BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dakila't Sadyang Kahanga-hanga Mormon Tabernacle Choir   
Tayo’y Magalak Mormon Tabernacle Choir   
Pagbati sa Kumperensya Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Israel, Diyos ay Tumatawag Mormon Tabernacle Choir   
Pangkalahatang Kumperensya: Nagpapalakas ng Pananampalataya at Patotoo Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Maamo at may Mapagpakumbabang Puso Ni Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Alam Ba Natin Kung Ano ang Mayroon Tayo? Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Liwanag sa ‘King Kaluluwa Kongregasyon   
Tumingin sa Hinaharap at Maniwala Ni Elder Edward Dube watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Dungawan sa Langit Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sundin ang mga Kautusan Mormon Tabernacle Choir   
Halina at Sumama sa Amin Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat sa Ating Diyos Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Family Choir mula sa mga Stake ng Roy, Kanesville, Hooper, at West Haven   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Minamahal Niya Family Choir mula sa mga Stake ng Roy, Kanesville, Hooper, at West Haven   
Ang Susi sa Espirituwal na Proteksyon Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Mabuting Impluwensya ng Kababaihan Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpapabilis sa Plano ng Panginoon! Ni Elder S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpunyagi, mga Banal Kongregasyon   
Maliliit at mga Karaniwang Bagay Ni Elder Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ibig Mo Bagang Gumaling? Ni Elder Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Parang Basag na Sisidlan Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magtiwala Kayo sa Panginoon Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pag-ibig sa Tahanan Family Choir mula sa mga Stake ng Roy, Kanesville, Hooper, at West Haven   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Issang koro ng Aaronic Priesthood mula sa mga stake ng Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Issang koro ng Aaronic Priesthood mula sa mga stake ng Murray   
Ang mga Doktrina at Alituntuning Nasa mga Saligan ng Pananampalataya Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hindi na Kayo mga Taga Ibang Bayan Ni Bishop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag Niya upang Ipahayag ang Kanyang Salita Ni Elder Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gawin ang Tama Kongregasyon   
Magagawa Na Ninyo Iyan Ngayon! Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Talian ang Kanilang mga Sugat Ni President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Tunay na Pastol Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Diyos ay Lubhang Makapangyarihan Issang koro ng Aaronic Priesthood mula sa mga stake ng Murray   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Kaylugod ng Gawain Mormon Tabernacle Choir   
Panginoo’y Hari! Mormon Tabernacle Choir   
Guro, Bagyo'y Nagngangalit Mormon Tabernacle Choir   
Sa Aking mga Apo Ni President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Walang Ibang mga Diyos Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magbalik-loob Kayo Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lakas Mo ay Idagdag Kongregasyon   
Lakas na Magtiis Hanggang Wakas Ni Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sariling Lakas sa Pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Divine Redeemer Mormon Tabernacle Choir   
“Hindi Kita Iiwan ni Pababayaan” Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

They, the Builders of the Nation Mormon Tabernacle Choir   
Sa Kanyang Pagbabalik Mormon Tabernacle Choir   
Mga Panaghoy ni Jeremias: Mag-ingat sa Pagkaalipin Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kapangyarihan sa Priesthood Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtuturo nang may Kapangyarihan at Awtoridad ng Diyos Ni David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag na Maglingkod Kongregasyon   
Patuloy na Humawak nang Mahigpit Ni Elder Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tumingala Ni Elder Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagiging Mas Malapit sa Diyos Ni Elder Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Pagpapasiya para sa Kawalang-Hanggan Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Ni President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manatili sa 'King Tabi Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Kongregasyon   
Ang Kapangyarihan, Galak, at Pagmamahal sa Pagtupad ng Tipan Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
May Malaking Dahilan Tayo para Magalak Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kamtin ang mga Pagpapala ng Inyong mga Tipan Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Kongregasyon   
Hindi Tayo Kailanman Nag-iisa Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center