BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Vsa konferenca

BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Sobotni dopoldanski del

  
How Wondrous and Great Mormonski tabernakeljski zbor
Sedaj se radostimo Mormonski tabernakeljski zbor
Dobrodošli na konferenci! Predsednik Thomas S. Monson   
Israel, Israel, God Is Calling Mormonski tabernakeljski zbor
Generalna konferenca: Krepitev vere in pričevanja Starešina Robert D. Hales   
Bodite krotki in ponižni v srcu starešina Ulisses Soares   
Ali vemo, kaj imamo? Carole M. Stephens   
There is Sunshine in My Soul Today Občestvo
Glejte naprej in verjemite! Starešina Edward Dube   
Zapornice neba Starešina David A. Bednar   
Keep the Commandments Mormonski tabernakeljski zbor
Pridite, pridružite se nam Predsednik Dieter F. Uchtdorf   
Come, Ye Thankful People Mormonski tabernakeljski zbor
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Sobotni popoldanski del

  
On This Day of Joy and Gladness Družinski zbor iz kolov v Royju, Kanesvillu, Hooperju in West Havenu
Izkazovanje podpore voditeljem Cerkve Predsednik Henry B. Eyring   
Vem, Jezus rad me ima Družinski zbor iz kolov v Royju, Kanesvillu, Hooperju in West Havenu
Ključ od duhovne zaščite Predsednik Boyd K. Packer   
Moralna moč žensk Starešina D. Todd Christofferson   
Pospeševanje Gospodovega načrta igre Starešina S. Gifford Nielsen   
Press Forward, Saints Občestvo
Majhne in preproste reči Starešina Arnulfo Valenzuela   
Bi rad ozdravel? Starešina Timothy J. Dyches   
Kot razbita posoda Starešina Jeffrey R. Holland   
Zaupajte v Gospoda Starešina M. Russell Ballard   
Kjer ljubezen je doma Družinski zbor iz kolov v Royju, Kanesvillu, Hooperju in West Havenu
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Duhovniški del

  
Sing Praise to Him Zbor Aronovega duhovništva iz kolov v Murrayju
Like Ten Thousand Legions Marching Zbor Aronovega duhovništva iz kolov v Murrayju
Nauki in načela, ki jih vsebujejo Členi vere Starešina L. Tom Perry   
Niste več tujci Bishop Gérald Caussé   
Poklicani k oznanjevanju njegove besede Starešina Randy D. Funk   
Delaj vse prav Občestvo
Sedaj zmorete! Predsednik Dieter F. Uchtdorf   
Obvežite jim rane Predsednik Henry B. Eyring   
Pravi pastirji Predsednik Thomas S. Monson   
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Zbor Aronovega duhovništva iz kolov v Murrayju
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Nedeljski dopoldanski del

  
Sladko je delo Mormonski tabernakeljski zbor
Rejoice, the Lord Is King! Mormonski tabernakeljski zbor
Master, the Tempest Is Raging Mormonski tabernakeljski zbor
Mojim vnukom Predsednik Henry B. Eyring   
Nobenega drugega boga Starešina Dallin H. Oaks   
Spreobrnite se! Bonnie Oscarson   
Put Your Shoulder to the Wheel Občestvo
Moč za vztrajanje Elder Richard J. Maynes   
Notranja moč zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa Starešina Richard G. Scott   
O Divine Redeemer Mormonski tabernakeljski zbor
»Ne bom te pozabil, ne bom te zapustil« Predsednik Thomas S. Monson   
Hvaležni smo, Bog, za preroka Mormonski tabernakeljski zbor
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Nedeljski popoldanski del

  
They, the Builders of the Nation Mormonski tabernakeljski zbor
When He Comes Again Mormonski tabernakeljski zbor
Jeremijevo objokovanje: Varujte se suženjstva Starešina Quentin L. Cook   
Moč v duhovništvu Starešina Neil L. Andersen   
Poučevanje z Božjo močjo in polnomočjem David M. McConkie   
Za delo vsi poprimimo Občestvo
Bodimo trdni Starešina Kevin S. Hamilton   
Ozrimo se navzgor! Elder Adrián Ochoa   
Približujmo se Bogu Starešina Terence M. Vinson   
Odločitve za večnost Starešina Russell M. Nelson   
Dokler se ponovno ne snidemo Predsednik Thomas S. Monson   
Ostani z mano ta večer Mormonski tabernakeljski zbor
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Generalni sestanek Društva za pomoč

  
Izraelov Rešitelj Občestvo
Moč, radost in ljubezen do spolnjevanja zapovedi Linda K. Burton   
Venček hvalnic Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center
Imamo velik razlog za radost Carole M. Stephens   
Zahtevajte blagoslove svojih zavez Linda S. Reeves   
I'll Go Where You Want Me to Go Občestvo
Nikdar ne hodimo sami Predsednik Thomas S. Monson   
Več svetosti daj mi Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center