LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Fakaofo hoʻo Ngāué Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Talitali Lelei Kimoutolu ki he Konifelenisí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻIsileli, ʻIsileli , ʻOku Ui ʻa e ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Konifelenisi Lahí: Ko e Fakamālohia ʻo e Tuí mo e Fakamoʻoní Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Angamalū mo Loto-Fakatōkilalo Fai ʻe ʻEletā Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Tau ʻIlo Nai ʻa e Meʻa ʻOku Tau Maʻú? Fai ʻe Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lolotonga ʻEku Nofo Haʻofangá   
Sio Ki Muʻa mo Tui Fai ʻe ʻEletā Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Ngaahi Matapā ʻo e Langí Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tauhi ʻa e Ngaahi Fekaú Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Haʻu Ke Tau Kau Fakataha Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mou Haʻu Hoku Kakai Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

On This Day of Joy and Gladness Kuaea Fakafāmili mei he Ngaahi Siteiki ʻi Roy, Kanesville, Hooper, mo West Haven   
Ko Hono Hikinimaʻi ‘o e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou ʻIlo ʻOku ʻOfa Hoku Fakamoʻuí ʻIate Au Kuaea Fakafāmili mei he Ngaahi Siteiki ʻi Roy, Kanesville, Hooper, mo West Haven   
Ko e Kī ki he Maluʻi Fakalaumālié Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mālohi Fakaivia ʻo e Kakai Fefiné Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Fakavaveʻi e Palani Vaʻinga ʻa e ʻEikí! Fai ʻe ʻEletā S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisí Haʻofangá   
Fanga Kiʻi Meʻa Iiki mo Faingofua Fai ‘e ‘Eletā Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ho Lotó Ke ke Moʻui? Fai ‘e ‘Eletā Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hangē ha Ipu Kuo Maumaú Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Falala ki he ʻEikí Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOfa ʻi ʻApí Kuaea Fakafāmili mei he Ngaahi Siteiki ʻi Roy, Kanesville, Hooper, mo West Haven   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sing Praise to Him Kuaea ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné mei he ngaahi siteiki ʻi Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Kuaea ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné mei he ngaahi siteiki ʻi Murray   
Ko e Ngaahi Tokāteline mo e Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni ʻoku Maʻu ʻi he Ngaahi Tefito ʻo e Tuí Fai ʻe ʻEletā L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻIkai ko ha Kau Muli Kimoutolu Fai ʻe Pīsope Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kuó Ne Ui Au ke Malangaʻaki ‘Ene Folofolá Fai ‘e ‘Eletā Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fai ʻa ia ʻOku Totonú Haʻofangá   
Te Ke Lava ‘o Fai ia He Taimí Ni! Fai ‘e Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faitoʻo Honau Ngaahi Kafó Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Tauhisipi Moʻoní Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOtua ʻo ʻEmau Ngaahi Tamai Kuaea ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné mei he ngaahi siteiki ʻi Murray   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻOtua Ko Homau Tuʻi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Naʻe Tala pē ʻe Sīsū Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ki Hoku Makapuná Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻIkai mo ha Toe ʻOtua Kehe Fai ʻe ʻEletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Ke Ului Fai ʻe Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei Haʻofangá   
Ko e Mālohi ke Faʻa Kātakí Fai ʻe ʻEletā Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mālohi Fakatāutaha ʻi he Fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

O Divine Redeemer Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
“ʻE ʻIkai Te u Fakatukutukuʻi Koe, pe Liʻaki Koe” Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

They, the Builders of the Nation Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻO Ka Ne Ka Toe Haʻu Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Tangilaulau ʻa Selemaiá: Tokanga Telia ʻa e Nofo Pōpulá Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mālohi ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Faiako ʻaki e Mālohi mo e Mafai ʻo e ʻOtuá Fai ʻe David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he Ngāué Haʻofangá   
Kei Pikitai Pē Fai ʻe ʻEletā Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hanga Hake Fai ʻe ʻEletā Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻUnu ke Ofi Ange ki he ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Fili ki ʻItānití Fai ‘e ‘Eletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kae ʻOua Ke Tau Toe Feʻiloaki Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Afe Mai Kuo Poʻuli Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Fineʻofá

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Haʻofangá   
Ko e Mālohi, Fiefia, mo e ʻOfa ʻi hono Tauhi ʻo e Fuakavá Fai ʻe Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
ʻOku ʻi Ai ha ʻUhinga Maʻongoʻonga ke Tau Fiefia Ai Fai ʻe Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maʻu e Ngaahi Tāpuaki Hoʻo Fuakavá Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I'll Go Where You Want Me to Go Haʻofangá   
ʻOku ʻIkai ʻAupito ke Tau Tuenoa Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi Au Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center