УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Press Forward, Saints Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Lead, Kindly Light Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Чуулгандаа тавтай морилно уу Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Шавь байхын адислал ба төлөөс Ахлагч Жэффри Р. Холланд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Шавь байхын баяр баяслыг мэдрүүлсэн ачаа Далын ерѳнхийлѳгчийн зѳвлѳл watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Христ бол Гэтэлгэгч Карлос Х.Амадо watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Choose the Right Цугларагсад   
Христэд төвлөрсөн гэр орон—порнографын эсрэг хамгаалалт Линда С.Рийвс watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүнслэг шуурганууд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би та нарт шинэ тушаал өгч байна Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Найдварын хэмжээлшгүй өв Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, O Thou King of Kings Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

 listen 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Glory to God on High Орэм Шашны Институтын хамтарсан найрал дуучид   
Би тэнгэрт амьдарч байсан Орэм Шашны Институтын хамтарсан найрал дуучид   
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Cүмийн аудитын албаны тайлан, 2013 Сүмийн аудитын албаны захирал watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

2013 оны статистикийн тайлан Брүк П.Хэйлс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэлээ харуул Рассэлл М. Нэлсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Би та нарт жишээ үзүүлсэн юм” Ахлагч Ричард Г. Скотт watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Цугларагсад   
“Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг сахь” Ахлагч Робэрт Д. Хэйлс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Буруу замыг эс явцгаая Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Чи юу бодож байна? Далын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үндэс ба мөчрүүд Ахлагч Квинтин Л. Күк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Орэм Шашны Институтын хамтарсан найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Санваарын хуралдаан

 listen 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Saints, Behold How Great Jehovah Айдахогийн Бригам Янгийн Их Сургуулийн Санваарын найрал дуучид   
Secret Prayer Айдахогийн Бригам Янгийн Их Сургуулийн Санваарын найрал дуучид   
Санваарын түлхүүрүүд ба эрх мэдэл Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ? Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сонгогдсон үеийнхэн Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад   
Та сэргээлтийн ажлын үеэр унтаж байна уу? Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Санваартан эрэгтэй Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүчтэй бөгөөд зоригтой бай Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Abide with Me! Айдахогийн Бригам Янгийн Их Сургуулийн Санваарын найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

 listen 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, We That Love the Lord Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
On This Day of Joy and Gladness Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Let Us All Press On Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ямар ч нөхцөл байдалд талархалтай байх нь Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл хамт явах Ахлагч М. Рассэлл Валлард watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Бүү айгтун, учир нь Би чамтай хамт байна” Жийн А.Стивэнс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Teach Me to Walk in the Light Цугларагсад   
Таны дөрвөн минут Бишоп Гари И.Стивэнсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд Aхлагч Дэвид А.Бэднар watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдийн залбирал Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Хайр бол сайн мэдээний үндсэн зарчим Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

 listen 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sweet Is the Work Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
I Stand All Amazed Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Гэрч Боид К.Пакэр watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэлдээ үнэнч амьдрагтун Ахлагч Виллиам Р.Вокэр watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэлтэй байдлаараа дамжуулан дуулгавартай байх нь Ахлагч Л.Том Пэрри watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations! Цугларагсад   
Бошиглогч Иосеф Смит Ахлагч Лорэнс И.Корбриж watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Учир нь баялаг тань хаана байна ... Ахлагч Майкл Жон Ю.Тэ watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Харин та мэргэн ухаанаар дутвал Ахлагч Маркос А.Айдукайтис watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Есүс Христийн Амилалт Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид дахин уулзтал Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, Let Us Anew Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations! Цугларагсад   
Daughters in His Kingdom (Түүний Хаант улсын охид) Васач Фронт дахь гадаснуудын Хүүхдийн хэсэг, Залуу Эмэгтэйчүүд болон Халамжийн Нийгэмлэгийн хамтарсан найрал дуучид   
Гэрээгээ сахих нь биднийг хамгаалж, бэлтгэж, хүчирхэгжүүлдэг билээ Рөүзмэри М.Виксом watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Видео толилуулга: Би Бурханы хүүхэд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эгч дүүс: Ай, бид нэг нэгэндээ хичнээн их хэрэгтэй билээ Бонни Л.Оскарсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Видео толилуулга: Түүний гэрэлд алх Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ажлыг яаравчлуулах гар болон зүрх сэтгэлтэй хүмүүс хэрэгтэй байна Линда К.Бөртон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Найруулсан дуулал: Их Эзэн минь, би таныг дагана—Бие биенээ хайрла Васач Фронт дахь гадаснуудын Хүүхдийн хэсэг, Залуу Эмэгтэйчүүд болон Халамжийн Нийгэмлэгийн хамтарсан найрал дуучид   
Гэрээн дэх охид Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us All Press On Васач Фронт дахь гадаснуудын Хүүхдийн хэсэг, Залуу Эмэгтэйчүүд болон Халамжийн Нийгэмлэгийн хамтарсан найрал дуучид