LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

How Wondrous and Great [Sa e Mahnitshme dhe e Mrekullueshme] Kori Mormon i Tabernakullit   
Tani Le të Gëzojmë Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Israel, Israel, God Is Calling [Izrael, Izrael, Perëndia po Thërret] Kori Mormon i Tabernakullit   
Konferenca e Përgjithshme: Forcimi i Besimit dhe i Dëshmisë Nga Plaku Robert D. Hejls watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jini të Bindur dhe të Përvuajtur në Zemër Nga Plaku Ulises Soaresh watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A e Dimë se Çfarë Kemi? Nga Karol M. Stivens watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

There is Sunshine in My Soul Today [Ka Dritë Dielli në Shpirtin Tim Sot] Salla   
Shihni Përpara dhe Besoni Nga Plaku Eduard Dubi watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Pragjet e Qiellit Nga Plaku Dejvid A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Keep the Commandments [Mbani Urdhërimet] Kori Mormon i Tabernakullit   
Ejani, Bashkohuni me Ne Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, Ye Thankful People [Ejani, Ju Njerëz Falënderues] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi] Kori Familjar nga Kunjet në Roi, Kejnsvill, Huper dhe Uest Heiven   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Henri B. Ajring watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I Know That My Savior Loves Me [E Di se Shpëtimtari Im më Do] Kori Familjar nga Kunjet në Roi, Kejnsvill, Huper dhe Uest Heiven   
Çelësi për Mbrojtjen Shpirtërore Nga Presidenti Bojd K. Paker watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Forca Morale e Grave Nga Plaku D. Tod Kristoferson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Përshpejtimi i Planit të Veprimit të Zotit! Nga Plaku S. Giford Nilsen watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Press Forward, Saints [Ecni Përpara, Shenjtorë] Salla   
Gjëra të Vogla dhe të Thjeshta Nga Plaku Arnulfo Valencuela watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A Dëshiron të Shërohesh? Nga Plaku Timothi J. Daiks watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Si një Vazo e Thyer Nga Plaku Xhefri R. Holland watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kini Besim te Zoti Nga Plaku M. Rasëll Ballard watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dashuri në Shtëpi Kori Familjar nga Kunjet në Roi, Kejnsvill, Huper dhe Uest Heiven   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sing Praise to Him [Këndoji Lavdi Atij] Kori i Priftërisë Aarone nga kunjet në Murrei   
Like Ten Thousand Legions Marching [Si Dhjetë Mijë Legjione që Marshojnë] Kori i Priftërisë Aarone nga kunjet në Murrei   
Doktrinat dhe Parimet që Përmbahen në Nenet e Besimit Nga Plaku L. Tom Peri watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Nuk Jeni më të Huaj Nga Peshkopi Zherald Kosé watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Thirrur Për të Njoftuar Fjalën e Tij Nga Plaku Rendi D. Fank watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’ Salla   
Ti Mund t’ia Dalësh Tani! Nga President Diter F. Uhtdorf watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lidhjuani Plagët Presidenti Henri B. Ajring watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Barinj të Vërtetë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand [Per’ndia i Etërve, Dor’ e Tij] Kori i Priftërisë Aarone nga kunjet në Murrei   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Ëmbël Është Puna Kori Mormon i Tabernakullit   
Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Kori Mormon i Tabernakullit   
Master, the Tempest Is Raging [Mësues, Furtuna Po Shpërthen] Kori Mormon i Tabernakullit   
Nipërve dhe Mbesave të Mia Nga Presidenti Henri B. Ajring watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Nuk do të Kesh Perëndi të Tjerë Nga Plaku Dallin H. Ouks watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kthehuni në Besim Nga Boni L. Oskarson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Put Your Shoulder to the Wheel [Vërini Shpatullat Punës] Salla   
Forca për të Duruar Nga Plaku Riçard J. Meinis watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fuqia Vetjake nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit Nga Plaku Riçard G. Skot watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

O Divine Redeemer [O Shëlbues Hyjnor] Kori Mormon i Tabernakullit   
“Nuk do të të Lë, As Nuk do të të Braktis” Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Falemi, Zot, për Profetin Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

They, the Builders of the Nation [Ata, Ndërtuesit e Kombit] Kori Mormon i Tabernakullit   
When He Comes Again [Kur Ai të Vij’ Përsëri] Kori Mormon i Tabernakullit   
Vajtimet e Jeremias: Ruhuni nga Skllavërimi Nga Plaku KuentinL. Kuk watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fuqi në Priftëri Nga Plaku Nil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mësimdhënia me Fuqinë dhe Autoritetin e Perëndisë Nga Dejvid M. Mek-Konki watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Called to Serve [Thirrur na Kanë] Salla   
Duke u Mbajtur Vazhdimisht me Vendosmëri Nga Plaku Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shikoni Lart Nga Plaku Adrián Oçoa watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Duke iu Afruar më Shumë Perëndisë Nga Plaku Terens M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Vendime Përjetësie Nga Plaku Rasëll M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Derisa Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Abide With Me; ‘Tis Eventide [Me Mua Rri; Ësht’ Muzg Tani] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Relief Society Meeting

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbues i Izraelit Salla   
Fuqia, Gëzimi dhe Dashuria e Mbajtjes së Besëlidhjeve Nga Linda K. Barton watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Kemi Arsye të Madhe për t’u Gëzuar Nga Karol M. Stivens watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kërkoni Bekimet e Besëlidhjeve Tuaja Nga Linda S. Rivs watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I'll Go Where You Want Me to Go Salla   
Nuk Ecim Kurrë Vetëm Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

More Holiness Give Me [“Më Shumë Shenjtëri Më Jep”] Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center