អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

How Wondrous and Great ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​សន្និសីទ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ៊ីស្រាអែល​អើយ​ព្រះ​កំពុង​ហៅ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សន្និសីទទូទៅ៖ ការ​ពង្រឹង​សេចក្ដីជំនឿ និង​ទីបន្ទាល់ ដោយ​អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​មាន​ចិត្ត​ស្លូត​បូត ហើយ​សុភាព​រាបសា ដោយ អែលឌើរ អូលីសេស សូរ៉េស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើ​​យើង​ដឹង​ថា យើង​មាន​អ្វី​ទេ? ដោយ ខារ៉ូល អិម ស្ទីហ្វិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

There is Sunshine in My Soul Today ក្រុមជំនុំ   
មើល​ទៅ​មុខ ហើយ​ជឿ ដោយ​ អែលឌើរ អែតវើត ឌូប watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បង្អួចនៃ​​ស្ថានសួគ៌ ដោយ​ អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការកាន់​តាម​ព្រះ​ព្រះបញ្ញត្តិ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
មក ចូល​រូម​ជាមួយ​យើង ដោយ ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Ye Thankful People ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

On This Day of Joy and Gladness ក្រុម​ចម្រៀង​គ្រួសារ​មកពី​ស្តេក ខាន់​ណេវីល ហូបភើ និង វ៉េស ហាវីន នៅ រ៉យ   
ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ បង្ហាញដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Know That My Savior Loves Me ក្រុម​ចម្រៀង​គ្រួសារ​មកពី​ស្តេក ខាន់​ណេវីល ហូបភើ និង វ៉េស ហាវីន នៅ រ៉យ   
កូនសោទៅ​កាន់​ការ​ការពារ​ខាង​វិញ្ញាណ ដោយ​ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កម្លាំង​សីលធម៌​របស់​ស្ត្រី ដោយ អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​ពន្លឿន​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ព្រះអម្ចាស់! ដោយ អែលឌើរ អេស ហ្គីហ្វើត និលសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Press Forward, Saints ក្រុមជំនុំ   
កិច្ចការ​តួច ហើយងាយ ដោយ អែលឌើរ អានុលហ្វូ វ៉ាលែន​ស្សូឡា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើអ្នកចង់ជាទេ? ដោយអែលឌើរ ធីម៉ូស៊ី ជេ ឌីឆេស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មាន​ឆ្នាំង​ដែល​ធ្លាយ ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ ដោយ​អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សេចក្តី​ស្រឡាញ់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ក្រុម​ចម្រៀង​គ្រួសារ​មកពី​ស្តេក ខាន់​ណេវីល ហូបភើ និង វ៉េស ហាវីន នៅ រ៉យ   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing Praise to Him ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​អើរ៉ុន​មកពី​ស្តេក នៅ មើរ៉េ   
Like Ten Thousand Legions Marching ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​អើរ៉ុន​មកពី​ស្តេក នៅ មើរ៉េ   
គោលលទ្ធិ និង គោលការណ៍​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​មាត្រា​នៃ​សេចក្ដី​ជំនឿ ដោយ អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​ទេ ដោយ ប៊ីស្សព ហ្គែរ៉ល កូសសែ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ត្រូវ​បាន​ហៅ​ដោយ​ព្រះ​ដើម្បី​ប្រកាស​ព្រះ​បន្ទូល​ទ្រង់ ដោយ អែលឌើរ រ៉ានឌី ឌី ហ្វាំង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ ក្រុមជំនុំ   
អ្នក​អាច​ធ្វើវា​ឥឡូវ​នេះបាន! ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រុំរបួស​ពួកគេ ដោយ​ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ្នក​គង្វាលដ៏ពិត ដោយ ប្រធាន​ ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​អើរ៉ុន​មកពី​ស្តេក នៅ មើរ៉េ   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Master, the Tempest Is Raging ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ជូន​ចំពោះ​ចៅៗ​របស់​ខ្ញុំ ដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កុំ​ឲ្យ​មាន​ព្រះ​ឯណា​ទៀត ដោយ អែលឌើរ ដាល្លិន  អេក អូក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្រែ​ចិត្ត​ជឿ ដោយ បូនី  អិល អូស្ការ​សុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Put Your Shoulder to the Wheel ក្រុមជំនុំ   
ភាព​រឹង​មាំ​ដើម្បី​កាន់​ខ្ជាប់ ដោយ អែលឌើរ រីឆាត ជេ ម៉េណេស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កម្លាំង​ផ្ទាល់​ខ្លួន តាមរយៈ​ដង្វាយធួន​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ដោយ អែលឌើរ រីឆាដ  ជី ស្កត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O Divine Redeemer ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
«យើង​មិន​ដែល​ខាន​នឹង​ប្រោស​ឯង ក៏​មិន​ដែល​បោះ​បង់​ចោល​ឯង​ឡើយ» ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

They, the Builders of the Nation ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ពេល​ទ្រង់​យាង​មក​ម្ដង​ទៀត ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ការទួញ​សោក​យេរេមា៖ ចូរ​ចៀសវាង​ពី​ការ​ជាប់​ឃុំឃាំង ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន  អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អំណាច​ដែល​មាន​ក្នុង​បព្វជិតភាព ដោយ អែលឌើរ នែល  អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការបង្រៀន​ដោយ​អំណាច និង​សិទ្ធិ​អំណាច​ពីព្រះ ដោយ ដេវីត  អិម ម៉ាក់ខនគី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Called to Serve ក្រុមជំនុំ   
ការកាន់​ខ្ជាប់​ជានិច្ច ដោយ អែលឌើរ ខេវីន  អេស ហាមីលថុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សូម​សម្លឹង​មើល​ទៅ​លើ ដោយ អែលឌើរ អាទ្រៀន អុកឆាវ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការខិត​កាន់​តែ​ជិត​ព្រះ ដោយ អែលឌើរ ធើរេន  អិម វីនសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការសម្រេចិត្ត​សម្រាប់​ភាព​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ដោយ អែលឌើរ រ័សុល  អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រហូត​ដល់​យើង​ជួប​គ្នា​ម្ដង​ទៀត ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Abide With Me; 'Tis Eventide ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមជំនុំ   
អំណាច ក្ដីអំណរ និង​ក្ដី​ស្រឡាញ់​នៃ​ការ​រក្សា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ដោយ លីនដា ខេ ប៊ើតុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទំនុកតម្កើងចម្រុះ Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
យើង​មាន​ហេតុផល​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដើម្បីរីករាយ ដោយ ខារ៉ូល  អិម ស្ទីហ្វិនស៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ប្រកាស​ពរជ័យ​នៃ​សេចក្ដី​សញ្ញា​របស់អ្នក ដោយ​លីនដា  អេស រីវស៍​ន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I'll Go Where You Want Me to Go ក្រុមជំនុំ   
យើង​នឹង​មិន​ដើរ​តែឯងឡើយ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស​  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center