SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

How Wondrous and Great Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Now Let Us Rejoice Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Karibuni kwenye Mkutano Mkuu Na President Thomas  S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Israeli, Israeli, Mungu Anaitana Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Mkutano Mkuu: Kuimarisha Imani na Ushuhuda Na Mzee Robert  D. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Mnyenyekevu na Mpole katika Moyo Na Mzee Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Je, Tunajua Kile Tulichonacho? Na Carole  M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

There is Sunshine in My Soul Today Mkusanyiko   
Tazama Mbele na Uamini Na Mzee Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Madirisha ya Mbinguni Na Mzee David  A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ziweke Amri Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Njoo, Ujiunge Nasi Na Rais Dieter  F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Ye Thankful People Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

On This Day of Joy and Gladness Kwaya ya Familia kutoka Vigingi kule Roy, Kanesville, Hooper na West Haven   
Kuidhinisha Maafisa wa Kanisa Inawasilishwa na Rais Henry  B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Know That My Savior Loves Me Kwaya ya Familia kutoka Vigingi kule Roy, Kanesville, Hooper na West Haven   
Funguo ya Ulinzi wa Kiroho Na Rais Boyd  K. Packer watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Nguvu ya Usafi wa Wanawake Na Mzee D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuharakisha Mpango wa Bwana Na Mzee S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Press Forward, Saints Mkusanyiko   
Vitu Vidogo na Rahisi Na Mzee Armulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Unataka Kuponywa? Na Mzee Timothy  J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kama Chombo Kilichovunjika Na Mzee Jeffery  R. Holland watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Weka Imani Yako katika Bwana Na Mzee M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Love at Home Kwaya ya Familia kutoka Vigingi kule Roy, Kanesville, Hooper na West Haven   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Ukuhani

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sing Praise to Him Kwaya ya Ukuhani wa Haruni kutoka vigingi kule Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Kwaya ya Ukuhani wa Haruni kutoka vigingi kule Murray   
Mafundisho na Kanuni Zilizopo katika Makala ya Imani Na Mzee L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ninyi si Wageni Tena Na Askofu Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuitwa Naye Kutangaza Neno Lake Na Mzee Randy  D. Funk watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Do What Is Right Mkusanyiko   
Unaweza Kufanya Hivyo Sasa! Na Rais Dietet  F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kufunga Majereha Yao Na Rais Henry  B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wachungaji wa Kweli Na Rais Thomas  S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Kwaya ya Ukuhani wa Haruni kutoka vigingi kule Murray   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sweet Is the Work Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Rejoice, the Lord Is King! Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Master, the Tempest Is Raging Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Kwa Wajukuu Wangu Na Rais Henry  B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Usiwe na miungu mingine Mzee Dallin  H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuweni Waongofu Na Bonnie  L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Put Your Shoulder to the Wheel Mkusanyiko   
Nguvu za Kuvumilia Na Mzee Richard  J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Nguvu za Kibinafsi kupitia Upatanisho wa Yesu Kristo Na Mzee Richard  G. Scott watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

O Divine Redeemer Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
“Sitakupungukia Wala Sitakuacha” Na Rais Thomas  S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

They, the Builders of the Nation Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
When He Comes Again Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Maombolezo ya Yeremia: Tahadhari Utumwa Na Mzee Quentin  L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Nguvu katika Ukuhani Na Mzee Neil  L. Anderson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kufundisha kwa Nguvu na Mamlaka ya Mungu Na David  M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Called to Serve Mkusanyiko   
Kuendelea Kushikilia kwa Nguvu Na Mzee Kevin  S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tazama Juu Na Mzee Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuvutwa Karibu na Mungu Na Mzee Terence  M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Maamuzi ya Milele Na Mzee Russell  M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mpaka Tutakapokutana Tena Na President Thomas  S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Abide With Me; ‘Tis Eventide Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Mkutano Mkuu wa Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Redeemer of Israel Mkusanyiko   
Uwezo, Furaha, na Upendo wa Kuweka Maagano Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wimbo Mseto Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Sisi Tuna Sababu Kuu ya Kufurahia Na Carole  M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Dai baraka za Maagano yako Na Linda  S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I'll Go Where You Want Me to Go Mkusanyiko   
Kamwe Hatutatembea Peke Yetu Na Rais Thomas  S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center