வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Choir   
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
Welcome to Conference By President Thomas S. Monson  print
Israel, Israel, God Is Calling Mormon Tabernacle Choir   
General Conference: Strengthening Faith and Testimony By Elder Robert D. Hales  print
Be Meek and Lowly of Heart By Elder Ulisses Soares  print
Do We Know What We Have? By Carole M. Stephens  print
There Is Sunshine in My Soul Today Congregation   
Look Ahead and Believe By Elder Edward Dube  print
The Windows of Heaven By Elder David A. Bednar  print
Keep the Commandments Mormon Tabernacle Choir   
Come, Join with Us By President Dieter F. Uchtdorf  print
Come, Ye Thankful People Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
On This Day of Joy and Gladness Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
The Sustaining of Church Officers Presented by President Henry B. Eyring  print
I Know That My Savior Loves Me Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
The Key to Spiritual Protection By President Boyd K. Packer  print
The Moral Force of Women By Elder D. Todd Christofferson  print
Hastening the Lord’s Game Plan! By Elder S. Gifford Nielsen  print
Press Forward, Saints Congregation   
Small and Simple Things By Elder Arnulfo Valenzuela  print
Wilt Thou Be Made Whole? By Elder Timothy J. Dyches  print
Like a Broken Vessel By Elder Jeffrey R. Holland  print
Put Your Trust in the Lord By Elder M. Russell Ballard  print
Love at Home Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Sing Praise to Him Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
The Doctrines and Principles Contained in the Articles of Faith By Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ye Are No More Strangers By Bishop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Called of Him to Declare His Word By Elder Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Do What Is Right Congregation   
You Can Do It Now! By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Bind Up Their Wounds By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

True Shepherds By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir   
Master, the Tempest Is Raging Mormon Tabernacle Choir   
To My Grandchildren By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

No Other Gods By Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Be Ye Converted By Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Put Your Shoulder to the Wheel Congregation   
The Strength to Endure By Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Personal Strength through the Atonement of Jesus Christ By Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O Divine Redeemer Mormon Tabernacle Choir   
“I Will Not Fail Thee, nor Forsake Thee” By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

They, the Builders of the Nation Mormon Tabernacle Choir   
When He Comes Again Mormon Tabernacle Choir   
Lamentations of Jeremiah: Beware of Bondage By Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Power in the Priesthood By Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Teaching with the Power and Authority of God By David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Called to Serve Congregation   
Continually Holding Fast By Elder Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Look Up By Elder Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Drawing Closer to God By Elder Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Decisions for Eternity By Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Till We Meet Again By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Abide with Me; 'Tis Eventide Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Relief Society Meeting

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Redeemer of Israel Congregation   
The Power, Joy, and Love of Covenant Keeping By Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hymn Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
We Have Great Reason to Rejoice By Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Claim the Blessings of Your Covenants By Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Congregation   
We Never Walk Alone By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center