LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Hele conferentie

watch
Download
close

Downloaden

 

Tekst

LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmorgenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

How Wondrous and Great [Hoe treff’lijk en groot, lofzang 55] Mormoons Tabernakelkoor   
Now Let Us Rejoice [O volheid van zegen, lofzang 3] Mormoons Tabernakelkoor   
Welkom op de conferentie President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Israel, Israel, God Is Calling [Israël, hoor, God roept u allen, lofzang 7] Mormoons Tabernakelkoor   
Algemene conferentie: ons geloof en getuigenis vergroten Ouderling Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wees zachtmoedig en nederig van hart Ouderling Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Weten wij wat we hebben? Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

There is Sunshine in My Soul Today [Zie, de zon schijnt heden in mijn ziel, lofzang 156] Aanwezigen   
Kijk vooruit en geloof Ouderling Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De vensters van de hemel Ouderling David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wees gehoorzaam aan de geboden Mormoons Tabernakelkoor   
Kom, voeg u bij ons President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, Ye Thankful People [Kom, o dankbaar volk, lofzang 63] Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

On This Day of Joy and Gladness Familiekoor uit ringen in Roy, Kanesville, Hooper en West Haven (Utah)   
De steunverlening aan kerkfunctionarissen Gepresenteerd door president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I Know That My Savior Loves Me Familiekoor uit ringen in Roy, Kanesville, Hooper en West Haven (Utah)   
De sleutel tot geestelijke bescherming President Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De morele kracht van vrouwen Ouderling D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De wedstrijdtactiek van de Heer bespoedigen! Ouderling S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Press Forward, Saints Aanwezigen   
Kleine en eenvoudige dingen Ouderling Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wilt gij gezond worden? Ouderling Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Als een gebroken kruik Ouderling Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Vertrouw op de Heer Ouderling M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Love at Home [Als er liefde heerst, lofzang 192] Familiekoor uit ringen in Roy, Kanesville, Hooper en West Haven (Utah)   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Priesterschapsbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sing Praise to Him Aäronisch-priesterschapkoor uit ringen in Murray (Utah)   
Like Ten Thousand Legions Marching Aäronisch-priesterschapkoor uit ringen in Murray (Utah)   
De leerstellingen en beginselen die in de geloofsartikelen staan Ouderling L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Gij zijt geen vreemdelingen meer Bisschop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Door Hem geroepen om zijn woord te verkondigen Ouderling Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Do What Is Right [Strijd voor het recht, lofzang 161] Aanwezigen   
Je kunt het nu wel! President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Verbind hun wonden President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ware herders President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand [God onzer vaad’ren, lofzang 47] Aäronisch-priesterschapkoor uit ringen in Murray (Utah)   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmorgenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sweet Is the Work [Uw dienst is zoet, lofzang 103] Mormoons Tabernakelkoor   
Rejoice, the Lord Is King! [Verblijd u in de Heer!, lofzang 42] Mormoons Tabernakelkoor   
Master, the Tempest Is Raging [Meester, de stormwinden woeden!, lofzang 71] Mormoons Tabernakelkoor   
Aan mijn kleinkinderen President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Geen andere goden Ouderling Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ware bekering Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Put Your Shoulder to the Wheel [Steek uw handen uit de mouw, lofzang 169] Aanwezigen   
De kracht om te volharden Ouderling Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Persoonlijke kracht door de verzoening van Jezus Christus Ouderling Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

O Divine Redeemer Mormoons Tabernakelkoor   
‘Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’ President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

We Thank Thee, O God, for a Prophet [Wij danken U, Heer, voor profeten, lofzang 17] Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

They, the Builders of the Nation Mormoons Tabernakelkoor   
Bij zijn wederkomst Mormoons Tabernakelkoor   
Jeremia’s klaagliederen: pas op voor slavernij Ouderling Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Macht in het priesterschap Ouderling Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Met de macht en het gezag van God onderwijzen David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Uitgekozen Hem altijd te dienen Aanwezigen   
Voortdurend vasthouden Ouderling Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Kijk omhoog Ouderling Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Dichter tot God komen Ouderling Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Beslissingen met eeuwige gevolgen Ouderling Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tot we elkaar weerzien President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Abide With Me; ’Tis Eventide [Verblijf bij mij, nu d’avond valt, lofzang 111] Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Algemene ZHV-bijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Redeemer of Israel Aanwezigen   
De kracht, vreugde en liefde van het naleven van verbonden Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Lofzangenmedley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Wij hebben goede reden om ons te verheugen Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Aanspraak maken op de zegeningen van uw verbonden Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I'll Go Where You Want Me to Go Aanwezigen   
Wij staan er nooit alleen voor President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center