ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

How Wondrous and Great Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Israel, Israel, God Is Calling Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Đại Hội Trung Ương: Củng Cố Đức Tin và Chứng Ngôn Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nhu Mì và Khiêm Tốn trong Lòng Bài của Anh Cả Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Ta Có Biết Mình Có Điều Gì Không? Bài của Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

There is Sunshine in My Soul Today Giáo Đoàn   
Nhìn Về Phía Trước và Tin Tưởng Bài của Anh Cả Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Cửa Sổ Trên Trời Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Keep the Commandments Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Hãy Đến Tham Gia với Chúng Tôi Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, Ye Thankful People Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Ca Đoàn Gia Đình từ Các Giáo Khu ở Roy, Kanesville, Hooper, và West Haven   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Henry B. Eyring trình bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Know That My Savior Loves Me Ca Đoàn Gia Đình từ Các Giáo Khu ở Roy, Kanesville, Hooper, và West Haven   
Chìa Khóa cho Sự Bảo Vệ Thuộc Linh Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sức Mạnh Đạo Đức của Phụ Nữ Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẩy Mạnh Kế Hoạch Làm Việc của Chúa! Bài của Anh Cả S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Press Forward, Saints Giáo Đoàn   
Những Chuyện Nhỏ Nhặt Tầm Thường Bài của Anh Cả Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngươi Có Muốn Lành Chăng? Bài của Anh Cả Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giống Như Một Cái Bình Bể Nát Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đặt Lòng Tin Cậy nơi Chúa Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Có Mến Yêu trong Nhà Tôi Ca Đoàn Gia Đình từ Các Giáo Khu ở Roy, Kanesville, Hooper, và West Haven   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sing Praise to Him Ca đoàn Chức Tư Tế A Rôn từ các giáo khu ở Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Ca đoàn Chức Tư Tế A Rôn từ các giáo khu ở Murray   
Các Giáo Lý và Nguyên Tắc Được Chứa Đựng trong Những Tín Điều Bài của Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Anh Em Chẳng Phải Là Người Ngoại Bài của Giám Trợ Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Đã Được Ngài Kêu Gọi để Rao Truyền Lời của Ngài Bài của Anh Cả Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Làm Điều Tốt Giáo Đoàn   
Anh Em Có Thể Làm Điều Đó Ngay Bây Giờ! Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Xức Chỗ Bị Thương, Rồi Rịt Lại Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Người Chăn Chân Chính Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Ca đoàn Chức Tư Tế A Rôn từ các giáo khu ở Murray   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Rejoice, the Lord Is King! Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Master, the Tempest Is Raging Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Mến Gửi Các Cháu của Tôi Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Không Có Các Thần Khác Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngươi Hãy Cải Đạo Bài của Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Put Your Shoulder to the Wheel Giáo Đoàn   
Sức Mạnh để Chịu Đựng Bài của Anh Cả Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sức Mạnh Cá Nhân nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô Bài của Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

O Divine Redeemer Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
“Ta Sẽ Không Lìa Ngươi, Không Bỏ Ngươi Đâu” Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

They, the Builders of the Nation Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
When He Comes Again Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sách Ca Thương của Giê Rê Mi: Hãy Coi Chừng Ách Nô Lệ Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Quyền Năng trong Chức Tư Tế Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giảng Dạy với Quyền Năng và Thẩm Quyền của Thượng Đế Bài của David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Called to Serve Giáo Đoàn   
Luôn Luôn Giữ Chặt Bài của Anh Cả Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Nhìn Lên Bài của Anh Cả Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đến Gần Thượng Đế Hơn Bài của Anh Cả Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Quyết Định cho Thời Vĩnh Cửu Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Abide With Me; 'Tis Eventide Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Giáo Đoàn   
Quyền Năng, Niềm Vui và Tình Yêu Thương Đến từ Việc Tuân Giữ Giao Ước Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Chúng Ta Có Lý Do Tuyệt Vời để Vui Mừng Bài của Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thỉnh Cầu Các Phước Lành của Các Giao Ước của Các Chị Em Bài của Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I'll Go Where You Want Me to Go Giáo Đoàn   
Chúng Ta Không Bao Giờ Đơn Độc Một Mình Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center