OKU  İzleDİNLEİNDİR

Tüm Konferans

OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Sabahı Oturumu

  
How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Korosu  
Şimdi Sevinelim Mormon Tabernacle Korosu  
Konferansa Hoş Geldiniz Başkan Thomas S. Monson   
Israel, Israel, God Is Calling Mormon Tabernacle Korosu  
Genel Konferans İmanı ve Tanıklığı Güçlendirme Yaşlı Robert D. Hales   
Yumuşak Huylu ve Alçakgönüllü Olun Yaşlı Ulisses Soares   
Sahip Olduğumuz Şeyin Ne Olduğunu Biliyor muyuz? Carole M. Stephens   
There Is Sunshine in My Soul Today Topluluk  
İleriye Bakın ve İnanın Elder Edward Dube   
Cennetin Pencereleri Yaşlı David A. Bednar   
Keep the Commandments Mormon Tabernacle Korosu  
Gelin, Bize Katılın Başkan Dieter F. Uchtdorf   
Come, Ye Thankful People Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

  
On This Day of Joy and Gladness Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven  
Kilise Yetkililerinin Desteklenmesi Başkan Henry B. Eyring   
I Know That My Savior Loves Me Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven  
Ruhsal Korunmanın Anahtarı Başkan Boyd K. Packer   
Kadınların Manevi Gücü Yaşlı D. Todd Christofferson   
Rab’bin Oyun Planını Hızlandırmak! Elder S. Gifford Nielsen   
Press Forward, Saints Topluluk  
Küçük ve Basit Şeyler Elder Arnulfo Valenzuela   
İyi Olmak İster misin? Elder Timothy J. Dyches   
Kırılmış Bir Çömlek Gibi Yaşlı Jeffrey R. Holland   
Rab’be Güven Yaşlı M. Russell Ballard   
Love at Home Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven  
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Rahiplik Oturumu

watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Sing Praise to Him Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
İman Maddelerinin İçerdiği Öğretiler ve İlkeler Yaşlı L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Artık Yabancı Değilsiniz Gözetmen Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

O’nun Tarafından O’nun Sözünü Bildirmeye Çağrıldım Yaşlı Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Do What Is Right Topluluk   
Şimdi Yapabilirsiniz! Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Onların Yaralarını Sarın Başkan Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Gerçek Çobanlar Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Pazar Sabahı Oturumu

watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Korosu   
Sevinin, Rab Kral’dır! Mormon Tabernacle Korosu   
Master, the Tempest Is Raging Mormon Tabernacle Korosu   
Torunlarıma Başkan Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Benden Başka Tanrı Olmayacak Yaşlı Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Rab’be Dönün Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Put Your Shoulder to the Wheel Topluluk   
Dayanma Gücü Yaşlı Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

İsa Mesih’in Kefareti Sayesinde Gelen Kişisel Güç Yaşlı Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

O Divine Redeemer Mormon Tabernacle Korosu   
“Seni terk etmeyeceğim, Seni yüzüstü bırakmayacağım” Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Tanrım Sana Gönderdiğin Peygamber İçin Teşekkür Ediyoruz Mormon Tabernacle Korosu   
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

  
They, the Builders of the Nation Mormon Tabernacle Korosu  
When He Comes Again Mormon Tabernacle Korosu  
Yeremya’nın Ağıtları: Köle Olmamaya Dikkat Edin Yaşlı Quentin L. Cook   
Rahiplikteki Güç Yaşlı Neil L. Andersen   
Tanrı’dan Gelen Güç ve Yetki ile Öğretmek David M. McConkie   
Hizmete Çağrıldık Topluluk  
Her Zaman Sımsıkı Tutunun Elder Kevin S. Hamilton   
Yukarı Bakın Elder Adrián Ochoa   
Tanrı’ya Daha Yakın Olmak Elder Terence M. Vinson   
Sonsuzluk İçin Kararlar Yaşlı Russell M. Nelson   
Tekrar Karşılaşıncaya Kadar Başkan Thomas S. Monson   
Abide with Me; 'Tis Eventide Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Genel Yardımlaşma Cemiyeti Toplantısı

  
İsrail’in Fidye İle Kurtaranı Topluluk  
Antlaşmaları Tutmanın Gücü, Sevinci ve Sevgisi Linda K. Burton   
Hymn Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center  
Sevinmemiz İçin Büyük Bir Sebep Var Carole M. Stephens   
Antlaşmalarınıza İlişkin Kutsamalar İçin Hak Talebinde Bulunun Linda S. Reeves   
I'll Go Where You Want Me to Go Topluluk  
Asla Yalnız Yürümeyiz Başkan Thomas S. Monson   
Bana Daha Çok Kutsallık Ver Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center