүүдээс бүрдсэн Аароны санваарын найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sweet Is the Work Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Rejoice, the Lord Is King! Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Master, the Tempest Is Raging Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ач, зээ нартаа захих үгс Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Өөр бурхадтай байж болохгүй Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Хөрвөгдөцгөө, та нар минь Бонни Л.Оскарсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Put Your Shoulder to the Wheel Цугларагсад   
Эцсээ хүртэл тэвчих хүч чадал Ахлагч Ричард Ж.Мэйнс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Eсүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан хүчирхэгжих нь Ахлагч Ричард Г.Скотт watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O Divine Redeemer Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
“Би чамайг хаяхгүй мөн орхихгүй.” Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

They, the Builders of the Nation Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
When He Comes Again Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Иеремиагийн гашуудал: Боолчлолоос сэрэмжил Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Санваар дахь хүч Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бурханы хүч ба эрх мэдлээр заах нь Дэвид М.Макконки watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Үйлчлэхээр дуудагдлаа Цугларагсад   
Тууштай зууран барих нь Ахлагч Кэвин С.Хамилтон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Дээшээ хар Ахлагч Адриан Очоа watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бурханд илүү ойртох нь Ахлагч Тэрэнс М.Винсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

мөнхийн ач холбогдолтой шийдвэрүүд Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Биднийг дахин уулзтал Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Abide With Me; 'Tis Eventide Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын Цагаатгагч Цугларагсад   
Гэрээгээ сахиснаар ирэх хүч чадал, баяр баясал мөн хайр Линда К.Бөртон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Найруулсан дуулал Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Бидэнд баярлах агуу шалтгаан буй Кэрол М.Стифэнс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Гэрээний адислалуудаа өөрийн болго Линда С.Рийвс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Цугларагсад   
Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхий хуралдаан Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center