LOE  VaataKuulaLaadi alla

Terve konverents

watch
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Laupäeva hommikune istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„On usk meile kalju” Mormooni Tabernaakli koor   
Press Forward, Saints Mormooni Tabernaakli koor   
Lead, Kindly Light Mormooni Tabernaakli koor   
Tere tulemast konverentsile! President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Jüngriks olemise hind ja õnnistused Vanem Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Jüngerluse rõõmus koorem Vanem Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Lunastaja Kristus Vanem Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Choose the Right Kogudus   
Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Vaimsed tuulispead Vanem Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You (Uue käsusõna annan ma teile). Mormooni Tabernaakli koor   
Lootuse hindamatu pärand President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Mormooni Tabernaakli koor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Laupäeva pärastlõunane istung

 listen 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Glory to God on High” (Au Jumalale kõrges) Utah’ Oremi instituudi ühendkoor   
I Lived in Heaven (Ma elasin taevas). Utah’ Oremi instituudi ühendkoor   
Kiriku ametnike toetamine President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kiriku auditiosakonna 2013. a aruanne Esitanud Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

2013. aasta statistiline aruanne Esitanud Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Laske oma usul välja paista Vanem Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Ma olen teile andnud eeskuju” Vanem Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest” Kogudus   
„Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu” Vanem Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Ärge minge vale teed Vanem Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Mida sina arvad? Vanem W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Juured ja oksad Vanem Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Seal kõrgel mäe peal Utah’ Oremi instituudi ühendkoor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Preesterluse istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Saints, Behold How Great Jehovah (Vaadake, pühad, Jehoova väge) Idaho Brigham Youngi Ülikooli preesterluse koor   
Secret Prayer Idaho Brigham Youngi Ülikooli preesterluse koor   
Preesterluse võtmed ja volitus Vanem Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Missugused mehed te peaksite olema? Vanem Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Valikute põlvkond Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! (Rõõmusta, Issand on Kuningas) Kogudus   
Kas te magate taastamise maha? President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Preesterluse mees President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Ole vahva ja tugev President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Abide with Me! Idaho Brigham Youngi Ülikooli preesterluse koor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Pühapäeva hommikune istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Come, We That Love the Lord Mormooni Tabernaakli koor   
„On This Day of Joy and Gladness” (Sel õnne ja rõõmu päeval) Mormooni Tabernaakli koor   
Üheskoos edasi Mormooni Tabernaakli koor   
Tänulik igas olukorras President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Tundke huvi, kuidas asjad edenevad Vanem M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Ära karda, sest mina olen sinuga” Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Teach Me to Walk in the Light Kogudus   
Teie neli minutit Piiskop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Jaksake vaevata kanda oma koormaid Vanem David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

A Child’s Prayer (Lapse palve). Mormooni Tabernaakli koor   
Armastus – evangeeliumi olemus President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah (Juhi meid, oo Sina suur Jehoova) Mormooni Tabernaakli koor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Pühapäeva pärastlõunane istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Sweet Is the Work Mormooni Tabernaakli koor   
I Stand All Amazed Mormooni Tabernaakli koor   
Tunnistus Juhataja Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Elage, olles usule truud Vanem William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kuulekus näitab ustavust Vanem L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! (Kuulake, rahvad!) Kogudus   
Prohvet Joseph Smith Vanem Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kus su varandus on Vanem Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kui kellelgi teist on puudu tarkusest Vanem Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Jeesuse Kristuse ülestõusmine Vanem D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Peatse kohtumiseni President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Come, Let Us Anew (Lähme taas) Mormooni Tabernaakli koor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Naiste üldkoosolek

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! (Kuulake, rahvad!) Kogudus   
Tütred Tema kuningriigis Wasatch Fronti vaiade Algühingu, Noorte Naiste ja Abiühingu ühendkoor   
Lepingute pidamine kaitseb meid, valmistab meid ette ja annab meile väge Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Videoesitus „Olen Jumala laps” Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Sõsarkond: Oo, kuidas me üksteist vajame Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Videoesitus „Tema valguses käi” Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Vajatakse käsi ja südameid töö kiirendamiseks Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Popurrii lauludest „Lord, I Would Follow Thee” (Päästja, Sind järgides) ja „Love One Another” (Armastage ligimest). Wasatch Fronti vaiade Algühingu, Noorte Naiste ja Abiühingu ühendkoor   
Lepingutütred President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Üheskoos edasi Wasatch Fronti vaiade Algühingu, Noorte Naiste ja Abiühingu ühendkoor