FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Maeu le Atua e Aufaipese a le Tapeneko   
Ia Fiafia Tatou Aufaipese a le Tapeneko   
Susū Maia i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Isaraelu, Ua Valaau Mai le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
Konafesi Aoao: Faamalosia o le Faatuatua ma le Molimau Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Agamalu ma Maualalo le Loto Saunia e Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pe O Tatou Iloa Ea Mea Ua Tatou Maua? Saunia e Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Susulu Mai Nei o le La Faapotopotoga   
Tepa i Luma ma Talitonu Saunia e Elder Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Pupuni o le Lagi Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tausi Poloaiga Aufaipese a le Tapeneko   
Sau, Auai faatasi ma i Matou Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, E ua Faafetai Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

On This Day of Joy and Gladness Aufaipese Faaleaiga mai Siteki i Roy, Kanesville, Hooper ma West Haven   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou Te Iloa E Alofa Lo’u Faaola Ia Te A’u Aufaipese Faaleaiga mai Siteki i Roy, Kanesville, Hooper ma West Haven   
O Le Ki i le Puipuiga Faaleagaga Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Malosiaga Amiotonu o Tamaitai Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faanatinatiina o le Fuafuaga o le Taaloga a le Alii! Saunia e Elder S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Au Paia Uunai i Luma Faapotopotoga   
O Mea Laiti ma Faatauvaa Saunia e Elder Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Te Fia Malolo Ea? Saunia e Elder Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Peiseai o se Ipu ua Nutililii Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Outou Faalagolago i le Alii Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Alofa i le Aiga Aufaipese Faaleaiga mai Siteki i Roy, Kanesville, Hooper ma West Haven   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sing Praise to Him Aufaipese a le Au Perisitua Arona mai Siteki i Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Aufaipese a le Au Perisitua Arona mai Siteki i Murray   
O Aoaoga Faavae ma Mataupu Faavae o Loo I Ai i Mataupu Faavae o le Faatuatua Saunia e Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Le O Toe Tagata Ese Outou Saunia e Bishop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Ia Valaau Mai e Talai Atu Lana Afioga Saunia e Elder Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fai Le Mea Sa’o. Faapotopotoga   
E Mafai Ona E Faia Nei Lava! Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fusi i o Latou Manua Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Leoleo Mamoe Moni Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Atua o o Matou Tama Aufaipese a le Au Perisitua Arona mai Siteki i Murray   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Atua Malie Lau Galuega Aufaipese a le Tapeneko   
Fiafia, o le Alii o le Tupu! Aufaipese a le Tapeneko   
Matai e, Ua Sou le Vasa Aufaipese a le Tapeneko   
I Fanau a La’u Fanau Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Leai ni Atua Ese Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Outou Liua Saunia e Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Uunai Atu ia ma Tulei Faapotopotoga   
O Le Malosi e Tutumau Ai Saunia e Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Malosi Patino e ala i le Togiola a Iesu Keriso Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Divine Redeemer Aufaipese a le Tapeneko   
“Ou Te Le Tuua Lava Oe, Ou Te le Tuulafoai Lava ia te Oe” Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

They, the Builders of the Nation Aufaipese a le Tapeneko   
Pe a Ia Toe afio Mai Aufaipese a le Tapeneko   
Auega a Ieremia: Faaeteete i le Nofo Pologa Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Mana o le Perisitua Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aoao Atu i le Mana ma le Pule a le Atua Saunia e David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna Atu Faapotopotoga   
Piimau Pea Saunia e Elder Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tepa i Luga Saunia e Elder Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalatalata Atili i le Atua Saunia e Elder Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Filifiliga mo le Faavavau Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Iesu Se’i E Faatasi Mai Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
O Le Mana, Olioli, ma le Alofa e Maua i le Tausiga o Feagaiga Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viiga Suifefiloi Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
E I Ai se Mafuaaga Sili mo i Tatou e Olioli Ai Saunia e Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Avatu Faamanuiaga o a Outou Feagaiga Saunia e Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I'll Go Where You Want Me to Go Faapotopotoga   
E Le Tuua Lava Na o i Tatou Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faapaia Mai Au Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center