TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Taa ê ta Oe ra Mau Ohipa Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Manava i te taeraa mai i te amuiraa Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pii Maira te Atua Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te amuiraa rahi: haapuairaa i te faaroo e te iteraa papû Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

O te haehaa e te mărû te aau Na Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua ite anei tatou eaha ta tatou e mau nei? Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tei Roto i To’u Nei Aau Amuiraa   
E hi‘o i mua ma te ti‘aturi Na Elder Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau haamaramarama o te Ra‘i Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auraro te Ture Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Haere mai, apiti mai ia matou Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Feia Faaroo, Haere Mai Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ himene utuafare no te mau tĭtĭ no Roy, Kanesville, Hooper, e West Haven   
Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia Vauvauhia mai e te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Je sais que mon Sauveur m’aime Pŭpŭ himene utuafare no te mau tĭtĭ no Roy, Kanesville, Hooper, e West Haven   
Te taviri no te parururaa pae varua Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te puai pae morare o te mau vahine Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haapeepeeraa i te faanahoraa ha‘uti a te Fatu! Na Elder S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Tatou ma te Faaroo Amuiraa   
Te mau mea iti e te ohie Na Elder Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te hinaaro ra oe i te ora? Na Elder Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mai te auʻa i parari ra Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A ti‘aturi i te Fatu Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

No te Aroha Pŭpŭ himene utuafare no te mau tĭtĭ no Roy, Kanesville, Hooper, e West Haven   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Sing Praise to Him Pŭpŭ himene a te Autahu‘araa a Aarona no te mau tĭtĭ no Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Pŭpŭ himene a te Autahu‘araa a Aarona no te mau tĭtĭ no Murray   
Te mau haapiiraa tumu e te mau parau tumu i roto i te mau hiro‘a faaroo Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E ere atura outou i te taata ĕê Na te Episekopo Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Piihia e a’na ia aʻo atu i Ta’na parau Na Elder Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Haapao Amuiraa   
E nehenehe ta outou e rave i teie nei! Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A vehi i to ratou mau puta Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau tia‘i mamoe mau Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Atua no to Matou Metua Pŭpŭ himene a te Autahu‘araa a Aarona no te mau tĭtĭ no Murray   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aue te Oaoa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
A Oaoa na, e Arii te Fatu! Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E Mea Puai te Vero Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I ta’u mau mootua Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Eiaha e mau atua ê atu Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia faafariuhia oe Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa Amuiraa   
Te puai no te faaoroma‘i Na Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Puai o te taata iho no roto mai i te Taraehara a Iesu Mesia Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

O Divine Redeemer Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
«E ore roa hoʻi au e tahemo atu ia oe, e ore hoʻi e faaruʻe ia oe» Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mauruuru Matou, E te Atua Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

They, the Builders of the Nation Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Quand Jesus Reviendra Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Oto o Ieremia: A ara i te faatîtîraa Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mana i roto i te autahu‘araa Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haapii na roto i te mana e te haamanaraa o te Atua Na David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Maitihia e te Atua ra Amuiraa   
Ma te mau maite Na Elder Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hi‘o i ni‘a Na Elder Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haafatata i te Atua Na Elder Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau faaotiraa no te maitai e a muri noa’tu Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ei Ia’u Nei, e te Fatu Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Sotaiete Tauturu

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela Amuiraa   
Te mana, te oaoa e te here i roto i te haapa‘oraa i te fafauraa Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Peenave himene Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
E tumu rahi to tatou ia oaoa Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A titau i te mau haamaitairaa no ta outou mau fafauraa Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I'll Go Where You Want Me to Go Amuiraa   
Aita roa tatou e haere o tatou ana‘e iho Na Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu Here Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center